Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldes (reģistrācijas Nr. 40900034945, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajās mutiskajās izsolēs tiks pārdoti Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai piederošie nekustamie īpašumi:

 • Otrajā mutiskajā izsolē – nekustamais īpašums zemesgabals Koku ielā 4C, Rēzeknē, ar kadastra numuru 2100 001 0526, ar kadastra apzīmējumu 2100 001 0526, ar kopējo platību 17,2581 ha. Īpašuma tiesības ir nostiprinātas Rēzeknes pilsētas zemesgrāmatā nodalījumā ar Nr. 100000493080.
  Izsoles sākumcena: 355 680,00 eiro.
  Nodrošinājums: 35 568,00 eiro.
  Izsoles solis: 10 000,00 eiro.
  Izsole notiks: 30.09.2022. plkst.15.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā.
  Izsoles noteikumi
  Īpašuma vērtējums
 • Otrajā mutiskajā izsolē – nekustamais īpašums Koku ielā 5A, Rēzeknē, kadastra Nr.2100 001 0627 (kadastra apzīmējums 2100 001 0627), ar kopējo platību 2,7755 ha. Īpašuma tiesības ir nostiprinātas Rēzeknes pilsētas zemesgrāmatā nodalījumā ar Nr. 100000493086.
  Izsoles sākumcena: 74 160,00 eiro.
  Nodrošinājums: 7416,00 eiro.
  Izsoles solis: 2500,00 eiro.
  Izsole notiks: 30.09.2022. plkst. 15.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā.
  Izsoles noteikumi
  Īpašuma vērtējums

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā darba dienās plkst. 9.00-12.00 un 13.00-16.30 līdz 19.09.2022. plkst.12.00.

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita:

 • nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas;
 • reģistrācijas maksa – 20,00 eiro,

vienā no Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldes reģ. Nr. 40900034945, norēķinu kontā:

 • AS “SEB banka”, LV07UNLA0055001766246, kods UNLALV2X;
 • AS Citadele banka, norēķinu kontā: LV68PARX0023373260001, kods PARXLV22;
 • AS Swedbank, norēķinu kontā: LV31HABA0551048461435, kods HABALV22.

Papildus informācijas saņemšanai, kā arī uzziņai par nekustamā īpašuma apskates iespējām, lūdzam vērsties Rēzeknes valstspilsētas Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijā Atbrīvošanas alejā 93, Rēzekne, 104. kabinetā, pa tālruni 646 07621, e-pasts julija.caune@rezekne.lv

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldes (reģistrācijas Nr. 40900034945, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajā mutiskajā izsolē tiks pārdotas Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai šādi piederošie nekustamie īpašumi:

 • Pirmajā mutiskajā izsolē ar pretendentu atlasi – nekustamais īpašums Bukmuižas ielā 86A, Rēzeknē, ar kadastra numuru 2100 019 0024, ar kadastra apzīmējumu 2100 019 0039, ar kopējo platību 850 m2. Īpašuma tiesības ir nostiprinātas Rēzeknes pilsētas zemesgrāmatā nodalījumā Nr. 100000621976.
  Izsoles sākumcena: 2600,00 eiro.
  Nodrošinājums: 260,00 eiro.
  Izsoles solis: 260,00 eiro.
  Izsole notiks: 14.10.2022. plkst.15.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā.
  Nosolītās summas apmaksas termiņš: divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
  Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā darba dienās laika periodos: plkst. 9.00-12.00 un 13.00-16.30, līdz 03.10.2022. plkst. 12.00.
  Izsoles noteikumi
  Īpašuma vērtējums
 • Pirmajā mutiskajā izsolē ar pretendentu atlasi – nekustamais īpašums Kaļķu ielā 4A, Rēzeknē, ar kadastra numuru 2100 009 0812, ar kadastra apzīmējumu 2100 009 0812, ar kopējo platību 339 m2. Īpašuma tiesības ir nostiprinātas Rēzeknes pilsētas zemesgrāmatā nodalījumā Nr. 100000626027.
  Izsoles sākumcena: 1700,00 eiro.
  Nodrošinājums: 170,00 eiro.
  Izsoles solis: 170,00 eiro.
  Izsole notiks: 14.10.2022. plkst.14.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā.
  Nosolītās summas apmaksas termiņš: divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
  Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā darba dienās laika periodos: plkst. 9.00-12.00 un 13.00-16.30, līdz 03.10.2022. plkst.12.00.
  Izsoles noteikumi
  Īpašuma vērtējums
 • Pirmajā mutiskajā izsolē ar pretendentu atlasi – nekustamais īpašums Kaļķu ielā 6A, Rēzeknē, ar kadastra numuru 2100 009 0815, ar kadastra apzīmējumu 2100 009 0815, ar kopējo platību 791 m2. Īpašuma tiesības ir nostiprinātas Rēzeknes pilsētas zemesgrāmatā nodalījumā Nr. 100000626028.
  Izsoles sākumcena: 4000,00 eiro.
  Nodrošinājums: 400,00 eiro.
  Izsoles solis: 400,00 eiro.
  Izsole notiks: 14.10.2022. plkst.14.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā.
  Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā darba dienās laika periodos: plkst. 9.00-12.00 un 13.00-16.30, līdz 03.10.2022. plkst. 12.00.
  Izsoles noteikumi
  Īpašuma vērtējums

