Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldes (reģistrācijas Nr. 40900034945, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajās mutiskajās izsolēs tiks pārdoti Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai piederošie nekustamie īpašumi:

 • Otrajā izsolē – Maskavas ielā 9-46A, Rēzeknē. Nekustamais īpašums sastāv no nedzīvojamās telpas ar kadastra Nr.2100 901 4008, ar kopējo platību 13,6 m2, pie īpašuma piederošās kopīpašuma 1364/487039 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 21000030106001.
  Izsoles sākumcena 1890,00 eiro, nodrošinājums 189,00 eiro, izsoles solis 200,00 eiro.
  Izsole notiks 28.06.2022. plkst.13.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā.
 • Otrajā izsolē – nekustamais īpašums, kas sastāv no neapbūvētās zemes vienības Atbrīvošanas alejā 131, Rēzeknē, kadastra apzīmējumu 2100 002 0140, ar kopējo platību 0,6774 ha.
  Izsoles sākumcena 60 966,00 eiro, nodrošinājums 6096,60 eiro, izsoles solis 2000,00 eiro.
  Izsole notiks 28.06.2022. plkst. 14.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā.

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa 20,00 eiro un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei reģ. Nr. 40900034945:

 • AS Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķina konts: LV68PARX0023373260001;
 • AS Swedbank, kods: HABALV22, norēķina konts: LV31HABA0551048461435;
 • AS SEB banka, kods UNLALV2X, norēķinu konts LV07UNLA0055001766246.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā darba dienās plkst. 9.00-12.00 un 13.00-16.30 līdz 2022. gada 27. jūnijam plkst. 15.00. Tālrunis uzziņām 646 07621.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvalde (reģistrācijas  Nr.40900034945, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīko nomas tiesību otro mutisko izsoli Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, zemes vienības daļai 0,0467 ha platībā, Slimnīcas ielā 1A, Rēzeknē, kadastra Nr. 2100 006 1210 (kadastra apzīmējums 2100 006 0016) vasaras kafejnīcas ierīkošanai.

Pieteikties var līdz 27.06.2022. plkst. 14.00
Nomas maksa: 40,88 eiro, neieskaitot PVN.
Līguma spēka esamība: no līguma noslēgšanas dienas līdz 31.12.2024.
Drošības nauda: 4,09 eiro (10% no izsoles sākumcenas)
Izsoles solis: 4,09 eiro.
Izsoles datums: 28.06.2022. plkst. 14.00

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa 20,00 eiro un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei reģ. Nr. 40900034945:

 • AS Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķina konts:  LV68PARX0023373260001;
 • AS Swedbank, kods: HABALV22, norēķina konts: LV31HABA0551048461435;
 • AS SEB banka, kods UNLALV2X, norēķinu konts LV07UNLA0055001766246.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes (reģ. Nr.90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) 2022. gada 16. jūnija sēdē tika pieņemts lēmums un izsludināta nomas tiesību mutiskā izsole:

 • Kempinga administratīvā ēka ar piegulošo teritoriju, Ezera ielā 9B, Rēzeknē ar kadastra Nr.2100 011 0435. Tās apbūves laukums 155,9 m², būvtilpums 580 m³, kopējā telpu platība 122 m² (ēka).
  Iznomājamā zemes platība – 21 150 m2, kura atrodas Ezera iela 9B, Rēzekne, kadastra Nr.2100 011 0435, Ezera iela 5B, Rēzekne, kadastra numurs 2100 011 0448. Izsole tiek organizēta projektā “Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru” (Nr.5.6.2.0/18/I/005).
  Nomas objekta raksturojums, 2. izsoles iznomāšanas nosacījumi, tehniskā specifikācija, pieteikuma dokumentācija, nomas līguma projekts – http://data.rezekne.lv/index.php/s/WEYXQsDkz5ynCXE
  Dalības maksa – 100 eiro, drošības nauda – 355,20 eiro.
  Izsoles nomas maksas sākumcena – 296 eiro/mēnesī bez PVN.
  Izsoles solis – 29 eiro.
  Līguma termiņš – 15 gadi.
  Izsole notiks 2022. gada 6. jūlijā plkst. 9.30 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā, 2. stāvā, zālē (telpa Nr. 206).
  Izsoles pieteikumus var iesniegt slēgtā aploksnē, uz kuras norāda nomas objekta nosaukumu un izsoles pretendenta nosaukumu. Pieteikumu pieņemšana notiek Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, 203. kabinetā klātienē no 2022. gada 17. jūnija līdz 2022. gada 1. jūlijam šādos laikos: no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30 vai elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi dome@rezekne.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties jebkurā no minētajām izsolēm, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un drošības nauda jāpārskaita uz Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības (reģ. nr. 90000025465) norēķinu kontu SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.

