Rēzeknes pilsētas domē (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) 2020. gada 23. jūlija domes sēdē tika pieņemts lēmums un izsludināta nomas tiesību otrā mutiskā izsole. Izsole tiek organizēta projekta „Rēzeknes rekreācijas centra izveide tūrisma attīstībai”. Projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/021 ietvaros.

Nomas objekts:

Rēzeknes rekreācijas centrs atrodas uz zemesgabala Brīvības ielā 23a, Rēzeknē ar kadastra Nr. 2100 012 0082, kadastra apzīmējums 2100 012 0079. Tās apbūves laukums 1585 m², tilpums 16535 m³, kopējā telpu platība 3076 m², ārtelpu platība terase 149 m², un kas ir uzbūvēta saskaņā  ar būvprojektu “SPA un Viesnīcas kompleksa jaunbūve (I kārta, II kārta), Brīvības ielā 23a, Rēzeknē. Būvniecības 2 kārta. SPA” (turpmāk – Ēka);

Ēkai piesaistītais zemesgabals (kadastra apzīmējums 21000120079) 0,2497 ha platībā, Brīvības ielā 23a, Rēzeknē (turpmāk tekstā – Zemesgabals).

Zemesgabals kadastra numurs 21000120045 (kadastra apzīmējums 21000120078) 0,4731 ha platībā, Brīvības ielā 23, Rēzeknē (turpmāk tekstā – Apbūves zemesgabals).

Nomas objekta raksturojums un tehniskā specifikācija norādīta pielikumā Nr.2. http://data.rezekne.lv/index.php/s/Q73msR9F9o4a6Ps

Dalības maksa – 1000,00 eiro, nodrošinājums – 3600,00 eiro.

Izsoles nomas maksas sākumcena – 3080,00 eiro/mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles solis – 100,00 eiro

Līguma termiņš – 30 gadi.

Citi iznomāšanas nosacījumi – izsoles nolikumā, skat. http://data.rezekne.lv/index.php/s/Q73msR9F9o4a6Ps

Lai nodrošinātu Iznomātāja īstenotā projekta sasniedzamos rādītājus, Nomniekam ir pienākums nomas līgumā noteiktajā kārtībā no līguma spēkā stāšanās dienas līdz 2023.gada 31.decembrim Nomas objekta teritorijā:

  • veikt viesnīcas kompleksa izbūves darbus Brīvības ielā 23, Rēzeknē saskaņā ar izstrādāto būvprojektu “SPA un Viesnīcas kompleksa jaunbūve (I kārta, II kārta), Brīvības ielā 23, Rēzeknē. Būvniecības 1 kārta. Viesnīcas ēka” līdz 2023. gada 31. decembrim.
  • veikt nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā EUR 5 028 014 (pieci miljoni  divdesmit astoņi tūkstoši četrpadsmit eiro) [faktiskajās cenās];
  • Nomas objekta teritorijā radīt ne mazāk kā 35 (trīsdesmit piecas) jaunas darba vietas.
  • ir tiesības nodot apakšnomā nomas objektu vai tā daļu.

Nomas līguma projekts – http://data.rezekne.lv/index.php/s/Q73msR9F9o4a6Ps

Iesniedzamie dokumenti:

Saskaņā ar izsoles nolikumu – Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju projektu izsoles komisijai adresēts pieteikums ar pielikumiem. http://data.rezekne.lv/index.php/s/Q73msR9F9o4a6Ps

Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 6.1. Pieteikumi iesniedzami Rēzeknes pilsētas domē Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, 203. kabinetā slēgtā aploksnē. Uz  aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts Nekustamā īpašuma Brīvības ielā 23a, Rēzeknē Brīvības ielā 23, Rēzeknē  nomas tiesību izsolei un izsoles pretendenta nosaukumu.

Izsoles pretendentu pieteikumu pieņemšana notiek klātienē no 2020. gada 24. jūlija līdz 2020. gada 19. augustam  šādos laikos: no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.30 līdz plkst. 16.30 vai elektroniski, nosūtot uz dome@rezekne.lv.

Izsole notiek 2020. gada 24. augustā plkst. 10.00 Rēzeknes pilsētas domē,  2. stāvā, zālē (telpa Nr. 206).

