Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes (reģistrācijas Nr. 40900034945, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajā mutiskajā izsolē ar pretendentu atlasi tiks pārdoti Rēzeknes valstspilsētas domei piederoši nekustamie īpašumi:

 • Pirmajā izsolē – Nr.2100 010 0476, F. Trasūna ielā 66B, Rēzeknē, sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,0578 ha.
  Izsoles sākumcena 1700,00 eiro, nodrošinājums 170,00 eiro, izsoles solis 100,00 eiro.
  Izsole notiks 15.10.2021. plkst.11.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā. Izsoles noteikumi
 • Pirmajā izsolē – kadastra Nr.2100 005 0735, Raiņa ielā 25C, Rēzeknē, sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,0127 ha.
  Izsoles sākumcena 600,00 eiro, nodrošinājums 60,00 eiro, izsoles solis 50,00 eiro.
  Izsole notiks 15.10.2021. plkst.11.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā. Izsoles noteikumi

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa 20,00 eiro un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldei reģ.Nr.40900034945:

 • AS Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķina konts:  LV68PARX0023373260001;
 • AS Swedbank, kods: HABALV22, norēķina konts: LV31HABA0551048461435;
 • AS SEB banka, kods UNLALV2X, norēķinu konts LV07UNLA0055001766246.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes valstspilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30. Uz izsolēm jāreģistrējas līdz 2021. gada 14. oktobrim plkst.12.00. Tālrunis uzziņām 646 07621.

Rēzeknes valstspilsētas domes (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) 2021. gada 5. augusta sēdē tika pieņemti lēmumi un izsludinātas nomas tiesību mutiskās izsoles. Izsoles tiek organizētas projektā “Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru” (Nr.5.6.2.0/18/I/005).

 • Pludmales kafejnīcas ēkas 1. stāvs. Ēka atrodas uz zemesgabala Atbrīvošanas alejā 47B, Rēzeknē ar kadastra Nr.2100 012 0063, kadastra apzīmējums 2100 012 0063 un 2100 012 0081. Būves kadastra apzīmējums Nr. 2100 012 0063 001. Tā apbūves laukums 268,5m², kopējā 1. stāva telpu platība 228,9 m², t.sk. kafejnīcas telpas 54,80 m², palīgtelpas 116,4 m², āra terase 112,5 m2(ēka);
  Nomas objekta raksturojums, iznomāšanas nosacījumi, tehniskā specifikācija, pieteikuma dokumentācija, nomas līguma projekts – http://data.rezekne.lv/index.php/s/wJP6cKTWxPPeXKH
  Dalības maksa – 100 eiro, drošības nauda – 367,68 eiro.
  Izsoles nomas maksas sākumcena – 306,40 eiro/mēnesī bez PVN;
  Izsoles solis – 30 eiro.
  Līguma termiņš – 15 gadi.
  Izsole notiks 2021. gada 15. oktobrī plkst.9.00 Rēzeknes pilsētas domē, 2. stāva zālē (telpa Nr.206).
 • Kempinga administratīvā ēka ar piegulošo teritoriju, Ezera ielā 9B, Rēzeknē ar kadastra Nr.2100 011 0435. Tās apbūves laukums 155,9 m², būvtilpums 580 m³, kopējā telpu platība 122 m² (ēka).
  Iznomājamā zemes platība – 21 150 m2, kura atrodas Ezera iela 9B, Rēzekne, kadastra Nr.2100 011 0435, Ezera iela 5B, Rēzekne, kadastra numurs 2100 011 0448.
  Nomas objekta raksturojums, iznomāšanas nosacījumi, tehniskā specifikācija, pieteikuma dokumentācija, nomas līguma projekts – http://data.rezekne.lv/index.php/s/ZfbA9PNPpwT99Wa
  Dalības maksa – 100 eiro, drošības nauda – 266,40 eiro.
  Izsoles nomas maksas sākumcena – 222 eiro/mēnesī bez PVN.
  Izsoles solis – 22 eiro.
  Līguma termiņš – 15 gadi.
  Izsole notiks 2021. gada 15. oktobrī plkst. 9.30 Rēzeknes pilsētas domē, 2.stāvā, zālē (telpa Nr.206).

