Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ rīko otro rakstisko telpu nomas tiesību izsoli kafejnīcas ierīkošanai Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”, Krasta ielā 31. Iznomājamo telpu platība ir 331,02 m2.

Izsoles nomas maksa par telpu nomu ir 6,179 eiro par m2 mēnesī (bez PVN), iznomāšanas termiņš – 1 gads.

Pieteikumu var iesniegt līdz 2019. gada 30. augustam, plkst. 14.00 Rēzeknē, Krasta ielā 31, 3. stāvā, 3.2. kab.

Pieteikumu atvēršana (pirmā rakstiskā izsole) notiks 2019. gada 30. augustā, plkst. 15.00 Rēzeknē, Krasta ielā 31, 3. stāvā, 3.5. kab.

Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Rēzeknē, Krasta ielā 31, 3. stāvā 3.2. kab., vai Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājaslapā www.rezekne.lv un pašvaldības iestādes “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” mājaslapā www.zeimuls.lv.

Objektu var apskatīt darbdienās, iepriekš vienojoties pa tālr. 26356432.

Paziņojums par izsoli ar pielikumiem pdf

Nomas tiesību rakstiskās izsoles rezultāti

Rēzeknes pilsētas domes (reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajās mutiskajās izsolēs tiks pārdoti šādi domei piederoši īpašumi:

 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 2100 010 0870  F. Trasūna ielā 16A, Rēzeknē, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 2063 m2 . Izsoles sākumcena 5100 eiro, izsoles solis – 200 eiro, nodrošinājums 510 eiro. Izsole notiks 2019. gada 27. septembrī plkst. 13.00.
 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 2100 017 0023  J. Tiņanova ielā 33C, Rēzeknē, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,0437 ha. Izsoles sākumcena 1400 eiro, izsoles solis – 100 eiro, nodrošinājums 140 eiro. Izsole notiks 2019. gada 27. septembrī plkst. 13.30.
 • Pirmajā izsolē ar pretendentu atlasi, ar augšupejošu soli tiks izsolīts nekustamais īpašums – V. Purvīša ielā 19A, Rēzeknē, kadastra Nr. 2100 010 1250 ar kopējo platību 0,0563 ha. Izsoles sākumcena 1600 eiro, izsoles solis – 100 eiro, nodrošinājums 160 eiro. Izsole notiks 2019. gada 27. septembrī plkst. 14.00.
 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 2100 017 0740 Kr. Barona ielā 76, Rēzeknē, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 592 m2. Izsoles sākumcena 1800 eiro, izsoles solis – 100 eiro, nodrošinājums 180 eiro. Izsole notiks 2019. gada 27. septembrī plkst. 14.30.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas saimniecības pārvaldei (reģ. Nr. 90001403952):

 • AS Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķinu konts: LV45PARX0009164500013;
 • AS Swedbank, kods: HABALV22, norēķinu konts: LV67HABA0551026247011.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 103. kabinetā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00 līdz 16.00 līdz 26. septembrim plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 646 07651.

Rēzeknes pilsētas dome (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) 2019. gada 25. jūlijā domes sēdē nolēma pagarināt nomas tiesību mutisko trešo izsoļu pieteikšanās.

Izsole tiek veikta projekta „Degradēto teritoriju atjaunošana, izveidojot biroja telpu un ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru”. CFLA vienošanās Nr. 5.6.2.0/17/I/005 ietvaros.

Nomas objekts: Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē, kad. Nr. 200 502 0013, biroju telpu un ražošanas ēkas 2. stāvs ar kopējo platību 788,70 m2, kas sastāv no atvērtā tipa biroja telpas ar kopējo platību 404,93 m2, balkona, ģērbtuvēm ar dušas telpām, tualetes telpām, apkopes inventāra telpām, ventilācijas iekārtu telpas, elektrosadales telpas, gaiteņa un kāpņu telpām.

Nomas objektu raksturojošā informācija: objekts pieslēgts pilsētas centrālajām ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus ūdens novadīšanas, siltumapgādes sistēmām. 2.stāva apkure ar tērauda paneļu radiatoriem. Ventilācijas sistēmu gaisa apstrādes agregātiem gaisa sildīšanai pēc rotācijas rekuperatoriem paredzēti ūdens kaloriferi. Elektroenerģijas pieslēguma jauda 140 kW ar iespēju palielināt.

Nomas maksa: izsoles tiesību nosacītā nomas maksa – 917,27 eiro (deviņi simti septiņpadsmit eiro, 27 centi) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles sākumcena – 550,36 eiro. Izsoles solis – 55,00 eiro. Izsoles reģistrācijas maksa – 500 eiro un nodrošinājums – 660,43 eiro.

Termiņš – 30 gadi.

Citi iznomāšanas nosacījumi – izsoles nolikumā, skat. http://data.rezekne.lv/index.php/s/TKMf4rPA7DF4pAy

Nomniekam pienākums 3 (trīs) gadu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās dienas teritorijā:

 • veikt nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 100 000 eiro [faktiskajās cenās];
 • radīt ne mazāk kā 15 jaunas darba vietas;
 • ir tiesības nodot apakšnomā nomas objektu vai tā daļu.

