Rēzeknes pilsētas domes, reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne rīkotajās mutiskajās izsolēs tiks pārdoti šādi Rēzeknes pilsētas domei piederoši nekustamie īpašumi:

 • Pirmajā izsolē ar pretendentu skaitu nekustamo īpašumu – zemes starpgabala Ausekļa ielā 17A, Rēzeknē, kadastra numurs 2100 010 0714 (kadastra apzīmējums 2100 010 0714), ar kopējo platību 0,0731 ha.
  Izsoles sākumcena 2000,00 eiro, nodrošinājums 200,00 eiro, izsoles solis 200,00 eiro. Izsole notiks 13.12.2019. plkst. 13.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles noteikumi
 • Pirmajā izsolē ar pretendentu skaitu nekustamo īpašumu – zemes vienību zemes starpgabalu Kaunatas ielā 18A, Rēzeknē, kadastra numurs 2100 017 0736 (kadastra apzīmējums 2100 017 0736), ar kopējo platību 0,1106 ha.
  Izsoles sākuma cena 3000,00 eiro, nodrošinājums 300,00 eiro, izsoles solis 200,00 eiro. Izsole notiks 13.12.2019. plkst. 13.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles noteikumi
 • Pirmajā izsolē ar pretendentu skaitu – zemes vienību zemes vienību Sprūževas ielā 9B, Rēzeknē, kadastra numurs 2100 010 1133 (kadastra apzīmējums 2100 010 1133), ar kopējo platību 70 m2.
  Izsoles sākumcena 1200,00 eiro, nodrošinājums 120,00 eiro, izsoles solis 100,00 eiro. Izsole notiks 13.12.2019. plkst. 14.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles noteikumi
 • Otrajā izsolē nekustamo īpašumu – zemes vienību Kr. Barona ielā 36A, Rēzeknē, kadastra Nr. 2100 017 0458 ar kopējo platību 0,1752 ha.
  Izsoles sākuma cena 2720,00 eiro, nodrošinājums 272,00 eiro, izsoles solis 200,00 eiro. Izsole notiks 13.12.2019. plkst. 14.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles noteikumi
 • Otrajā izsolē ar pretendentu skaitu nekustamo īpašumu – zemes vienību Kaunatas ielā 20A, Rēzeknē, ar kopējo platību 2388 m2, kadastra numurs 2100 010 0734 (kadastra apzīmējums 2100 017 0734).
  Izsoles sākumcena 2640,00 eiro, nodrošinājums 264,00 eiro, izsoles solis 200,00 eiro. Izsole notiks 13.12.2019. plkst. 15.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles noteikumi

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa 20,00 eiro un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei reģ. Nr. 90001403952:

 • A/S Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķinu konts: LV45PARX0009164500013;
 • A/S Swedbank, kods: HABALV22, norēķinu konts: LV67HABA0551026247011.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 103. kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.30. Uz izsolēm jāreģistrējas līdz 2019. gada 12. decembrim plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 646 07622.

Rēzeknes pilsētas domes pilsētas saimniecības pārvaldes, reģ. Nr. 90001403952, rīkotajā mutiskajā pirmajā izsolē tiks iznomāta daļa 10 m2 platībā no zemesgabala 75081 m2 platībā Atbrīvošanas alejā, Rēzeknē, ar kadastra Nr. 2100 021 0011, ar kadastra apzīmējumu 2100 021 0042, reklāmas objekta, kas nav augstāks par 3,5 m, uzstādīšanai un uzturēšanai.

Objekta izsoles nosacītā cena – 120,00 eur/gadā (neieskaitot Pievienotās vērtības nodokli 21%).

Izsoles solis – 12,00 eiro (divpadsmit eiro 00 centi).

Izsoles norises vieta, laiks: Izsole notiks Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā 2019. gada 17. decembrī, plkst. 9.00.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu, Nosolītājs apņemas kompensēt pieaicināta neatkarīgā sertificēta vērtētāja SIA “VCG ekspertu grupa”, reģ. Nr. 40003554692, atlīdzības summu: 150,00 EUR, pievienotās vērtības nodoklis (21%) sastāda 31,50 EUR, kopā: 181,50 EUR.

Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2019. gada 16. decembrī, plkst. 12.00.

Izsoles dalībnieku pieteikšanās notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 103. kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00.-16.30. Izsoles dalībnieki var reģistrēties klātienē, vai elektroniski nosūtot elektroniski parakstītu pieteikšanās anketu uz epasta adresi: julija.caune@rezekne.lv. Reģistrācijas apliecība tiks izdota pirms izsoles.

Tālrunis uzziņām 64607621; 64607622; 265441165.

Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekiem jāpārskaita vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei reģ. Nr. 90001403952:

 • AS „Citadele banka”, kods PARXLV22, norēķinu konts LV45PARX0009164500013;
 • AS „Swedbank”, kods: HABALV22, norēķinu konts: LV67HABA0551026247011.

