Rēzeknes pilsētas domes, reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne rīkotajās mutiskajā izsolēs tiks pārdoti šādi Rēzeknes pilsētas domei piederoši nekustamie īpašumi:

 • Pirmajā izsolē – kadastra Nr. 2100 901 3443, Kosmonautu ielā 12/1-26, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst vienistabas dzīvoklis, kopīpašuma 3017/270486 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 2100 003 0509 001), kopīpašuma 3017/270486 domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 2100 003 0509). Izsoles sākumcena 4900,00 eiro, nodrošinājums 490,00 eiro, izsoles solis 200,00 eiro. Izsole notiks 28.02.2020. plkst. 13.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā.
 • Pirmajā izsolē – kadastra Nr. 2100 901 3043, Torņa ielā 5 – 1, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst vienistabas dzīvoklis, kopīpašuma 223/990 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes un funkcionāli saistītām palīgēkām. Izsoles sākumcena 800,00 eiro, nodrošinājums 80,00 eiro, izsoles solis 50,00 eiro. Izsole notiks 6.03.2020. plkst. 13.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā.
 • Pirmajā izsolē – kadastra Nr. 2100 010 0853, (kadastra apzīmējums 2100 010 0083) F. Trasūna iela 19A, Rēzeknē, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,0788 ha. Izsoles sākumcena 2370,00 eiro, nodrošinājums 237,00 eiro, izsoles solis 200,00 eiro. Izsole notiks 28.02.2020. plkst. 14.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā.
 • Pirmajā izsolē ar pretendentu atlasi – zemes starpgabals F. Trasūna ielā 8A, Rēzeknē, kadastra numurs 2100 010 0865 (kadastra apzīmējums 2100 010 0865), ar kopējo platību 0,0315 ha. Izsoles sākumcena 910,00 eiro, nodrošinājums 91,00 eiro, izsoles solis 90,00 eiro. Izsole notiks 28.02.2020. plkst. 14.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā.
 • Pirmajā izsolē – ar kadastra Nr. 2100 010 0085, (kadastra apzīmējums 2100 010 0084) F. Trasūna iela 17A, Rēzeknē, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,0516 ha. Izsoles sākumcena 1580,00 eiro, nodrošinājums 158,00 eiro, izsoles solis 150,00 eiro. Izsole notiks 28.02.2020. plkst. 15.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā.
 • Pirmajā izsolē – zemes vienību Bukmuižas ielā 97A, Rēzeknē, kadastra Nr. 2100 017 0007, (kadastra apzīmējums 2100 017 0020) ar kopējo platību 0,4076 ha. Izsoles sākumcena 6890,00 eiro, nodrošinājums 689,00 eiro, izsoles solis 500,00 eiro. Izsole notiks 06.03.2020. plkst. 13.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā.

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa 20,00 eiro un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei reģ. Nr. 90001403952:

 • A/S Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķinu konts: LV45PARX0009164500013;
 • A/S Swedbank, kods: HABALV22, norēķinu konts: LV67HABA0551026247011.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 103. kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.30. Uz izsolēm jāreģistrējas līdz 2020. gada 27. februārim plkst. 12.00 (uz 28.02.2020. izsolēm) un līdz 2020. gada 5. martam plkst. 12.00 (uz 06.03.2020. izsoli) Tālrunis uzziņām 646 07622.

Rēzeknes pilsētas domes, reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne rīkotajās mutiskajā izsolē tiks pārdots šāds Rēzeknes pilsētas domei piederošs nekustamais īpašums:

 • pirmajā izsolē – nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 21000130523, Atbrīvošanas aleja 26A, Rēzeknē, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 21000130523) 0.0261 ha platībā. Izsoles sākumcena 880,00 eiro, nodrošinājums 88,00 eiro, izsoles solis 50,00 eiro. Izsole notiks 13.03.2020. plkst. 13.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā.

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa 20,00 eiro un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei reģ. Nr. 90001403952:

 • A/S Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķinu konts: LV45PARX0009164500013;
 • A/S Swedbank, kods: HABALV22, norēķinu konts: LV67HABA0551026247011.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 103. kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.30. vai  elektroniski. Uz izsolēm jāreģistrējas līdz 2020. gada 12. martam plkst. 12.00 Tālrunis uzziņām 646 07622.

Rēzeknes pilsētas dome, reģistrācijas nr. 90000025465, pārdod tai piederošo automašīnu Volvo S80, šasijas (VIN) Nr. YV1AS714171028532, izlaiduma gads – 2007. (turpmāk Automašīna), kura atrodas Atbrīvošanas al. 93b, Rēzekne.

