Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes (reģistrācijas Nr. 40900034945, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajā mutiskajā izsolē tiks pārdoti Rēzeknes valstspilsētas domei piederošie nekustamie īpašumi:

 • Pirmajā izsolē – kadastra nr. 2100 004 0427, kadastra apzīmējums 2100 004 0031, Rīgas ielā 19A, Rēzeknē. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,4819 ha.
  Izsoles sākumcena 13 600,00 eiro, nodrošinājums 1360,00 eiro, izsoles solis 1000,00 eiro.
  Izsole notiks 15.02.2022. plkst.10.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles noteikumi
 • Pirmajā izsolē – kadastra nr. 2100 003 0433, Varoņu ielā 41, Rēzeknē, nekustamais īpašums sastāv no neapbūvētas zemes vienība ar kopējo platību 0,2647 ha.
  Izsoles sākumcena 10 200,00 eiro, nodrošinājums 1020,00 eiro, izsoles solis 1000,00 eiro.
  Izsole notiks 15.02.2022. plkst.10.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles noteikumi

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa 20,00 eiro un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldei reģ.Nr.40900034945:

 • AS Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķina konts:  LV68PARX0023373260001;
 • AS Swedbank, kods: HABALV22, norēķina konts: LV31HABA0551048461435;
 • AS SEB banka, kods UNLALV2X, norēķinu konts LV07UNLA0055001766246.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes valstspilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā darba dienās plkst. 9.00-12.00 un 13.00-16.30 līdz 2022. gada 14. februārim plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 646 07621.

Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvalde (reģistrācijas Nr. 40900034945, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīko apbūves tiesību izsoli uz Rēzeknes valstspilsētas domei piederošā nekustamā īpašuma N. Rancāna ielā 66, Rēzeknē, kadastra nr. 2100 009 0506, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2100 009 0506 un platību 0,5677 ha.

Īpašuma apbūves tiesības maksas sākumcena ir 770,00 eiro/gadā (septiņi simti septiņdesmit eiro 00 eiro centi). Pievienotās vērtības nodoklis jāmaksā papildus atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.

Nodrošinājums 77,00 eiro (septiņdesmit septiņi eiro, 00 centi) apmērā (10% no izsoles sākumcenas).

Izsoles solis ir 70,00 eiro (septiņdesmit eiro 00 eiro centi).

Izsole notiks 15.02.2022. plkst. 11.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā.

Izsoles noteikumi

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa 20,00 eiro un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldei reģ.Nr.40900034945:

 • AS Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķina konts:  LV68PARX0023373260001;
 • AS Swedbank, kods: HABALV22, norēķina konts: LV31HABA0551048461435;
 • AS SEB banka, kods UNLALV2X, norēķinu konts LV07UNLA0055001766246.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes valstspilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā darba dienās plkst. 9.00-12.00 un 13.00-16.30 līdz 2022. gada 14. februārim plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 646 07621.

Rēzeknes valstspilsētas domes (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) 2021. gada 21. oktobra sēdē tika pieņemts lēmums un izsludināta nomas tiesību mutiskā izsole. Izsole tiek organizēta projektā “Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru” (Nr.5.6.2.0/18/I/005).

Kempinga administratīvā ēka ar piegulošo teritoriju, Ezera ielā 9B, Rēzeknē ar kadastra Nr.2100 011 0435. Tās apbūves laukums 155,9 m², būvtilpums 580 m³, kopējā telpu platība 122 m² (ēka).

Iznomājamā zemes platība – 21 150 m2, kura atrodas Ezera iela 9B, Rēzekne, kadastra Nr.2100 011 0435, Ezera iela 5B, Rēzekne, kadastra numurs 2100 011 0448.

Nomas objekta raksturojums, iznomāšanas nosacījumi, tehniskā specifikācija, pieteikuma dokumentācija, nomas līguma projekts – http://data.rezekne.lv/index.php/s/j5AmJXLjyYAfHDm

Dalības maksa – 100 eiro, drošības nauda – 266,40 eiro.

Izsoles nomas maksas sākumcena – 222 eiro/mēnesī bez PVN.

Izsoles solis – 22 eiro.

Līguma termiņš – 15 gadi.

Izsole notiks 2021. gada 22 februārī plkst. 9.30 Rēzeknes pilsētas domē, 2. stāvā, zālē (telpa Nr. 206).