Izsoles reģistrācijas maksa 20,00 eiro (divdesmit eiro, 00 centi) netiek atgriezta.

Izsoles noteikumi

Rēzeknes pilsētas domes, reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne rīkotajās mutiskajās izsolēs tiks pārdoti šādi Rēzeknes pilsētas domei piederoši nekustamie īpašumi:

 • Pirmajā izsolē nekustamais īpašums – zemes gabals Atbrīvošanas alejā 176, Rēzeknē, kadastra Nr. 2100 003 0380 ar kopējo platību 4795 m2.
  Izsoles sākumcena 21 200,00 eiro, nodrošinājums 2120,00 eiro, izsoles solis 1000,00 eiro.
  Izsole notiks 17.01.2020. plkst. 13.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā.

Izsoles nolikums.

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa 20,00 eiro un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei reģ. Nr. 90001403952:

 • A/S Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķinu konts: LV45PARX0009164500013;
 • A/S Swedbank, kods: HABALV22, norēķinu konts: LV67HABA0551026247011.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 103. kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.30. Izsolei jāreģistrējas līdz 2019. gada 16. janvārim plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 646 07622.

Rēzeknes pilsētas dome (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) 2019. gada 22. novembrī domes sēdē tika pieņemts lēmums izsludināt nomas tiesību mutisko pirmo izsoļu pieteikšanās.

Izsole tiek veikta projekta „Degradēto teritoriju atjaunošana, izveidojot biroja telpu un ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru”. CFLA vienošanās Nr. 5.6.2.0/17/I/005 ietvaros.

Nomas objekts: Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē, kad. Nr. 200 502 0013, biroju telpu un ražošanas ēkas 2. stāvs ar kopējo platību 547,3 m2, kas sastāv no rūpnieciskās ražošanas vai biroju telpas ar kopējo platību 420,40 m2, un ģērbtuvēm ar dušas telpām, tualetes telpām, apkopes inventāra telpām, ventilācijas iekārtu telpas, elektrosadales telpas, gaiteņa un kāpņu telpām.

Nomas objektu raksturojošā informācija: objekts pieslēgts pilsētas centrālajām ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus ūdens novadīšanas, siltumapgādes sistēmām. 2.stāva apkure ar tērauda paneļu radiatoriem. Ventilācijas sistēmu gaisa apstrādes agregātiem gaisa sildīšanai pēc rotācijas rekuperatoriem paredzēti ūdens kaloriferi. Elektroenerģijas pieslēguma jauda 140 kW ar iespēju palielināt.

Nomas maksa: izsoles tiesību nosacītā nomas maksa – 640,34 eiro (seši simti četrdesmit eiro, 34 centi) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles sākumcena – 640,34 eiro. Izsoles solis – 50,00 eiro. Izsoles reģistrācijas maksa – 500 eiro un nodrošinājums – 350 eiro.

Termiņš – 30 gadi.

Citi iznomāšanas nosacījumi – izsoles nolikumā, skat. http://data.rezekne.lv/index.php/s/xXGxCKPZmx6xnWQ Nomniekam pienākums 3 (trīs) gadu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās dienas teritorijā:

 • veikt nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 100 000 eiro [faktiskajās cenās];
 • radīt ne mazāk kā 15 jaunas darba vietas;
 • ir tiesības nodot apakšnomā nomas objektu vai tā daļu.

Nomas līguma projekts – http://data.rezekne.lv/index.php/s/xXGxCKPZmx6xnWQ

Iesniedzamie dokumenti:

Saskaņā ar izsoles nolikumu – Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju projektu izsoles komisijai adresēts pieteikums ar pielikumiem. http://data.rezekne.lv/index.php/s/xXGxCKPZmx6xnWQ

Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Pieteikumu kopā ar minētajiem dokumentiem iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts “Nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē 2.stāva nomas tiesību trešajai izsolei”, un izsoles pretendenta nosaukumu.

Izsole notiks 2020. gada 20. janvārī plkst. 13.00 Rēzeknes pilsētas domē, 2. stāvā, zālē (telpa Nr. 206).

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāpārskaita uz Rēzeknes pilsētas domes (reģ. nr. 90000025465) norēķinu kontu – SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2020. gada 13. janvārim Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 103. kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un 12.30 līdz 16.30.

Nomas objektu var apskatīt no plkst. 13.00 līdz 14.00 2019. gada 9. decembrī un 2020. gada 6. janvārī. Nomas objektu var apskatīt citā laikā, iepriekš sazinoties un vienojoties ar Rēzeknes pilsētas domes kontaktpersonu Imantu Mekšu, 646 07666, imants.meksa@rezekne.lv

Kontaktpersonas:

 • par izsoli: Ivans Sorokins, 646 07664, ivans.sorokins@rezekne.lv
 • par objekta apskati: Imants Mekša, 646 07666, imants.meksa@rezekne.lv

Rēzeknes pilsētas dome (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) 2019. gada 22. novembra domes sēdē nolēma pagarināt nomas tiesību mutisko trešo izsoļu pieteikšanās.