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita:

 • nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas;
 • reģistrācijas maksa – 20,00 eiro,

vienā no Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldes reģ.Nr.40900034945, norēķinu kontā:

 • AS “SEB banka”, LV07UNLA0055001766246, kods UNLALV2X;
 • AS Citadele banka, norēķinu kontā: LV68PARX0023373260001, kods PARXLV22;
 • AS Swedbank, norēķinu kontā: LV31HABA0551048461435, kods HABALV22.

Papildus informācijas saņemšanai, kā arī uzziņai par nekustamā īpašuma apskates iespējām, lūdzam vērsties Rēzeknes valstspilsētas Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijā Atbrīvošanas alejā 93, Rēzekne, 104.kabinetā, pa tālruni: 646 07621, e-pasts: julija.caune@rezekne.lv

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes (reģ. Nr.90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) 2022. gada 28. jūlija sēdē tika pieņemts lēmums un izsludināta nomas tiesību trešā atkārtotā mutiskā izsole:

Rēzeknes rekreācijas centrs, kas tiek būvēts uz zemesgabala Brīvības ielā 23A, Rēzeknē ar kadastra Nr.2100 012 0082, kadastra apzīmējums 21000120079. Tā apbūves laukums 1585m², tilpums 16535m³, kopējā telpu platība 3076m², ārtelpu platība terasei 149m², un kas tiek būvēts saskaņā ar būvprojektu “SPA un Viesnīcas kompleksa jaunbūve (I kārta, II kārta), Brīvības ielā 23A, Rēzeknē. Būvniecības 2 kārta. SPA”; Ēkai piesaistītais zemesgabals (kadastra apzīmējums 21000120079) 0.2497 ha platībā, Brīvības ielā 23A, Rēzeknē.

Nomas objekta raksturojums, iznomāšanas nosacījumi, tehniskā specifikācija, pieteikuma dokumentācija, nomas līguma projekts – http://data.rezekne.lv/index.php/s/LXfwRKagNwSinoe

Dalības maksa – 1000 eiro, drošības nauda – 3360 eiro.

Izsoles nomas maksas sākumcena – 2800 eiro/mēnesī bez PVN.

Izsoles solis – 100 eiro.

Līguma termiņš – 30 gadi.

Izsole notiks 2022. gada 20. septembrī plkst.9.30 Rēzeknes valstspilsētas domē, 2. stāva zālē (telpa Nr.206).

Pieteikumu pieņemšana no 29.07.2022. – 13.09.2022.

Izsoles pieteikumus var iesniegt slēgtā aploksnē, uz kuras norāda nomas objekta nosaukumu un izsoles pretendenta nosaukumu. Pieteikumu pieņemšana notiek Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, 203. kabinetā klātienē no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30 vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi dome@rezekne.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties minētajās izsolē, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un drošības nauda jāpārskaita uz Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības (reģ. nr. 90000025465) norēķinu kontu SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.

Nomas objektus var apskatīt dabā un iepazīties ar būvprojektu risinājumiem, iepriekš vienojoties par konkrēto apskates laiku ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītāja vietnieku – attīstības un investīciju nodaļas vadītāju Imantu Mekšu, tālrunis 64607666, e-pasts imants.meksa@rezekne.lv.

Paziņojums par iespēju iegūt telpu nomas tiesības Rēzeknē, Stacijas ielā 30 (kadastra apzīmējums 210 0006 0504 001).

Nomas objekts, objekta adrese Rēzeknē, Stacijas ielā 30, SIA ,,Olimpiskais centrs Rēzekneˮ Rēzeknes sporta arēna, telpa – veikals (objekta īpašnieks – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība)
Kadastra apz. 210 0006 0504 001
Iznomājamo telpu platība 31,81 m2
Izmantošanas veids Veikals sporta preču pārdošanai.

Iznomājamajā telpā kapitālieguldījumi nav nepieciešami.

Telpa nav aprīkota ar darba galdiem un preču plauktiem.