Minēto izsoļu pieteikumi iesniedzami slēgtā aploksnē, uz kuras norāda nomas objekta nosaukumu un izsoles pretendenta nosaukumu. Pieteikumu pieņemšana notiek Rēzeknes valstspilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, 203. kabinetā klātienē no 2021. gada 10. septembra līdz 2021. gada 11. oktobrim šādos laikos: no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30 vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi dome@rezekne.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties jebkurā no minētajām izsolēm, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un drošības nauda jāpārskaita uz Rēzeknes pilsētas domes (reģ. nr. 90000025465) norēķinu kontu SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.

Nomas objektus var apskatīt dabā un iepazīties ar būvprojektu risinājumiem, iepriekš iesniedzot iznomātājam adresētu rakstveida pieteikumu un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes vecāko projekta vadītāju Irēnu Lavrinoviču, tālrunis 646 07679, e-pasta adrese irena.lavrinovica@rezekne.lv.

Kontaktpersonas par izsoli: Ivans Sorokins, 646 07664, ivans.sorokins@rezekne.lv, Daina Bārdule, 646 07653, daina.bardule@rezekne.lv

Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes (reģistrācijas Nr. 40900034945, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajā mutiskā izsolē tiks pārdots Rēzeknes valstspilsētas domei piederošs nekustamais īpašums:

 • Pirmajā izsolē – Nr. 2100 001 0236, Viļakas ielā 21, Rēzeknē. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 28,4277 ha platībā.
  Izsoles sākumcena 402 978,00 eiro, nodrošinājums 40 297,80 eiro, izsoles solis 10 000,00 eiro.
  Izsole notiks 22.10.2021. plkst. 11.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles noteikumi

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa 20,00 eiro un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldei reģ.Nr.40900034945:

 • AS Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķina konts:  LV68PARX0023373260001;
 • AS Swedbank, kods: HABALV22, norēķina konts: LV31HABA0551048461435;
 • AS SEB banka, kods UNLALV2X, norēķinu konts LV07UNLA0055001766246.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes valstspilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30. Uz izsolēm jāreģistrējas līdz 2021. gada 21. oktobrim plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 646 07621.

Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes (reģistrācijas Nr. 40900034945, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajā mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi tiks pārdots Rēzeknes valstspilsētas domei piederošs nekustamais īpašums:

 • Pirmajā izsolē – Nr. 2100 017 0744, Kaunatas ielā 25, Rēzeknē, sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,0483 ha.
  Izsoles sākumcena 1400,00 eiro, nodrošinājums 140,00 eiro, izsoles solis 100,00 eiro.
  Izsole notiks 25.10.2021. plkst. 11.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles noteikumi

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa 20,00 eiro un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldei reģ.Nr.40900034945:

 • AS Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķina konts:  LV68PARX0023373260001;
 • AS Swedbank, kods: HABALV22, norēķina konts: LV31HABA0551048461435;
 • AS SEB banka, kods UNLALV2X, norēķinu konts LV07UNLA0055001766246.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes valstspilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30. Uz izsolēm jāreģistrējas līdz 2021. gada 22. oktobrim plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 646 07621.

Rēzeknes valstspilsētas domē (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) 2021. gada 23. septembrī domes sēdē tika pieņemts lēmums un izsludināta nomas tiesību mutiskā izsole. Izsoles objekts saskaņā ar Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojumu 2018. gada – 2030. gadam (apstiprināts ar 2018. gada 12. aprīļa Rēzeknes pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.4 “Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma 2018. – 2030. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas  un apbūves noteikumi”) atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā (R).

 • nedzīvojamās telpas – biroja telpas, ģērbtuves un palīgtelpas ēkas 2.stāvā (adrese: Atbrīvošanas aleja 155A, K-1, Rēzekne, būvju īpašuma kadastra numurs: 21005020013, ēkas kadastra apzīmējums – 21000020044001) ar kopējo platību 557,30 m2, kas ir pārbūvēta saskaņā  ar būvprojektu “Nedzīvojamā ēkas pārbūve Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē” (turpmāk – Ēka); kas ir reģistrēta Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rēzeknes pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000554934.

