Rēzeknes pilsētas domē (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) 2021. gada 22. jūlija domes sēdē tika pieņemti lēmumi un izsludinātas nomas tiesību mutiskās izsoles. Izsoles objekts saskaņā ar Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojumu 2018.-2030. gadam (apstiprināts ar 2018. gada 12. aprīļa Rēzeknes pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.4 “Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas  un apbūves noteikumi”) atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā (R).

 • nedzīvojamās telpas – biroja telpas, ģērbtuves un palīgtelpas ēkas 2. stāvā (adrese: Atbrīvošanas aleja 155A, K-1, Rēzekne, būvju īpašuma kadastra numurs: 21005020013, ēkas kadastra apzīmējums – 21000020044001) ar kopējo platību 557,30 m2, kas ir pārbūvēta saskaņā ar būvprojektu “Nedzīvojamā ēkas pārbūve Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē” (turpmāk – Ēka); kas ir reģistrēta Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rēzeknes pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000554934.
  Nomas objekta raksturojums, iznomāšanas nosacījumi, tehniskā specifikācija, pieteikuma dokumentācija, nomas līguma projekts norādīti pielikumos: http://data.rezekne.lv/index.php/s/FCZrER7n6rXWcdE
  Dalības maksa – 100,00 eiro, drošības nauda – 1200,00 eiro.
  Izsoles nomas maksas sākumcena – 1000,00 eiro mēnesī bez PVN.
  Izsoles solis – 100,00 eiro.
  Līguma termiņš – 30 gadi.
  Izsole notiek 2021. gada 11. augustā plkst. 10.30 Rēzeknes pilsētas domē, 2.stāvā, zālē (telpa Nr. 206).
 • nedzīvojamās telpas – tehniskas telpas, palīgtelpas un ģērbtuves ēkas 3. stāvā (adrese: Atbrīvošanas aleja 155A, K-1, Rēzekne, būvju īpašuma kadastra numurs: 21005020013, ēkas kadastra apzīmējums – 21000020044001) ar kopējo platību 576,20 m2, kas ir pārbūvēta saskaņā ar būvprojektu “Nedzīvojamā ēkas pārbūve Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē” (turpmāk – Ēka); kas ir reģistrēta Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rēzeknes pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000554934.
  Nomas objekta raksturojums, iznomāšanas nosacījumi, tehniskā specifikācija, pieteikuma dokumentācija, nomas līguma projekts norādīti pielikumos: http://data.rezekne.lv/index.php/s/48MfaZs2ACriGRk
  Dalības maksa – 100,00 eiro, drošības nauda – 1320,00 eiro.
  Izsoles nomas maksas sākumcena –1100,00 eiro mēnesī bez PVN.
  Izsoles solis – 100,00 eiro.
  Līguma termiņš – 30 gadi.
  Izsole notiek 2021. gada 11. augustā  plkst. 10.00 Rēzeknes pilsētas domē, 2. stāvā, zālē (telpa Nr. 206).

Minēto izsoļu pieteikumi iesniedzami slēgtā aploksnē uz kuras norāda, nomas objekta nosaukumu un izsoles pretendenta nosaukumu. Pieteikumu pieņemšana notiek Rēzeknes pilsētas domē Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, 203. kabinetā klātienē no 2021. gada 23. jūlija līdz 2021. gada 6. augustam šādos laikos: no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.30 līdz plkst. 16.30. vai elektroniski, nosūtot uz dome@rezekne.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties jebkurā no minētajām izsolēm, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un drošības nauda jāpārskaita uz Rēzeknes pilsētas domes (reģ. nr. 90000025465) norēķinu kontu – SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.

Nomas objektus apskatīt dabā un iepazīties ar būvprojektu risinājumiem, iepriekš iesniedzot Iznomātājam adresētu rakstveida pieteikumu un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes attīstības un investīciju nodaļas vadītāju Imantu Mekšu, tālrunis 646 07666, e-pasts imants.meksa@rezekne.lv .

Kontaktpersona par izsoli: Daina Bārdule 646 07653, daina.bardule@rezekne.lv.

SIA „Rēzeknes Ūdens” rīko atklātu mutisko izsoli ar augšupejošu soli uzņēmumam piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanai – zemesgabalam Rēzeknē, Dārzu ielā 40 A, kadastra Nr. 21000050730 un būvi – ūdenstornis kadastra Nr. 21000050730001.

Izsolāmā nekustāmā īpašuma sākumcena cena ir 29 900,00 eiro (divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti eiro, 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma sākumcenas, t.i. 2 990,00 eiro (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit eiro, 00 centi), pirms izsoles iemaksājama SIA „Rēzeknes Ūdens” reģistrācijas Nr. 40003218631, norēķinu kontā Nr. LV68HABA0001402041074, AS “Swedbanka”.

Maksa par dalību izsolē – 20,00 eiro (divdesmit eiro, 00 centi), pirms izsoles iemaksājama SIA „Rēzeknes Ūdens” reģistrācijas Nr. 40003218631, norēķinu kontā Nr. LV68HABA0001402041074, AS “Swedbanka”.

Izsoles solis – 500,00 eiro (pieci simti eiro, 00 centi).

Pirmpirkuma tiesību uz nekustamās mantas iegādi nav.

Izsole notiks 2021. gada 20. augustā plkst. 11.00 SIA „Rēzeknes Ūdens”, Pils ielā 16, 2. stāvā, konferenču telpā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas. Izsolei jāreģistrējas līdz 2021. gada 20. augusta plkst. 10.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek SIA „Rēzeknes Ūdens”, Pils ielā 16, Rēzeknē, sekretariātā (2. stāvā), darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30, iepriekš zvanot un piesakoties pa tālruni 646 25066.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski SIA „Rēzeknes Ūdens” mājaslapā www.rezeknesudens.lv.

Izsolāmo nekustāmo īpašumu var apskatīt Rēzeknē, Dārzu ielā 40A, iepriekš vienojoties un saskaņojot laiku, zvanot pa tālruni 29123485.

Tālrunis uzziņām 29123485.

Nodrošinājuma valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90009112024; juridiskā adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-2, Rīgā, LV-1026) elektroniskajās izsolēs elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu Kaunatas ielā 50, Rēzeknē (nekustamā īpašuma kadastra numurs 2100 019 0715).

Izsoles sākums – 2021. gada 6. augustā, izsoles noslēgums – 2021. gada 6. septembrī plkst. 13.00.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?