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāpārskaita uz Rēzeknes pilsētas domes (reģ. nr. 90000025465) norēķinu kontu – SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.

Nomas objektu apskatīt dabā un iepazīties ar būvprojektu risinājumiem, iepriekš iesniedzot Iznomātājam adresētu rakstveida pieteikumu un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītāja vietnieku – attīstības un investīciju nodaļas vadītāju Imantu Mekšu, tālrunis 646 07666, e-pasts imants.meksa@rezekne.lv.

Kontaktpersonas:

  • par izsoli: Ivans Sorokins, 646 07664, ivans.sorokins@rezekne.lv
  • par objekta apskati: Imants Mekša, 646 07666, imants.meksa@rezekne.lv
Nomas objekta adrese Rēzeknē, Stacijas ielā 30, SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” sporta arēna (objekta īpašnieks – Rēzeknes pilsētas dome)
Kadastra apz. 21000060504 (zemes vienības kadastra numurs, uz kuras atrodas ēka)
Izmantošanas veids Nomas tiesības reklāmas vietām un pretendenta nosaukuma vai zīmola integrēšana SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” sporta arēnas nosaukumā
Izsoles nosacītā nomas maksa Izsoles nosacītā nomas maksa gadā 50 974 eiro (bez PVN)
Iznomāšanas termiņš 5 gadi
Izsoles veids, datums, laiks, vieta Rakstiska atkārtota izsole

Atkārtota izsole notiks 2020. gada 17. augustā plkst. 15.00 Stacijas ielā 30B (konferenču zālē), Rēzeknē, LV-4601.

Termiņš pieteikumu iesniegšanai Pieteikumu var iesniegt pa pastu, personiski vai ar kurjera starpniecību līdz 2020. gada 14. augustam (ieskaitot, nodrošinot, ka pa pastu sūtīti dokumenti tiek iesniegti tieši līdz iesniegšanas datumam), plkst. 15.00, Stacijas ielā 30b, administrācijas kab., Rēzeknē, LV-4601.
Iznomātājs SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”, reģ. nr. 42402028190, jur. adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601, tālr. 26007459, e-pasts ocr@rezekne.lv
Nomas līguma projekts Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Rēzeknē, Stacijas ielā 30B, SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” mājaslapā www.ocr.lv, pielikumā. Sludinājums tiek publicēts arī oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
Objekta apskate (vieta, laiks) Objektu var apskatīt darbdienās, iepriekš vienojoties pa tālr. 26007459.
Kontaktpersona SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” valdes locekle Jekaterina Meirāne, tālr. 26007459, e-pasts: ocr@rezekne.lv, izpilddirektore Diāna Komare, tālr. 20229992.

Paziņojums par izsoli

Nolikums doc

Nolikums pdf

Nomas objekta adrese Rēzeknē, Krasta iela 31, Amatnieku darba prasmju demonstrēšanas telpa, objekts – komercplatība (objekta īpašnieks – Rēzeknes pilsētas dome)
Kadastra apz. 21000091117002
Iznomājamo telpu platība 127,60 m2
Izmantošanas veids Latgales amatnieku preču veikala ierīkošana
Izsoles nosacītā nomas maksa Izsoles nosacītā nomas maksa par telpu nomu par m2 mēnesī 1,60 EUR (bez PVN)
Iznomāšanas termiņš 1 (viens) gads
Izsoles veids, datums, laiks, vieta Rakstiska izsole (pirmā rakstiskā izsole), notiks 2020. gada 30. jūnijā, plkst. 14.00, Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” telpās, Rēzeknē, Pils ielā 4, 3. stāvā, 349. kab.
Termiņš pieteikumu iesniegšanai no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2020. gada 30. jūnija, plkst. 13.45, Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” telpās, Rēzeknē, Pils ielā 4, 3. stāvā, 349. kab.
Iznomātājs Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”, Atbrīvošanas aleja 97, Rēzekne, LV-4601
Nomas līguma projekts Ar izsoles nolikumu un līguma projektu var iepazīties uz vietas Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” telpās, Rēzeknē, Pils ielā 4, 3. stāvā 349. kab.

Stāva plāns

Objekta apskate (vieta, laiks) Objektu var apskatīt darbdienās, iepriekš vienojoties pa tālr. 29395343

Izsoles rezultāti

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2020 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?