Rēzeknes pilsētas domes, reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne rīkotajās mutiskajā izsolēs tiks pārdoti šādi Rēzeknes pilsētas domei piederoši nekustamie īpašumi:

  • Trešajā izsolē – Atbrīvošanas aleja 176, Rēzeknē ar kadastra Nr. 2100 003 0380, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,4795 ha. Izsoles sākumcena ir 8480,00 eiro, izsoles solis 1000,00 eiro. Izsole notiks Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā 2020. gada 22. maijā plkst. 13.00. Izsoles noteikumi
  • Pirmajā izsolē – Kr. Barona ielā 36A, Rēzeknē ar kadastra Nr. 2100 017 0458,  kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kopējo platību 0,1752 ha. Izsoles sākumcena ir 5264,00 eiro, nodrošinājums 526,40, izsoles solis 100.00 eiro. Izsole notiks 2020. gada 22. maijā plkst. 13.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles noteikumi
  • Pirmajā izsolē – paredzot nomaksas iespējas Atbrīvošanas alejā 164 – 302, Rēzeknē, kadastra Nr. 2100 901 3358, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 34,8 m2, kopīpašuma 3480/324420 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 2100 003 0513 001), kopīpašuma 3480/324420 domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 2100 003 0513). Izsoles sākuma cena ir 5037,00 eiro. Izsoles solis 100,00 eiro. Izsole notiks Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā 2020. gada 22. maijā plkst. 14.00. Izsoles noteikumi
  • Pirmajā izsolē – paredzot nomaksas iespējas Raiņa ielā 19A-2, Rēzeknē, dzīvoklis ar kopējo platību 30,7 m2, kadastra numurs 2100 901 4055. Tā sastāvā ietilpst kopīpašuma 3070/10940 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 2100 005 0704 001), kopīpašuma 3070/10940 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 2100 005 0704 002), kopīpašuma 3070/10940 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 2100 005 0704 003), kopīpašuma 3070/10940 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 2100 005 0704 004), kopīpašuma 3070/10940 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 2100 005 0704 005), kopīpašuma 3070/10940 domājamā daļa no zemes (kadastra apzīmējums 2100 005 0704). Izsoles sākumcena 2900,00 eiro. Izsoles solis – 100 eiro. Izsole notiks Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā 2020. gada 22. maijā plkst. 14.30. Izsoles noteikumi

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa 20,00 eiro un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei reģ. Nr. 90001403952:

  • A/S Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķinu konts: LV45PARX0009164500013;
  • A/S Swedbank, kods: HABALV22, norēķinu konts: LV67HABA0551026247011.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz ārkārtas situācijas beigām notiek elektroniski. Vēlāk arī Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 103. kabinetā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no 12.30-16.30. Tālrunis uzziņām 646 07622. Uz izsolēm jāreģistrējas  līdz 2020. gada 21. maijam plkst. 12.00.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2020 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?