Pieteikums iesniedzams slēgtā aploksnē, uz kuras norāda nomas objekta nosaukumu un izsoles pretendenta nosaukumu. Pieteikumu pieņemšana notiek Rēzeknes valstspilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, 203. kabinetā klātienē no 2021. gada 10. decembra līdz 2022. gada 18. februārim šādos laikos: no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30 vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi dome@rezekne.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un drošības nauda jāpārskaita uz Rēzeknes pilsētas domes (reģ. nr. 90000025465) norēķinu kontu SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.

Nomas objektu var apskatīt dabā un iepazīties ar būvprojektu risinājumiem, iepriekš iesniedzot iznomātājam adresētu rakstveida pieteikumu un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes vecāko projekta vadītāju Irēnu Lavrinoviču, tālrunis 646 07679, e-pasta adrese irena.lavrinovica@rezekne.lv.

Kontaktpersonas par izsoli: Ivans Sorokins, 646 07664, ivans.sorokins@rezekne.lv, Daina Bārdule, 646 07653, daina.bardule@rezekne.lv

Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes (reģistrācijas Nr. 40900034945, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajā elektroniskajā izsolē tiks pārdots Rēzeknes valstspilsētas domei piederošs nekustamais īpašums:

 • Pirmajā izsolē – Nr. 2100 010 1123, Sprūževas ielā 4, Rēzeknē, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,0874 ha.
  Izsoles sākumcena 4500,00 eiro, nodrošinājums 450,00 eiro, izsoles solis 400,00 eiro.

Izsoles sākums: 16.12.2021.

Pieteikties var līdz: 05.01.2022. plkst. 23.59

Izsoles noslēgums: 17.01.2022. plkst. 13.00

Nosolītās summas apmaksas termiņš: 31.01.2022.

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, vienā no Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes reģ. Nr.40900034945, AS “SEB banka”, norēķinu kontā: LV07UNLA0055001766246, kods UNLALV2X; AS Citadele banka, norēķinu kontā: LV68PARX0023373260001, kods PARXLV22; AS Swedbanka, norēķinu kontā: LV31HABA0551048461435, kods HABALV22 un maksa par dalību e-izsolē – EUR 20,00 (divdesmit eiro, 00 centi), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Izsoles noteikumi

Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes (reģistrācijas Nr. 40900034945, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajās elektroniskajās izsolēs tiks pārdoti Rēzeknes valstspilsētas domei piederoši nekustamie īpašumi:

 • Otrajā izsolē – kadastra Nr.21000060629 (kadastra apzīmējums 21000060026), Lubānas ielā 52A, Rēzeknē. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,1454 ha platībā.
  Izsoles sākumcena 25 600,00 eiro, nodrošinājums 2 560,00 eiro, izsoles solis 500,00 eiro.
 • Otrajā izsolē – kadastra Nr.2100 006 0629 (kadastra apzīmējums 21000060027), Lubānas ielā 52B, Rēzeknē,  Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,1166 ha platība.
  Izsoles sākumcena 20 500,00 eiro, nodrošinājums 2 050,00 eiro, izsoles solis 500,00 eiro.
 • Otrajā izsolē – kadastra Nr.21000060629 (kadastra apzīmējums 21000060028), Lubānas ielā 52C, Rēzeknē. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,1131 ha platībā.
  Izsoles sākumcena 20 000,00 eiro, nodrošinājums 2 000,00 eiro, izsoles solis 500,00 eiro.
 • Otrajā izsolē – kadastra Nr.21000060629 (kadastra apzīmējums 21000060031), Lubānas ielā 54B, Rēzeknē. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,1725 ha platībā.
  Izsoles sākumcena 29 000,00 eiro, nodrošinājums 2 900,00 eiro, izsoles solis 500,00 eiro.
 • Otrajā izsolē – kadastra Nr.21000060629 (kadastra apzīmējums 21000060032), Lubānas ielā 54C, Rēzeknē. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,1732 ha platībā.
  Izsoles sākumcena 29 000,00 eiro, nodrošinājums 2 900,00 eiro, izsoles solis 500,00 eiro.
 • Otrajā izsolē – kadastra Nr.21000060629 (kadastra apzīmējums 21000060033), Lubānas ielā 54D, Rēzeknē. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,1726 ha platībā.
  Izsoles sākumcena 30 000,00 eiro, nodrošinājums 3 000,00 eiro, izsoles solis 500,00 eiro.
 • Otrajā izsolē – nekustamais īpašums Atbrīvošanas alejā 166-408, Rēzeknē ar kadastra Nr.2100 901 3651. Nekustamais īpašums, vienistabas dzīvoklis 17,9 m2 platībā, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederoša kopīpašuma 1790/271490 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 21000030504002), kura īpašuma tiesības ir nostiprinātas Rēzeknes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1973-408.
  Izsoles sākumcena 1600,00 eiro, nodrošinājums 160,00 eiro, izsoles solis 150,00 eiro.
 • Otrajā izsolē – nekustamais īpašums Atbrīvošanas alejā 166-426, Rēzeknē ar kadastra Nr.2100 901 3646. Nekustamais īpašums, vienistabas dzīvoklis 18,3 m2 platībā, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederoša kopīpašuma 1830/271490 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 21000030504002), kura īpašuma tiesības ir nostiprinātas Rēzeknes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1973-426.
  Izsoles sākumcena 1680,00 eiro, nodrošinājums 168,00 eiro, izsoles solis 150,00 eiro.