Izsole tiek veikta projekta „Degradēto teritoriju atjaunošana, izveidojot biroja telpu un ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru”. CFLA vienošanās Nr. 5.6.2.0/17/I/005 ietvaros.

Nomas objekts: Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē, kad. Nr. 200 502 0013, biroju telpu un ražošanas ēkas  3.stāvs ar kopējo platību 576,2  m2, kas sastāv no atvērtā tipa biroja telpas ar kopējo platību 478,7 m2, ģērbtuvēm ar dušas telpām, tualetes telpām, apkopes inventāra telpām, ventilācijas iekārtu telpas, elektrosadales telpas, gaiteņa un kāpņu telpām.

Nomas objektu raksturojošā informācija: objekts pieslēgts pilsētas centrālajām ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus ūdens novadīšanas, siltumapgādes sistēmām. 2.stāva apkure ar tērauda paneļu radiatoriem. Ventilācijas sistēmu gaisa apstrādes agregātiem gaisa sildīšanai pēc rotācijas rekuperatoriem paredzēti ūdens kaloriferi.  Elektroenerģijas pieslēguma jauda 140 kW ar iespēju palielināt.

Nomas maksa: izsoles tiesību nosacītā nomas maksa – 670,52 eiro (seši simti septiņdesmit eiro, piecdesmit divi centi) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles sākumcena – 404.49 eiro. Izsoles solis – 40,00 eiro. Izsoles dalības maksa maksa – 500 eiro un drošības nauda – 485,39 eiro.

Termiņš – 30 gadi.

Citi iznomāšanas nosacījumi – izsoles nolikumā, skat. http://data.rezekne.lv/index.php/s/mWi9yEE8ieteLc9

Nomniekam pienākums 3 (trīs) gadu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās dienas teritorijā:

 • veikt nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 100 000 eiro [faktiskajās cenās];
 • radīt ne mazāk kā 15 jaunas darba vietas;
 • ir tiesības nodot apakšnomā nomas objektu vai tā daļu.

Nomas līguma projekts – http://data.rezekne.lv/index.php/s/mWi9yEE8ieteLc9

Iesniedzamie dokumenti:

Saskaņā ar izsoles nolikumu – Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju projektu izsoles komisijai adresēts pieteikums ar pielikumiem. http://data.rezekne.lv/index.php/s/mWi9yEE8ieteLc9

Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Pieteikumu kopā ar minētajiem dokumentiem iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts “Nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē 3.stāva nomas tiesību trešajai izsolei”, un izsoles pretendenta nosaukumu.

Izsole notiks 2020. gada 20. janvārī plkst. 13.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 2. stāva zālē (telpa Nr. 206).

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāpārskaita uz Rēzeknes pilsētas domes (reģ. nr. 90000025465) norēķinu kontu – SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2020. gada 13. janvārim Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 220. kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un 12.30 līdz 16.30.

Nomas objektu var apskatīt no plkst. 13.00 līdz 14.00 2019. gada 9.decembrī un 2020.gada 6. janvārī. Nomas objektu var apskatīt citā laikā, iepriekš sazinoties un vienojoties ar Rēzeknes pilsētas domes kontaktpersonu Imantu Mekšu, 646 07666, imants.meksa@rezekne.lv

Kontaktpersonas:

 • par izsoli: Ivans Sorokins, 646 07664, ivans.sorokins@rezekne.lv
 • par objekta apskati: Imants Mekša, 646 07666, imants.meksa@rezekne.lv

SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” rīko rakstisku izsoli par telpu iznomāšanu kafejnīcas ierīkošanai/ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai. Iznomājamo telpu platība – 103,10 m2. Izsoles nosacītā nomas maksa par telpu nomu mēnesī: 7,00 EUR/m2 (bez PVN). Iznomāšanas termiņš – 3 gadi.

Pirmā rakstiskā izsole notiks 2019. gada 11. novembrī plkst. 16.00 Rēzeknē, Stacijas ielā 30B, konferenču zālē. Pieteikumu var iesniegt pa pastu, personiski vai ar kurjera starpniecību līdz 2019. gada 8. novembrim (ieskaitot), plkst. 16.00 Rēzeknē, Stacijas ielā 30B, administrācijā.

Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Rēzeknē, Stacijas ielā 30B, SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” mājas lapā www.ocr.lv un pielikumā.

Objektu var apskatīt darbdienās, iepriekš vienojoties pa tālr. 26147640.

Kontaktpersonas: SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” daudzfunkcionālas sporta ēkas vadītāja Baiba Širina, tālr. 26147640, e-pasts: ocr@rezekne.lv; izpilddirektore Diāna Komare, tālr. 20229992.

Paziņojums par izsoli

Izsoles nolikums

Paziņojums par izsoles rezultātiem

Paziņojums par līguma noslēgšanu

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2019 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?