Nomas objekta raksturojums, iznomāšanas nosacījumi, tehniskā specifikācija, pieteikuma dokumentācija, nomas līguma projekts norādīti pielikumos:

http://data.rezekne.lv/index.php/s/nprxwrP5Bo9JdrY

Dalības maksa – 100,00 eiro, drošības nauda – 480,00  eiro.

Izsoles nomas maksas sākumcena – 400,00 eiro/mēnesī bez PVN

Izsoles solis – 40,00 eiro.

Līguma termiņš – 30 gadi

Izsole notiek 2021. gada 26. oktobrī plkst. 10.00 Rēzeknes valstspilsētas domē, 2. stāvā, zālē (telpa Nr. 206).

Izsoles pieteikums iesniedzams slēgtā aploksnē uz kuras norāda, nomas objekta nosaukumu un izsoles pretendenta nosaukumu. Pieteikumu pieņemšana notiek Rēzeknes valstspilsētas domē Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, 203. kabinetā klātienē no 2021. gada 23. septembra līdz 2021. gada 22. oktobrim  šādos laikos: no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.30 līdz plkst. 16.30. vai elektroniski,  nosūtot uz dome@rezekne.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un drošības nauda jāpārskaita uz Rēzeknes pilsētas domes (reģ. nr. 90000025465) norēķinu kontu – SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.

Nomas objektus apskatīt dabā un iepazīties ar būvprojektu risinājumiem, iepriekš iesniedzot Iznomātājam adresētu rakstveida pieteikumu un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes attīstības un investīciju nodaļas vadītāja vietnieku Imantu Mekšu, tālrunis 646 07666, e-pasts imants.meksa@rezekne.lv .

Kontaktpersona par izsoli: Daina Bārdule 646 07653, daina.bardule@rezekne.lv .

Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes (reģistrācijas Nr. 40900034945, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajā mutiskajā izsolē ar pretendentu atlasi tiks pārdoti Rēzeknes valstspilsētas domei piederoši nekustamie īpašumi:

 • Pirmajā izsolē – Nr. 2100 015 0411, Rēznas ielā 2B, Rēzeknē, sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,0450 ha.
  Izsoles sākumcena 1500,00 eiro, nodrošinājums 150,00 eiro, izsoles solis 100,00 eiro.
  Izsole notiks 15.11.2021. plkst.10.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles noteikumi
 • Pirmajā izsolē – Nr.2100 010 0878, Purva ielā 3a, Rēzeknē, sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1627 ha.
  Izsoles sākumcena 3300,00 eiro, nodrošinājums 330,00 eiro, izsoles solis 300,00 eiro.
  Izsole notiks 15.11.2021. plkst.11.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā. Izsoles noteikumi

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa 20,00 eiro un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldei (reģ. Nr. 40900034945):

 • AS Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķina konts: LV68PARX0023373260001;
 • AS Swedbank, kods: HABALV22, norēķina konts: LV31HABA0551048461435;
 • AS SEB banka, kods UNLALV2X, norēķinu konts LV07UNLA0055001766246.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes valstspilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30. Uz izsolēm jāreģistrējas līdz 2021.gada 13.novembrim plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 646 07621.

Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes (reģistrācijas Nr. 40900034945, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajā elektroniskajā izsolē tiks pārdoti Rēzeknes valstspilsētas domei piederoši nekustamie īpašumi:

 • Pirmajā izsolē – kadastra Nr.2100 010 0721, Ausekļa ielā 27B, Rēzeknē, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,1815 ha2.
  Izsoles sākumcena 5 200,00 eiro, nodrošinājums 520,00 eiro, izsoles solis 500,00 eiro. Izsoles noteikumi
 • Pirmajā izsolē – kadastra Nr.21000060629 (kadastra apzīmējums 21000060026), Lubānas ielā 52A, Rēzeknē. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,1454 ha platībā.
  Izsoles sākumcena 25 600,00 eiro, nodrošinājums 2 560,00 eiro, izsoles solis 500,00 eiro. Izsoles noteikumi
 • Pirmajā izsolē – kadastra Nr.2100 006 0629 (kadastra apzīmējums 21000060027), Lubānas ielā 52B, Rēzeknē,  Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,1166 ha platība.
  Izsoles sākumcena 20 500,00 eiro, nodrošinājums 2 050,00 eiro, izsoles solis 500,00 eiro. Izsoles noteikumi
 • Pirmajā izsolē – kadastra Nr.21000060629 (kadastra apzīmējums 21000060028), Lubānas ielā 52C, Rēzeknē. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,1131 ha platībā.
  Izsoles sākumcena 20 000,00 eiro, nodrošinājums 2 000,00 eiro, izsoles solis 500,00 eiro. Izsoles noteikumi
 • Pirmajā izsolē – kadastra Nr.21000060629 (kadastra apzīmējums 21000060030), Lubānas ielā 54A, Rēzeknē. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,1740 ha platībā. Izsoles sākumcena 30 000,00 eiro, nodrošinājums 3 000,00 eiro, izsoles solis 500,00 eiro. Izsoles noteikumi
 • Pirmajā izsolē – kadastra Nr.21000060629 (kadastra apzīmējums 21000060031), Lubānas ielā 54B, Rēzeknē. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,1725 ha platībā.
  Izsoles sākumcena 29 000,00 eiro, nodrošinājums 2 900,00 eiro, izsoles solis 500,00 eiro. Izsoles noteikumi
 • Pirmajā izsolē – kadastra Nr.21000060629 (kadastra apzīmējums 21000060032), Lubānas ielā 54C, Rēzeknē. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,1732 ha platībā.
  Izsoles sākumcena 29 000,00 eiro, nodrošinājums 2 900,00 eiro, izsoles solis 500,00 eiro. Izsoles noteikumi
 • Pirmajā izsolē – kadastra Nr.21000060629 (kadastra apzīmējums 21000060033), Lubānas ielā 54D, Rēzeknē. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,1726 ha platībā.
  Izsoles sākumcena 30 000,00 eiro, nodrošinājums 3 000,00 eiro, izsoles solis 500,00 eiro. Izsoles noteikumi
 • Pirmajā izsolē – kadastra Nr.2100 011 0004, Torņa ielā 7B, Rēzeknē. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,1694 ha platībā.
  Izsoles sākumcena 3 500,00 eiro, nodrošinājums 350,00 eiro, izsoles solis 300,00 eiro. Izsoles noteikumi
 • Pirmajā izsolē – kadastra Nr.2100 019 0006 (kadastra apzīmējums 21000190042), Lauku ielā 2B, Rēzeknē. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,1971 ha platībā.
  Izsoles sākumcena 5 700,00 eiro, nodrošinājums 570,00 eiro, izsoles solis 500,00 eiro. Izsoles noteikumi

Izsoles sākums: 15.10.2021.

Pieteikties var līdz: 04.11.2021. plkst. 23.59

Izsoles noslēgums: 15.11.2021. plkst. 13.00

Nosolītās summas apmaksas termiņš: 26.11.2021.

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, vienā no Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvalde reģ. Nr. 40900034945, AS “SEB banka”, norēķinu kontā: LV07UNLA0055001766246, kods UNLALV2X; AS Citadele banka, norēķinu kontā: LV68PARX0023373260001, kods PARXLV22; AS Swedbanka, norēķinu kontā: LV31HABA0551048461435, kods HABALV22 un maksa par dalību e-izsolē – 20,00 eiro (divdesmit eiro, 00 centi), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī https://izsoles.ta.gov.lv.

Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes (reģistrācijas Nr. 40900034945, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajā elektroniskajā izsolē tiks pārdoti Rēzeknes valstspilsētas domei piederošie nekustamie īpašumi:

 • Pirmajā izsolē – Nr.2100 901 3646, Atbrīvošanas alejā 166-426, Rēzeknē, sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 18,3 m2.
  Izsoles sākumcena 2 100,00 eiro, nodrošinājums 210,00 eiro, izsoles solis 200,00 eiro. Izsoles noteikumi
 • Pirmajā izsolē – Nr.2100 901 3651, Atbrīvošanas alejā 166-408, Rēzeknē, sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 17,9 m2.
  Izsoles sākumcena 2 000,00 eiro, nodrošinājums 200,00 eiro, izsoles solis 200,00 eiro. Izsoles noteikumi
 • Pirmajā izsolē – Nr.2100 901 2929, Dārzu ielā 30A-58, Rēzeknē, sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 12,1 m2.
  Izsoles sākumcena 1 700,00 eiro, nodrošinājums 170,00 eiro, izsoles solis 150,00 eiro. Izsoles noteikumi
 • Pirmajā izsolē – Nr.2100 010 1319, Pļavu ielā 5A, Rēzeknē, sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,1464 ha.
  Izsoles sākumcena 4 900,00 eiro, nodrošinājums 490,00 eiro, izsoles solis 400,00 eiro. Izsoles noteikumi

Izsoļu sākums: 29.10.2021.
Pieteikties var līdz: 18.11.2021. 23.59
Izsoļu noslēgums: 29.11.2021. 13.00
Nosolītās summas apmaksas termiņš: 13.12.2021.

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, vienā no Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvalde reģ. Nr.40900034945, AS “SEB banka”, norēķinu kontā: LV07UNLA0055001766246, kods UNLALV2X; AS Citadele banka, norēķinu kontā: LV68PARX0023373260001, kods PARXLV22; AS Swedbanka, norēķinu kontā: LV31HABA0551048461435, kods HABALV22 un maksa par dalību e-izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro, 00 centi), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī https://izsoles.ta.gov.lv.

Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes (reģistrācijas Nr. 40900034945, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajā elektroniskajā izsolē tiks pārdots Rēzeknes valstspilsētas domei piederošs nekustamais īpašums:

 • Pirmajā izsolē – kadastra Nr.2100 004 0623, A.Pumpura ielā 7A, Rēzeknē, sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,0779 ha.
  Izsoles sākumcena 3100,00 eiro, nodrošinājums 310,00 eiro, izsoles solis 300,00 eiro.

Izsoles sākums: 12.11.2021.

Pieteikties var līdz: 02.12.2021. plkst. 23.59

Izsoles noslēgums: 13.12.2021. plkst. 13.00

Nosolītās summas apmaksas termiņš: 27.12.2021.

Izsoles noteikumi

Nomas objekts, objekta adreseRēzeknē, Stacijas ielā 30, SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” daudzfunkcionālā arēna, telpa – veikals pie lifta Nr.LF1 (objekta īpašnieks – Rēzeknes pilsētas dome)
Kadastra apz.210 0006 0504 001
Iznomājamo telpu platība55, 6 m2
Izmantošanas veidsSporta inventāra/preču veikals
Izsoles nosacītā nomas maksaIzsoles nosacītā nomas maksa par telpu nomu mēnesī: 2,40 eiro/m2 (bez PVN)
Iznomāšanas termiņšLīdz 26.05.2022.
Izsoles veids, datums, laiks, vietaRakstiska izsole,

Trešā rakstiskā izsole notiks 2021. gada 28. septembrī plkst. 15.30 Rēzeknē, Stacijas ielā 30B, 2.stāvā, konferenču zālē

Termiņš pieteikumu iesniegšanaiPieteikumu var iesniegt pa pastu, personiski vai ar kurjera starpniecību līdz 2021. gada 28. septembrim (ieskaitot), plkst. 12.00 Rēzeknē, Stacijas ielā 30B, administrācijā.
IznomātājsSIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”, reģ. nr. 42403028190, jur. adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV -4601, tālr.: 20229992, e-pasts: ocr@rezekne.lv
Nomas līguma projektsAr izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties arī uz vietas Rēzeknē, Stacijas ielā 30, SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” mājas lapā www.ocr.lv.
Objekta apskate (vieta, laiks)Objektu var apskatīt darbdienās, iepriekš vienojoties pa tālr.: 26007459
KontaktpersonaSIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” valdes locekle J.Meirāne, tālr. 26007459, pakalpojumu un funkcionalitātes nodrošināšanas vadītāja D.Komare, tālr. 20229992, e-pasts: ocr@rezekne.lv

Paziņojums par izsoles rezultātiem

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?