Ar Automašīnas pārdošanas noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties no 2020. gada 16. marta plkst. 10.00 līdz 2020. gada 18. marta plkst. 16.00, Rēzeknes pilsētas domē (Atbrīvošanas alejā 93b, 24. kabinetā).

Automašīnu var apskatīt no 2020. gada 16. marta plkst. 10.00 līdz 2020. gada 18. marta plkst. 16.00, Atbrīvošanas alejā 93b, Rēzeknē.

Pieteikums un dokumenti dalībai Automašīnu izsolē iesniedzami no 2020. gada 16. marta plkst. 10.00 līdz 2020. gada 18. marta plkst. 16.00, Rēzeknes pilsētas domē (Atbrīvošanas al. 93b,  24. kabinetā).

Automašīnas pārdošanas izsole notiks 2020. gada 20. martā plkst. 14.00 Rēzeknes pilsētas domē (Atbrīvošanas al. 93), 206. kabinetā.

Automašīnas nosacītā cena ir EUR 4 000,00 (četri tūkstoši eiro, 00 centi). Drošības nauda EUR 400,00 (četri simti eiro, 00 centi). Dalības maksa tiek noteikta EUR 10,00 (desmit eiro). Drošības un dalības maksa tiek pārskaitīta uz Domes norēķinu kontu: saņēmējs: Rēzeknes pilsētas dome, reģ. nr. 90000025465, saņēmēja banka: A/s Swedbank”, konta Nr. LV75HABA0551027664619, kods HABALV22.

Izsole ir mutiska un atklāta. Izsolāmās mantas izsole notiek ar augšupejošu soli. Izsoles solis tiek noteikts EUR 100,00 (viens simts eiro, 00 centi). Solīšana ir atļauta tikai pa vienam solim.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 3 (trīs) dienu laikā no izsoles dienas, jāiemaksā nosolītā kustamās mantas cena Rēzeknes pilsētas domes kontā.

Rēzeknes pilsētas dome, reģistrācijas nr. 90000025465, pārdod tai piederošo automašīnu Volvo S80, šasijas (VIN) Nr. YV1AS714081052156, izlaiduma gads – 2007. (turpmāk Automašīna), kura atrodas Atbrīvošanas al. 93b, Rēzeknē.

Ar Automašīnas pārdošanas noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties no 2020. gada 16. marta plkst. 10.00 līdz 2020. gada 18. marta plkst. 16.00, Rēzeknes pilsētas domē (Atbrīvošanas alejā 93b, 24. kabinetā).

Automašīnu var apskatīt no 2020. gada 16. marta plkst. 10.00 līdz 2020. gada 18. marta plkst. 16.00, Atbrīvošanas alejā 93b, Rēzeknē.

Pieteikums un dokumenti dalībai Automašīnu izsolē iesniedzami no 2020. gada 16. marta plkst. 10.00 līdz 2020. gada 18. marta plkst. 16.00, Rēzeknes pilsētas domē (Atbrīvošanas al. 93b,  24. kabinetā).

Automašīnas pārdošanas izsole notiks 2020. gada 20. martā plkst. 14.00 Rēzeknes pilsētas domē (Atbrīvošanas al. 93), 206. kabinetā.

Automašīnas nosacītā cena ir EUR 4 200,00 (četri tūkstoši divi simti eiro, 00 centi). Drošības nauda EUR 420,00 (četri simti divdesmit eiro, 00 centi). Dalības maksa tiek noteikta EUR 10,00 (desmit eiro). Drošības un dalības maksa tiek pārskaitīta uz Domes norēķinu kontu: saņēmējs: Rēzeknes pilsētas dome, reģ. nr. 90000025465, saņēmēja banka: A/s Swedbank”, konta Nr. LV75HABA0551027664619, kods HABALV22.

Izsole ir mutiska un atklāta. Izsolāmās mantas izsole notiek ar augšupejošu soli. Izsoles solis tiek noteikts EUR 100,00 (viens simts eiro, 00 centi). Solīšana ir atļauta tikai pa vienam solim.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 3 (trīs) dienu laikā no izsoles dienas, jāiemaksā nosolītā kustamās mantas cena Rēzeknes pilsētas domes kontā.

Rēzeknes pilsētas dome, reģistrācijas nr. 90000025465, pārdod tai piederošo automašīnu Škoda Octavia, šasijas (VIN) Nr. TMBBE21Z982125713, izlaiduma gads – 2008. (turpmāk Automašīna), kura atrodas Atbrīvošanas al. 93b, Rēzeknē.

