Sociālais dienests sekmīgi īsteno, administrē un sadarbībā ar projektu partneriem ievieš Eiropas Sociālā fonda un citu fondu līdzfinansētus projektus sociālo pakalpojumu un sociālās infrastruktūras attīstības jomā

PROTI un DARI!

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 2014.gada septembrī uzsākusi Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa (SAM) “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītība, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI un DARI!” īstenošanu.

2016.gada 15.jūlijā tika noslēgts sadarbības līgums starp Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Rēzeknes pilsētas domes pārvaldi “Sociālais dienests” par projekta “PROTI un DARI!” (projekta numurs: Nr.8.3.3.0./15/I/001) īstenošanu. Projekta īstenošanas termiņš ir 2016.gada septembris – 2018. gada decembris.

Deinstitucionalizācija Latgalē

Lai Latgalē palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem, Latgales plānošanas reģions informē, ka laika posmā no 2015. gada 1. decembra līdz 2023. gada 31. decembrim realizēs Eiropas Sociālais fonda projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)”.

Deinstitucionalizācija Latgales plānošanas reģionā

Deinstitucionalizācija Latvijā

Profesionāla sociāla darba attīstība pašvaldībās

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde „Sociālais dienests” piedalās Eiropas Sociālā fonda un Labklājības ministrijas projektā Nr. 9.2.1.1/15/I/001 „Profesionāla sociāla darba attīstība pašvaldībās” (īstenošanas periods 2015. gada aprīlis – 2022. gada decembris). Mērķa grupa – pašvaldību sociālo dienestu un pašvaldību izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālisti.

Galvenās aktivitātes:

  1. Profesionālās kompetences pilnveides (apmācību) un supervīzijas nodrošināšana pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistiem.
  2. Metodiku izstrāde pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām, kā arī sociālo darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu īstenošana.
  3. Pašvaldību sociālo dienestu vadības kvalitātes modeļa izstrāde un pilotprojektu īstenošana.
  4. Metodiskā atbalsta nodrošināšana sociālā darba speciālistiem, tai skaitā periodisko izdevumu izdošana par sociālā darba aktualitātēm un sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas izstrāde.
  5. Sociālais darbs kopienā, tā attīstība un pilotprojekta īstenošana pašvaldībās.
  6. Ex-ante un ex-post izvērtējumi pašvaldību sociālo dienestu darbības efektivitātes novērtēšana.
  7. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.- 2020

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde „Sociālais dienests” no 2015.gada 17.aprīļa līdz 2018.gada 16.aprīlim īsteno Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.- 2020 ietvaros projektu Nr. 2014.FEAD/PO.01/23/09

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība Rēzeknes sociālajā dienestā un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās

No 2012. gada 1.marta līdz 2014.gada 28.februārim Pārvalde īsteno Eiropas Sociālā fonda finansētu projektu “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība Rēzeknes sociālajā dienestā un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās”, projekta numurs 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/098.

Projekta mērķi: Uzlabot Rēzeknes 160 iedzīvotāju – personu ar funkcionāliem traucējumiem, daudzbērnu, nepilnu ģimeņu, trūcīgo ģimeņu bērnu, bērnu bāreņu, jauniešu pēc ārpusģimenes aprūpes funkcionālās prasmes, palielināt viņu iekļaušanās sabiedrībā un nodarbinātības iespējas.
Pilnveidot pašvaldības sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālā darba metodes, izstrādājot un ieviešot 4 jaunas sociālās rehabilitācijas programmas 160 personām, darbam ar projekta mērķa grupām piesaistot 8 speciālistus, no tiem, apmācot 7 speciālistus un nodrošinot supervīzijas 5 sociālā darba speciālistiem.

No 2011.gada 1. marta līdz 2013.gada 14.jūnijam Pārvalde, kā sadarbības partneris, piedalījās Sabiedrības integrācijas valsts aģentūras īstenotajā projektā “Profesionālās izglītības atbalsta sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem”. Projekta mērķis: attīstīt profesionālās izglītības atbalsta sistēmu sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem – ar funkcionāliem traucējumiem no visas Latvijas, lai veicinātu viņu iekļaušanos profesionālajā izglītībā un darbā.

Sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtējuma metodikas izstrāde, validācija un ieviešana

No 2010.gada novembra līdz 2011.gada 30.jūnijam Pārvalde piedalījās Labklājības ministrijas ESF projektā „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtējuma metodikas izstrāde, validācija un ieviešana”, un kā viens no 8 sociālo pakalpojumu sniedzējiem Latvijā, veica Pensionāru sociālo pakalpojumu centra pašnovērtējumu pēc jaunās sociālo pakalpojumu sniedzēju novērtēšanas metodikas, kura izstrādāta pēc Eiropas izcilības pašnovērtējuma modeļa (CAF).

Latgales plānošanas reģiona Rēzeknes Sociālās aprūpes pārvaldes kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana atbilstoši ISO 9001:2008 standartam

No 2010. gada 1. marta līdz 30. novembrim tika īstenots Latgales plānošanas reģiona projekts “Latgales plānošanas reģiona Rēzeknes Sociālās aprūpes pārvaldes kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana atbilstoši ISO 9001:2008 standartam”, kuru līdzfinansēja Eiropas Sociālais fonds, valsts un Rēzeknes pilsētas pašvaldība. Projekta rezultātā izstrādāta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldē, izstrādāta kvalitātes rokasgrāmata sociālā darba speciālistiem.

Aprūpes pamati sociālā darba speciālistiem darbam ar pacientiem ar diagnosticētām hroniskām slimībām

No 2010.gada 25.maija līdz 30.novembrim īstenots Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” sadarbības projekts „Aprūpes pamati sociālā darba speciālistiem darbam ar pacientiem ar diagnosticētām hroniskām slimībām”. Projektu finansēja no EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta, un no Latvijas valsts budžeta ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. Projekta rezultātā paaugstinājuši kvalifikāciju 90 Rēzeknes pilsētas pašvaldības un 30 Rēzeknes novada pašvaldības sociālā darba speciālisti darbam ar pacientiem ar diagnosticētām hroniskām slimībām.

Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Latgales plānošanas reģionā

No 2009. gada decembra līdz 2010. gada 30. jūnijam Pārvalde sekmīgi sadarbojās Latgales plānošanas reģiona projekta “Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Latgales plānošanas reģionā” īstenošanā, kuru līdzfinansēja Eiropas Sociālais fonds un valsts. Projekta rezultātā izstrādāta “Latgales plānošanas reģiona attīstības programma 2010. – 2017. gadam”.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?