Nomas objektus var apskatīt dabā un iepazīties ar būvprojektu risinājumiem, iepriekš vienojoties par konkrēto apskates laiku ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītāja vietnieku – attīstības un investīciju nodaļas vadītāju Imantu Mekšu, tālrunis 64607666, e-pasts imants.meksa@rezekne.lv.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes (reģ. Nr.90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) 2022. gada 12. maija sēdē tika pieņemti lēmumi un izsludinātas nomas tiesību mutiskās izsoles šādiem objektiem:

 • Rēzeknes rekreācijas centrs, kas tiek būvēts uz zemesgabala Brīvības ielā 23A, Rēzeknē ar kadastra Nr.2100 012 0082, kadastra apzīmējums 21000120079. Tā apbūves laukums 1585m², tilpums 16535m³, kopējā telpu platība 3076m², ārtelpu platība terasei 149m², un kas tiek būvēts saskaņā ar būvprojektu “SPA un Viesnīcas kompleksa jaunbūve (I kārta, II kārta), Brīvības ielā 23A, Rēzeknē. Būvniecības 2 kārta. SPA”; Ēkai piesaistītais zemesgabals (kadastra apzīmējums 21000120079) 0.2497 ha platībā, Brīvības ielā 23A, Rēzeknē. Izsole tiek organizēta projekta „Rēzeknes rekreācijas centra izveide tūrisma attīstībai” ietvaros. Projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/021
  Nomas objekta raksturojums, 3. izsoles iznomāšanas nosacījumi, tehniskā specifikācija, pieteikuma dokumentācija, nomas līguma projekts – http://data.rezekne.lv/index.php/s/9kMTNLHrMGtiPTk
  Dalības maksa – 1000 eiro, drošības nauda – 3360 eiro.
  Izsoles nomas maksas sākumcena – 2800 eiro/mēnesī bez PVN;
  Izsoles solis – 100 eiro.
  Līguma termiņš – 30 gadi.
  Izsole notiks 2022. gada 15. jūlijā plkst. 9.30 Rēzeknes valstspilsētas domē, 2. stāva zālē (telpa Nr.206).
  Izsoles pieteikumus var iesniegt slēgtā aploksnē, uz kuras norāda nomas objekta nosaukumu un izsoles pretendenta nosaukumu. Pieteikumu pieņemšana notiek Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, 203. kabinetā klātienē no 2022. gada 13. maija līdz 2022. gada 8. jūlijam šādos laikos: no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30 vai elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi dome@rezekne.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties jebkurā no minētajām izsolēm, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un drošības nauda jāpārskaita uz Rēzeknes valstspilsētas domes (reģ. nr. 90000025465) norēķinu kontu SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.

Nomas objektus var apskatīt dabā un iepazīties ar būvprojektu risinājumiem, iepriekš vienojoties par konkrēto apskates laiku ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītāja vietnieku – attīstības un investīciju nodaļas vadītāju Imantu Mekšu, tālrunis 64607666, e-pasts imants.meksa@rezekne.lv.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldes (reģistrācijas Nr. 40900034945, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajā mutiskajā izsolē ar pretendentu atlasi tiks pārdots Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums F.Varslavāna ielā 55A, Rēzeknē. Nekustamais īpašums sastāv no nedzīvojamās telpas ar  kadastra Nr.2100 017 0336, ar kopējo platību 665 m2, ar kadastra apzīmējumu 2100 017 0336.

