Rēzeknes pilsētas domes (reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) Pilsētvides un attīstības pārvaldē rīkotajā mutiskajā izsolē tiks pārdoti Rēzeknes pilsētas domei piederošie nekustamie īpašumi:

 • Pirmajā izsolē – kadastra apzīmējums Nr.2100 901 3992, Maskavas ielā 6-46A, Rēzeknē, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 12,9 m2. Izsoles sākumcena 2000,00 eiro, nodrošinājums 200,00 eiro, izsoles solis 150,00 eiro. Izsole notiks 15.01.2021. plkst. 14.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles noteikumi
 • Pirmajā izsolē – kadastra apzīmējums Nr.2100 901 4008, Maskavas ielā 9-46A, Rēzeknē, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 13,6 m2. Izsoles sākumcena 2100,00 eiro, nodrošinājums 210,00 eiro, izsoles solis 150,00 eiro. Izsole notiks 15.01.2021. plkst. 14.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles noteikumi

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa 20 euro un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldei (Reģ.nr. 40900034945):

 • AS Citadele banka PARXLV22, LV68PARX0023373260001;
 • AS Swedbank HABALV22, LV31HABA0551048461435;
 • AS SEB Latvijas Unibanka UNLALV2X, LV07UNLA0055001766246

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30. Uz izsolēm jāreģistrējas līdz 2021. gada 14. janvārim plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 646 07621.

Rēzeknes pilsētas domes (reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) Pilsētvides un attīstības pārvaldē rīkotajā mutiskajā izsolē tiks pārdoti Rēzeknes pilsētas domei piederošie nekustamie īpašumi:

 • Pirmajā izsolē – kadastra Nr. 2100 901 3618, Pils ielā 14-8, Rēzeknē, ar kopējo platību 20,7 m2, kas sastāv no vienas istabas un kopīpašuma 2070/23310 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 21000091510001), kopīpašuma 2070/23310 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 21000091510002), kopīpašuma 2070/23310 domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 21000091510).
  Izsoles sākumcena 3 300,00 eiro, nodrošinājums 330,00 eiro, izsoles solis 150,00 eiro.
  Izsole notiks 29.01.2021. plkst. 14.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles noteikumi
 • Pirmajā izsolē – kadastra Nr. 2100 901 3534, Atbrīvošanas alejā 33-1, Rēzeknē, ar kopējo platību 40,5 m2, kas sastāv no divistabu dzīvokļa un kopīpašuma 4050/34620 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 21000120032001), kopīpašuma 4050/34620 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 21000120032002), kopīpašuma 4050/34620 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 21000120032003), kopīpašuma 4050/34620 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 21000120032004) kopīpašuma 4050/34620 domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 21000120032).
  Izsoles sākumcena 8000,00 eiro, nodrošinājums 800,00 eiro, izsoles solis 200,00 eiro.
  Izsole notiks 29.01.2021. plkst. 14.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles noteikumi

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa 20 euro un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldei (Reģ.nr. 40900034945):

 • AS Citadele banka PARXLV22, LV68PARX0023373260001;
 • AS Swedbank HABALV22, LV31HABA0551048461435;
 • AS SEB Latvijas Unibanka UNLALV2X, LV07UNLA0055001766246

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30. Uz izsolēm jāreģistrējas līdz 2021. gada 28. janvārim plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 646 07621.

Rēzeknes pilsētas domes (reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) Pilsētvides un attīstības pārvaldē rīkotajā mutiskajā izsolē tiks pārdots Rēzeknes pilsētas domei piederošs nekustamais īpašums:

 • Pirmajā izsolē – kadastra Nr. 2100 008 0718, Rīgas ielā 21A, Rēzeknē, nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 2100 008 0718) ar kopējo platību 11700 m2. Īpašuma tiesības ir nostiprinātas Rēzeknes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000421405. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu: aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu – 0,24 ha, aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,0117 ha, aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,0233 ha, aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju – 0,0317 ha, aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0,136 ha, aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0,072 ha, aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0,0093 ha, aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0,0633 ha, aizsargjoslas teritorija gar elektronisko tīklu kabeļu līniju – 0,0052 ha, aizsargjoslas teritorija gar elektronisko tīklu kabeļu līniju – 0,0051 ha.
  Izsoles sākumcena 28000,00 eiro, nodrošinājums 2800,00 eiro, izsoles solis 250,00 eiro.
  Izsole notiks 12.02.2021. plkst. 13.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles noteikumi

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa 20 eiro un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldei (Reģ.nr. 40900034945):

 • AS Citadele banka PARXLV22, LV68PARX0023373260001;
 • AS Swedbank HABALV22, LV31HABA0551048461435;
 • AS SEB Latvijas Unibanka UNLALV2X, LV07UNLA0055001766246

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30. Uz izsolēm jāreģistrējas līdz 2021. gada 11. februārim plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 646 07621.