Nomas līguma projekts – http://data.rezekne.lv/index.php/s/TKMf4rPA7DF4pAy

Iesniedzamie dokumenti:

Saskaņā ar izsoles nolikumu – Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju projektu izsoles komisijai adresēts pieteikums ar pielikumiem. http://data.rezekne.lv/index.php/s/TKMf4rPA7DF4pAy

Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Pieteikumu kopā ar minētajiem dokumentiem iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts “Nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē 2.stāva nomas tiesību trešajai izsolei”, un izsoles pretendenta nosaukumu.

Izsole notiks 2019. gada 4. oktobrī  plkst. 10.00 Rēzeknes pilsētas domē, 2. stāvā, zālē (telpa Nr. 206).

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāpārskaita uz Rēzeknes pilsētas domes (reģ. nr. 90000025465) norēķinu kontu – SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2019. gada 27. septembrim Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 103. kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un 12.30 līdz 16.30.

Nomas objektu var apskatīt no plkst. 13.00 līdz 14.00 2019. gada 14. augustā un 11. septembrī. Nomas objektu var apskatīt citā laikā, iepriekš sazinoties un vienojoties ar Rēzeknes pilsētas domes kontaktpersonu Imantu Mekšu, 646 07666, imants.meksa@rezekne.lv

Kontaktpersonas:

 • par izsoli: Ilze Dundure, 646 07651, ilze.dundure@rezekne.lv
 • par objekta apskati: Imants Mekša, 646 07666, imants.meksa@rezekne.lv

Rēzeknes pilsētas dome (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) 2019. gada 25. jūlijā domes sēdē nolēma pagarināt nomas tiesību mutisko trešo izsoļu pieteikšanās.

Izsole tiek veikta projekta „Degradēto teritoriju atjaunošana, izveidojot biroja telpu un ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru”. CFLA vienošanās Nr. 5.6.2.0/17/I/005 ietvaros.

Nomas objekts: Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē, kad. Nr. 200 502 0013, biroju telpu un ražošanas ēkas  3.stāvs ar kopējo platību 573,09  m2, kas sastāv no atvērtā tipa biroja telpas ar kopējo platību 464,68 m2, ģērbtuvēm ar dušas telpām, tualetes telpām, apkopes inventāra telpām, ventilācijas iekārtu telpas, elektrosadales telpas, gaiteņa un kāpņu telpām.

Nomas objektu raksturojošā informācija: objekts pieslēgts pilsētas centrālajām ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus ūdens novadīšanas, siltumapgādes sistēmām. 2.stāva apkure ar tērauda paneļu radiatoriem. Ventilācijas sistēmu gaisa apstrādes agregātiem gaisa sildīšanai pēc rotācijas rekuperatoriem paredzēti ūdens kaloriferi.  Elektroenerģijas pieslēguma jauda 140 kW ar iespēju palielināt.

Nomas maksa: izsoles tiesību nosacītā nomas maksa – 670,52 eiro (seši simti septiņdesmit eiro, piecdesmit divi centi) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles sākumcena – 402,31 eiro. Izsoles solis – 40,00 eiro. Izsoles reģistrācijas maksa – 500 eiro un nodrošinājums – 482,77 eiro.

Termiņš – 30 gadi.

Citi iznomāšanas nosacījumi – izsoles nolikumā, skat. http://data.rezekne.lv/index.php/s/TKMf4rPA7DF4pAy

Nomniekam pienākums 3 (trīs) gadu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās dienas teritorijā:

 • veikt nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 100 000 eiro [faktiskajās cenās];
 • radīt ne mazāk kā 15 jaunas darba vietas;
 • ir tiesības nodot apakšnomā nomas objektu vai tā daļu.

Nomas līguma projekts – http://data.rezekne.lv/index.php/s/TKMf4rPA7DF4pAy

Iesniedzamie dokumenti:

Saskaņā ar izsoles nolikumu – Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju projektu izsoles komisijai adresēts pieteikums ar pielikumiem. http://data.rezekne.lv/index.php/s/TKMf4rPA7DF4pAy

Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Pieteikumu kopā ar minētajiem dokumentiem iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts “Nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē 3.stāva nomas tiesību trešajai izsolei”, un izsoles pretendenta nosaukumu.

Izsole notiks 2019. gada 4. oktobrī plkst. 10.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 2. stāva zālē (telpa Nr. 206).

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāpārskaita uz Rēzeknes pilsētas domes (reģ. nr. 90000025465) norēķinu kontu – SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2019. gada 27. septembrim Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 103. kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un 12.30 līdz 16.30.

Nomas objektu var apskatīt no plkst. 13.00 līdz 14.00 2019. gada 14. septembrī un 11. augustā. Nomas objektu var apskatīt citā laikā, iepriekš sazinoties un vienojoties ar Rēzeknes pilsētas domes kontaktpersonu Imantu Mekšu, 646 07666, imants.meksa@rezekne.lv

Kontaktpersonas:

 • par izsoli: Ilze Dundure, 646 07651, ilze.dundure@rezekne.lv
 • par objekta apskati: Imants Mekša, 646 07666, imants.meksa@rezekne.lv

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2019 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?