Izsoles nosacītā nomas maksa Izsoles nosacītā nomas maksa par telpu nomu mēnesī: 2,40 EUR/m2 (bez PVN)
Iznomāšanas termiņš Līdz 25.05.2023.
Izsoles veids, datums, laiks, vieta Rakstiska izsole,

Atkārtota (trešā) rakstiskā izsole notiks 2022. gada 22. septembrī, plkst. 15.30 Rēzeknē, Stacijas ielā 30, 2.stāvā, konferenču zālē

Termiņš pieteikumu iesniegšanai Pieteikumu var iesniegt pa pastu, personiski vai ar kurjera starpniecību līdz 2022. gada 22. septembrim, plkst. 12.00, Rēzeknē, Stacijas ielā 30, administrācijā.
Iznomātājs SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”,  Reģ. Nr. 42403028190, jur. adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV -4601, tālr. 20229992, e-pasts: ocr@rezekne.lv
Nomas līguma projekts Ar atkārtotās izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Rēzeknē, Stacijas ielā 30, SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” mājas lapā www.ocr.lv  un pielikumā.
Objekta apskate

(vieta, laiks)

Objektu var apskatīt darbdienās, iepriekš vienojoties pa tālr. 26007459
Kontaktpersona SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” valdes locekle J.Meirāne, tālr. 26007459, pakalpojumu un funkcionalitātes nodrošināšanas vadītāja D.Komare, tālr. 20229992, e-pasts: ocr@rezekne.lv

Atkārtotas izsoles nolikums

Paziņojums par otro izsoli

Paziņojums par trešās izsoles rezultātiem

Elektroniskās izsoles

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldes (reģistrācijas Nr. 40900034945, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajā elektroniskajā izsolē tiks pārdots Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums:

Pirmajā izsolē – nekustamais īpašums (dzīvoklis) 18,3 m2 platībā Atbrīvošanas alejā 166-426, Rēzeknē, ar kadastra numuru 2100 901 3646, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošajām daļām 1830/271490 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 2100 003 0504 002). Īpašuma tiesības ir nostiprinātas Rēzeknes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1973-426.

Izsoles sākuma datums: 12.10.2022. plkst. 13.00.
Pieteikšanās līdz 01.11.2022. plkst. 23.59.
Izsoles noslēgums: 11.11.2022. plkst. 13.00.
Nosolītās summas apmaksas termiņš: 25.11.2022.
Sākumcena: 2100,00 eiro.
Nodrošinājuma maksa: 210,00 eiro.
Izsoles solis: 210,00 eiro.
Reģistrācijas maksa: 20,00 eiro.
Dalības maksa: 20,00 eiro.

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita:

 • nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas;
 • reģistrācijas maksa – 20,00 eiro,

vienā no Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldes reģ.Nr.40900034945, norēķinu kontā:

 • AS “SEB banka”, LV07UNLA0055001766246, kods UNLALV2X;
 • AS Citadele banka, norēķinu kontā: LV68PARX0023373260001, kods PARXLV22;
 • AS Swedbank, norēķinu kontā: LV31HABA0551048461435, kods HABALV22;

un maksa par dalību e-izsolē – 20,00 eiro, kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Izsoles noteikumi

Īpašuma vērtējums

Papildus informācijas saņemšanai, kā arī uzziņai par nekustamā īpašuma apskates iespējām, lūdzam vērsties Rēzeknes valstspilsētas Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijā Atbrīvošanas alejā 93, Rēzekne, 104. kabinetā, pa tālruni: 646 07621, e-pasts: julija.caune@rezekne.lv.

Citas izsoles

Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod Rēzeknes SEZ AS “REBIR” valsts kapitāla daļu.

Valsts kapitāla daļa nodota pārdošanai ar Ministru kabineta 2007.gada 26.aprīļa rīkojumu Nr.228 „Par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitālsabiedrību kapitāla daļu pārdošanu”.

Informācija par Sabiedrību

Rēzeknes SEZ AS “REBIR” pamatkapitāls – 623 970 eiro

Akciju skaits – 6 239 700

Akcijas nominālvērtība – 0,10 eiro

Adrese: Viļakas iela 4, Rēzekne, LV-4604

Informācija par izsoles priekšmetu

Valstij piederošās Rēzeknes SEZ AS “REBIR” 311 850 akcijas jeb 5% no pamatkapitāla (Akciju pakete)

Pārdošanas noteikumi (t.sk. Akciju paketes pirkuma līguma projekts) ir pieejami SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” tīmekļa vietnē www.possessor.gov.lv.

Tālrunis uzziņām: 67021314, 67021365

Cena un norēķini

Akciju paketes izsoles sākumcena: 30 100 eiro

Termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa, kas samaksājama atbilstoši Akciju paketes pārdošanas noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv līdz 01.09.2022. plkst. 23.59.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā drošības nauda 3 010 eiro SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002 vai AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150.

Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli

Solis 1 000 eiro.

Izsoles sākums: 12.08.2022. plkst. 13.00.

Izsoles noslēgums: 12.09.2022. plkst. 13.00.

Vieta: izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?