Rēzeknes pilsētas domē (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) 2020. gada 31. augusta domes sēdē tika pieņemts lēmums un izsludināta nomas tiesību trešā mutiskā izsole. Izsole tiek organizēta projekta „Rēzeknes rekreācijas centra izveide tūrisma attīstībai” (projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/021) ietvaros.

Nomas objekts:

Rēzeknes rekreācijas centrs atrodas uz zemesgabala Brīvības ielā 23a, Rēzeknē ar kadastra Nr. 2100 012 0082, kadastra apzīmējums 2100 012 0079. Tās apbūves laukums 1585 m², tilpums 16535 m³, kopējā telpu platība 3076 m², ārtelpu platība terase 149 m², un kas ir uzbūvēta saskaņā ar būvprojektu “SPA un Viesnīcas kompleksa jaunbūve (I kārta, II kārta), Brīvības ielā 23a, Rēzeknē. Būvniecības 2 kārta. SPA” (turpmāk – Ēka);

Ēkai piesaistītais zemesgabals (kadastra apzīmējums 21000120079) 0,2497 ha platībā, Brīvības ielā 23a, Rēzeknē (turpmāk tekstā – Zemesgabals).

Zemesgabals kadastra numurs 21000120045 (kadastra apzīmējums 21000120078) 0,4731 ha platībā, Brīvības ielā 23, Rēzeknē (turpmāk tekstā – Apbūves zemesgabals).

Nomas objekta raksturojums un tehniskā specifikācija norādīta pielikumā Nr.2. http://data.rezekne.lv/index.php/s/Q73msR9F9o4a6Ps

Dalības maksa – 1000,00 eiro, nodrošinājums – 1848,00 eiro.

Izsoles nomas maksas sākumcena – 1540,00 eiro/mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles solis – 100,00 eiro

Līguma termiņš – 30 gadi.

Citi iznomāšanas nosacījumi – izsoles nolikumā, skat. http://data.rezekne.lv/index.php/s/Q73msR9F9o4a6Ps

Lai nodrošinātu Iznomātāja īstenotā projekta sasniedzamos rādītājus, Nomniekam ir pienākums nomas līgumā noteiktajā kārtībā no līguma spēkā stāšanās dienas līdz 2023.gada 31.decembrim Nomas objekta teritorijā:

 • veikt viesnīcas kompleksa izbūves darbus Brīvības ielā 23, Rēzeknē saskaņā ar izstrādāto būvprojektu “SPA un Viesnīcas kompleksa jaunbūve (I kārta, II kārta), Brīvības ielā 23, Rēzeknē. Būvniecības 1 kārta. Viesnīcas ēka” līdz 2023. gada 31. decembrim.
 • veikt nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā EUR 5 028 014 (pieci miljoni  divdesmit astoņi tūkstoši četrpadsmit eiro) [faktiskajās cenās];
 • Nomas objekta teritorijā radīt ne mazāk kā 35 (trīsdesmit piecas) jaunas darba vietas.
 • ir tiesības nodot apakšnomā nomas objektu vai tā daļu.

Nomas līguma projekts – http://data.rezekne.lv/index.php/s/Q73msR9F9o4a6Ps

Iesniedzamie dokumenti:

Saskaņā ar izsoles nolikumu – Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju projektu izsoles komisijai adresēts pieteikums ar pielikumiem. http://data.rezekne.lv/index.php/s/Q73msR9F9o4a6Ps

Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Pieteikumi iesniedzami Rēzeknes pilsētas domē Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, 203. kabinetā slēgtā aploksnē. Uz  aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts Nekustamā īpašuma Brīvības ielā 23a, Rēzeknē Brīvības ielā 23, Rēzeknē nomas tiesību izsolei un izsoles pretendenta nosaukumu.

Izsoles pretendentu pieteikumu pieņemšana notiek klātienē no 2020. gada 20. novembra līdz 2021. gada 12. februārim šādos laikos: no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.30 līdz plkst. 16.30. vai elektroniski, nosūtot uz dome@rezekne.lv.

Izsole notiek 2021. gada 19. februārī plkst. 12.00 Rēzeknes pilsētas domē, 2. stāvā, zālē (telpa Nr. 206).

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāpārskaita uz Rēzeknes pilsētas domes (reģ. nr. 90000025465) norēķinu kontu – SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.

Nomas objektu apskatīt dabā un iepazīties ar būvprojektu risinājumiem, iepriekš iesniedzot Iznomātājam adresētu rakstveida pieteikumu un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītāja vietnieku – attīstības un investīciju nodaļas vadītāju Imantu Mekšu, tālrunis 646 07666, e-pasts imants.meksa@rezekne.lv.

Kontaktpersonas:

 • par izsoli: Ivans Sorokins, 646 07664, ivans.sorokins@rezekne.lv
 • par objekta apskati: Imants Mekša, 646 07666, imants.meksa@rezekne.lv

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?