Izsoļu sākums: 14.01.2022
Pieteikties var līdz: 03.02.2022 23:59
Izsoļu noslēgums: 14.02.2022 13:00
Nosolītās summas apmaksas termiņš: 28.02.2022

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, vienā no Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvalde reģ. Nr.40900034945, AS “SEB banka”, norēķinu kontā: LV07UNLA0055001766246, kods UNLALV2X; AS Citadele banka, norēķinu kontā: LV68PARX0023373260001, kods PARXLV22; AS Swedbank, norēķinu kontā: LV31HABA0551048461435, kods HABALV22 un maksa par dalību e-izsolē – EUR 20,00 (divdesmit eiro 00 eiro centi), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski https://izsoles.ta.gov.lv.

Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes (reģistrācijas Nr. 40900034945, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajā elektroniskā izsolē tiks pārdots Rēzeknes valstspilsētas domei piederošs nekustamais īpašums – divistabu dzīvoklis Atbrīvošanas alejā 164-418, Rēzeknē ar kopējo platību 33,3 m2, kā arī pie dzīvokļa piederoša kopīpašuma 3330/324420 domājamā daļa no zemes ar kadastra apzīmējumu 210000305130 un kopīpašuma 3330/324420 domājamā daļa no būves ar kadastra apzīmējumu 21000030513001.

Izsoles sākumcena 5000,00 eiro, nodrošinājums 500,00 eiro, izsoles solis 500,00 eiro.

Izsoles sākums: 15.02.2022.

Pieteikties var līdz: 07.03.2022. 23.59

Izsoles noslēgums: 17.03.2022. 13.00

Nosolītās summas apmaksas termiņš: 31.03.2022.

Izsoles noteikumi

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, vienā no Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvalde reģ. Nr.40900034945, AS “SEB banka”, norēķinu kontā: LV07UNLA0055001766246, kods UNLALV2X; AS Citadele banka, norēķinu kontā: LV68PARX0023373260001, kods PARXLV22; AS Swedbanka, norēķinu kontā: LV31HABA0551048461435, kods HABALV22 un maksa par dalību e-izsolē – EUR 20,00 (divdesmit eiro 00 eiro centi), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski arī https://izsoles.ta.gov.lv .

SIA „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod Rēzeknes SEZ AS “REBIR” valsts kapitāla daļu. Valsts kapitāla daļa nodota pārdošanai ar Ministru kabineta 2007.gada 26.aprīļa rīkojumu Nr. 228 „Par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitālsabiedrību kapitāla daļu pārdošanu”.

Informācija par Sabiedrību

Rēzeknes SEZ AS “REBIR” pamatkapitāls – 623 970 eiro

Akciju skaits – 6 239 700

Akcijas nominālvērtība – 0,10 eiro

Adrese: Viļakas iela 4, Rēzekne, LV-4604

Informācija par izsoles priekšmetu

Valstij piederošās Rēzeknes SEZ AS “REBIR” 311 850 akcijas jeb 5% no pamatkapitāla (Akciju pakete)

Pārdošanas noteikumi (t.sk. Akciju paketes pirkuma līguma projekts) ir pieejami  SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” tīmekļa vietnē www.possessor.gov.lv.

Tālrunis uzziņām: 67021314, 67021365

Cena un norēķini

Akciju paketes izsoles sākumcena: 38 700 eiro

Termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa, kas samaksājama atbilstoši Akciju paketes pārdošanas noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv līdz 07.02.2022. plkst. 23.59.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā drošības nauda 3 870 eiro SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002 vai AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150.

Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli

Solis 1 000 eiro.

Izsoles sākums: 18.01.2022. plkst. 13.00.

Izsoles noslēgums: 17.02.2022. plkst. 13.00.

Vieta: izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2022 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?