Ar Automašīnas pārdošanas noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties no 2020. gada 16. marta plkst. 10.00 līdz 2020. gada 18. marta plkst. 16.00, Rēzeknes pilsētas domē (Atbrīvošanas alejā 93b, 24. kabinetā).

Automašīnu var apskatīt no 2020. gada 16. marta plkst. 10.00 līdz 2020. gada 18. marta plkst. 16.00, Atbrīvošanas alejā 93b, Rēzeknē.

Pieteikums un dokumenti dalībai Automašīnu izsolē iesniedzami no 2020. gada 16. marta plkst. 10.00 līdz 2020. gada 18. marta plkst. 16.00, Rēzeknes pilsētas domē (Atbrīvošanas al. 93b,  24. kabinetā).

Automašīnas pārdošanas izsole notiks 2020. gada 20. martā plkst. 14.00 Rēzeknes pilsētas domē (Atbrīvošanas al. 93), 206. kabinetā.

Automašīnas nosacītā cena ir EUR 1 700,00 (viens tūkstotis septiņi simti eiro, 00 centi). Drošības nauda EUR 170,00 (viens simts septiņdesmit eiro, 00 centi). Dalības maksa tiek noteikta EUR 10,00 (desmit eiro). Drošības un dalības maksa tiek pārskaitīta uz Domes norēķinu kontu: saņēmējs: Rēzeknes pilsētas dome, reģ. nr. 90000025465, saņēmēja banka: A/s Swedbank”, konta Nr. LV75HABA0551027664619, kods HABALV22.

Izsole ir mutiska un atklāta. Izsolāmās mantas izsole notiek ar augšupejošu soli. Izsoles solis tiek noteikts EUR 100,00 (viens simts eiro, 00 centi). Solīšana ir atļauta tikai pa vienam solim.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 3 (trīs) dienu laikā no izsoles dienas, jāiemaksā nosolītā kustamās mantas cena Rēzeknes pilsētas domes kontā.

Rēzeknes pilsētas domes, reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne rīkotajās mutiskajās izsolēs tiks pārdoti šādi Rēzeknes pilsētas domei piederoši nekustamie īpašumi:

 • Otrajā izsolē– nekustamo īpašumu Atbrīvošanas alejā 176, Rēzeknē, kadastra Nr. 2100 003 0380 ar kopējo platību 4795 m2. Izsoles sākumcena 16 960,00 eiro, nodrošinājums 1696,00 eiro, izsoles solis 1000,00 eiro. Izsole notiks 20.03.2020. plkst. 13.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles noteikumi.
 • Pirmajā izsolē – nekustamo īpašumu kadastra Nr. 2100 019 0004 (kadastra apzīmējums 2100 019 0004), Ļermontova ielā 2C, Rēzeknē, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 1668 m2. Izsoles sākumcena 5190,00 eiro, nodrošinājums 519,00 eiro, izsoles solis 500,00 eiro. Izsole notiks 20.03.2020. plkst. 13.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles noteikumi.
 • Pirmajā izsolē – nekustamo īpašumu Lubānas ielā 30A, Rēzeknē, kadastra Nr. 2100 005 0429 (kadastra apzīmējums 2100 005 0429), ar kopējo platību 1400 m2. Izsoles sākumcena 4382,00 eiro, nodrošinājums 438,20 eiro, izsoles solis 300,00 eiro. Izsole notiks 20.03.2020. plkst. 14.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles noteikumi.
 • Pirmajā izsolē – nekustamo īpašumu – Nr. 2100 005 0813 (kadastra apzīmējums 2100 005 0813), Atbrīvošanas alejā 110A, Rēzeknē, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,0461 ha, nosakot izsoles sākumcenu atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktajai nekustamā īpašuma tirgus vērtībai 3300,00 eiro. Izsoles sākumcena 3 300,00 eiro, nodrošinājums 330,00 eiro, izsoles solis 300,00 eiro. Izsole notiks 20.03.2020. plkst. 14.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles noteikumi.

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa 20,00 eiro un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei reģ. Nr. 90001403952:

 • A/S Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķinu konts: LV45PARX0009164500013;
 • A/S Swedbank, kods: HABALV22, norēķinu konts: LV67HABA0551026247011.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 103. kabinetā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-16.30. Izsolei var pieteikties arī elektroniski, sūtot elektroniski parakstītu pieteikumu.

Uz izsolēm jāreģistrējas līdz 2020. gada 19. martam plkst. 12.00.

Tālrunis uzziņām 646 07622.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2020 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?