Finanšu un budžeta komiteja

Finanšu un budžeta komiteja:

 • vada pašvaldības budžeta projekta sagatavošanu, izskata komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz pašvaldības budžeta projektu izskatīšanai domes sēdē;
 • izskata citu pastāvīgo komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē;
 • sniedz atzinumu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
 • sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;
 • sniedz priekšlikumus par pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu, nekustamā īpašuma iegūšanu un dod atzinumus par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu;
 • sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju, darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus, kā arī iedzīvotāju iesniegumus finanšu jautājumos;
 • pēc deputātu rakstiska pieprasījuma atbilstoši Valsts kases noteiktajai formai sniedz atskaiti par budžeta izpildi;
 • izskata, iesniedz apstiprināšanai domē gada pārskatu;
 • veic citus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
Priekšsēdētājs: Aleksandrs Bartaševičs Komitejas locekļi: Ināra Groce, Aleksandrs Irišins, Leila Rasima, Igors Sergejevs, Aleksejs Stecs, Olga Strode, Juris Guntis Vjakse. Sēdes notiek 2 reizes mēnesī (parasti mēneša otrajā un ceturtajā pirmdienā plkst. 11.00) 646 07614 skaidrite.sviksa@rezekne.lv

Pilsētas attīstības, infrastruktūras un sabiedriskās kārtības komiteja

Pilsētas attīstības, infrastruktūras un sabiedriskās kārtības komiteja izskata jautājumus:

 • par teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību saistībā ar sabiedriski nozīmīgām būvēm (publiskai lietošanai paredzētas ēkas) un jaunu ražotņu izveidošanu vai esošo paplašināšanu;
 • par zemes lietām, tajā skaitā par zemes nomu, izņemot: jau noslēgto nomas līgumu pagarināšanu; nomas līgumiem, kas tiek slēgti par pašvaldības nekustamā īpašuma nomu, kas atrodas uz citai personai piederošās zemes; pašvaldības zemes nomu, uz kuras atrodas citai personai piederošs nekustamais īpašums; par domājamo daļu nomu;
 • par īpašumu un teritorijas izmantošanu;
 • teritorijas apstādījumu plānošanu;
 • starptautisko sadarbību un tūrismu;
 • investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;
 • savas kompetences ietvaros izskata iedzīvotāju, amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos Finanšu un budžeta komitejā;
 • par komunālajiem pakalpojumiem;
 • par teritorijas labiekārtošanu;
 • par dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu, izmantošanu, par nedzīvojamo telpu nomas līgumu slēgšanu, kuru termiņš ilgāks par trīs gadiem, vai arī pagarinot termiņus uz nākamajiem darbības gadiem, izņemot domājamo daļu nomu vai jau noslēgto nomas līgumu pagarināšanu;
 • par satiksmes organizāciju;
 • par sabiedrisko kārtību;
 • izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos Finanšu un budžeta komitejā;
 • veic citus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
Priekšsēdētājs: Aleksejs Stecs Komitejas locekļi: Aleksandrs Bartaševičs, Aleksejs Grehovs, Aleksandrs Irišins, Jāzeps Korsaks, Voldemārs Platacis. Sēdes notiek 2 reizes mēnesī (parasti mēneša otrajā un ceturtajā pirmdienā plkst. 10.00) 646 07614 skaidrite.sviksa@rezekne.lv

Kultūras, izglītības, sporta, veselības, sociālo un darba lietu komiteja

Kultūras, izglītības, sporta, veselības, sociālo un darba lietu komiteja skata jautājumus:

 • par izglītību un ārpusskolas aktivitātēm;
 • kultūras pasākumu organizēšanu, kultūras iestāžu darbību;
 • sporta pasākumu organizēšanu, sporta organizāciju darbības atbalstīšanu un brīvā laika nodarbībām;
 • par sociālo palīdzību;
 • par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā;
 • par veselības aprūpi un aizsardzību;
 • par nodarbinātības veicināšanu;
 • savas kompetences ietvaros izskata iedzīvotāju, amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos Finanšu un budžeta komitejā;
 • veic citus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
Priekšsēdētājs: Olga Strode Komitejas locekļi: Vladimirs Bogdanovs, Aleksejs Grehovs, Ināra Groce, Kristīne Kokoreviča, Igors Sergejevs. Sēdes notiek 2 reizes mēnesī (parasti mēneša otrajā un ceturtajā pirmdienā plkst. 9.00) 646 07614 skaidrite.sviksa@rezekne.lv

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?