Izsoles sākumcena 2300,00 eiro, nodrošinājums 230,00 eiro, izsoles solis 230,00 eiro.

Izsole notiks 19.07.2022. plkst.15.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā.

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa 20,00 eiro un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei reģ.Nr.40900034945:

 • AS Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķina konts:  LV68PARX0023373260001;
 • AS Swedbank, kods: HABALV22, norēķina konts: LV31HABA0551048461435;
 • AS SEB banka, kods UNLALV2X, norēķinu konts LV07UNLA0055001766246.

Izsoles noteikumi.

Īpašuma vērtējums.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā darba dienās plkst. 9.00-12.00 un 13.00-16.30 līdz 18.07.2022. plkst.12.00. Tālrunis uzziņām 646 07621.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldes (reģistrācijas Nr. 40900034945, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajā elektroniskajā izsolē tiks pārdoti Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai piederoši nekustamie īpašumi:

 • Pirmajā izsolē – nekustamais īpašums Krasta ielā 45, Rēzeknē, ar kadastra Nr. 2100 009 1123, kadastra apzīmējums 2100 009 0042, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,4757 ha.
  Izsoles sākumcena 25 300,00 eiro, nodrošinājums 2530,00 eiro, izsoles solis 2500,00 eiro.
 • Pirmajā izsolē – nekustamais īpašums Atbrīvošanas alejā 194A, Rēzeknē, ar kadastra Nr. 2100 021 0050, kadastra apzīmējums 2100 021 0043, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,246 ha.
  Izsoles sākumcena 11 200,00 eiro, nodrošinājums 1120,00 eiro, izsoles solis 1000,00 eiro.
 • Pirmajā izsolē – nekustamais īpašums Latgales ielā 95-8, Rēzeknē, ar kadastra Nr.2100 901 4084, kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa 70,5 m2.
  Izsoles sākumcena 8700,00 eiro, nodrošinājums 870,00 eiro, izsoles solis 500,00 eiro.

Izsoles sākums: 30.05.2022.
Pieteikties var līdz: 19.06.2022. plkst. 23.59
Izsoļu noslēgums: 29.06.2022. plkst. 13.00
Nosolītās summas apmaksas termiņš: 13.07.2022.

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, vienā no Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldes reģ. Nr.40900034945, AS “SEB banka”, norēķinu kontā: LV07UNLA0055001766246, kods UNLALV2X; AS Citadele banka, norēķinu kontā: LV68PARX0023373260001, kods PARXLV22; AS Swedbank, norēķinu kontā: LV31HABA0551048461435, kods HABALV22 un maksa par dalību e-izsolē – 20,00 eiro (divdesmit eiro 00 eiro centi), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldes (reģistrācijas Nr. 40900034945, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajā elektroniskajā izsolē tiks pārdoti Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai piederoši nekustamie īpašumi:

 • Otrajā izsolē – nekustamais īpašums Meža iela 11-16, Rēzeknē, ar kadastra Nr. 2100 901 3495. Tā sastāvā ietilpst kopīpašuma 238/5060 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 21000101806002).
  Izsoles sākumcena 2520,00 eiro, nodrošinājums 252,00 eiro, izsoles solis 250,00 eiro.
 • Pirmajā izsolē – nekustamais īpašums Koku ielā 1A, Rēzeknē, kadastra Nr.2100 001 0623 (kadastra apzīmējums 2100 001 0054), ar kopējo platību 8,5739 ha.
  Izsoles sākumcena 66040,00 eiro, nodrošinājums 6604,00 eiro, izsoles solis 2000,00 eiro.
 • Pirmajā izsolē – nekustamais īpašums Koku ielā 32, Rēzeknē, kadastra Nr.2100 001 0035 (kadastra apzīmējums 2100 001 0034), ar kopējo platību 2,5970 ha.
  Izsoles sākumcena 94500,00 eiro, nodrošinājums 9450,00 eiro, izsoles solis 2000,00 eiro.

Izsoles sākums: 28.06.2022. plkst. 13.00
Pieteikties var līdz: 18.07.2022 plkst. 23.59
Izsoles noslēgums: 28.07.2022. plkst. 13.00
Nosolītās summas apmaksas termiņš: 12.08.2022.

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, vienā no Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldes reģ. Nr.40900034945, AS “SEB banka”, norēķinu kontā: LV07UNLA0055001766246, kods UNLALV2X; AS Citadele banka, norēķinu kontā: LV68PARX0023373260001, kods PARXLV22; AS Swedbank, norēķinu kontā: LV31HABA0551048461435, kods HABALV22 un maksa par dalību e-izsolē – 20,00 eiro (divdesmit eiro 00 eiro centi), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldes (reģistrācijas Nr. 40900034945, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajā elektroniskajā izsolē tiks pārdoti Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai piederoši nekustamie īpašumi:

 • Pirmajā izsolē – nekustamais īpašums Koku ielā 4C, Rēzeknē, ar kadastra Nr.2100 001 0526, ar kadastra apzīmējumu 2100 001 0526, 17,2581 ha.
  Izsoles sākuma datums: 16.07.2022. plkst. 13.00;
  Pieteikšanās līdz 05.08.2022. plkst. 23.59;
  Izsoles noslēgums: 15.08.2022. plkst. 13.00;
  Nosolītās summas apmaksas termiņš: 31.08.2022;
  Sākumcena: 395 200,00 eiro;
  Nodrošinājuma maksa: 39520,00 eiro;
  Izsoles solis: 2000,00 eiro.
  Reģistrācijas maksa: 20,00 eiro.
  Izsoles noteikumi.
  Īpašuma vērtējums.
 • Pirmajā izsolē – nekustamais īpašums Koku ielā 5A, Rēzeknē, kadastra Nr.2100 001 0627 (kadastra apzīmējums 2100 001 0627), ar kopējo platību 2,7755 ha.
  Izsoles sākuma datums: 16.07.2022. plkst. 13.00;
  Pieteikšanās līdz 05.08.2022. plkst.23.59;
  Izsoles noslēgums: 15.08.2022. plkst. 13.00;
  Nosolītās summas apmaksas termiņš: 31.08.2022.;
  Sākumcena: 82400,00 eiro;
  Nodrošinājuma maksa: 8240,00 eiro;
  Izsoles solis: 2000,00 eiro;
  Reģistrācijas maksa: 20,00 eiro.
  Izsoles noteikumi.
  Īpašuma vērtējums.
 • Pirmajā izsolē – nekustamais īpašums Latgales ielā 103A, Rēzeknē, kadastra Nr.2100 015 0125 (kadastra apzīmējums 2100 015 0125), ar kopējo platību 0,0724 ha.
  Izsoles sākuma datums: 16.07.2022. plkst. 13.00;
  Pieteikšanās līdz 05.08.2022. plkst.23.59;
  Izsoles noslēgums: 15.08.2022. plkst. 13.00;
  Nosolītās summas apmaksas termiņš: 31.08.2022.;
  Sākumcena: 2500,00 eiro;
  Nodrošinājuma maksa: 250,00 eiro;
  Izsoles solis: 250,00 eiro;
  Reģistrācijas maksa: 20,00 eiro.
  Izsoles noteikumi.
  Īpašuma vērtējums.

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, vienā no Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldes reģ.Nr.40900034945, AS “SEB banka”, norēķinu kontā: LV07UNLA0055001766246, kods UNLALV2X; AS Citadele banka, norēķinu kontā: LV68PARX0023373260001, kods PARXLV22; AS Swedbank, norēķinu kontā: LV31HABA0551048461435, kods HABALV22 un maksa par dalību e-izsolē – EUR 20,00 (divdesmit eiro 00 eiro centi), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Ar izsoļu noteikumiem var iepazīties arī https://izsoles.ta.gov.lv.

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?