Rēzeknes pilsētas domes (reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) Pilsētvides un attīstības pārvaldē rīkotajā mutiskajā izsolē tiks pārdots Rēzeknes pilsētas domei piederošs nekustamais īpašums:

 • Pirmajā izsolē – kadastra Nr. 2100 008 0129, Rīgas ielā 1A, Rēzeknē, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 1392 m2. Izsoles noteikumi
  Izsoles sākumcena 4200,00 eiro, nodrošinājums 420,00 eiro, izsoles solis 100,00 eiro.
  Izsole notiks 30.10.2020. plkst. 15.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā.

Rēzeknes pilsētas domes (reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) Pilsētvides un attīstības pārvaldē rīkotajā izsolē ar pretendentu atlasi tiks pārdoti šādi Rēzeknes pilsētas domei piederoši nekustamie īpašumi:

 • Pirmajā izsolē – kadastra Nr. 2100 001 0410, Rīgas ielā 38A, Rēzeknē, kas sastāv no zemes vienības 503 m2 platībā, kas ir starpgabals. Izsoles noteikumi
  Izsoles sākumcena 1440,00 eiro, nodrošinājums 144,00 eiro, izsoles solis 50,00 eiro.
  Izsole notiks 30.10.2020. plkst. 15.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā.
 • Pirmajā izsolē – kadastra Nr. 2100 001 0415, Rīgas ielā 36, Rēzeknē, kas sastāv no zemes vienības 654 m2 platībā, kas ir starpgabals. Izsoles noteikumi
  Izsoles sākumcena 1870,00 eiro, nodrošinājums 187,00 eiro, izsoles solis 50,00 eiro.
  Izsole notiks 30.10.2020. plkst. 16.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā.

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa 20 eiro un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldei (reģ. Nr. 40900034945):

 • AS Citadele banka PARXLV22, LV68PARX0023373260001;
 • AS Swedbank HABALV22, LV31HABA0551048461435;
 • AS SEB Latvijas Unibanka UNLALV2X, LV07UNLA0055001766246

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 103. kabinetā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30. Uz izsolēm jāreģistrējas līdz 2020. gada 29. oktobrim plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 646 07621.

Rēzeknes pilsētas domē (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) 2020. gada 1. oktobra domes sēdē tika pieņemts lēmums pagarināt nomas tiesību trešās mutiskās izsoles pieteikšanās laiku. Izsole tiek organizēta projekta „Rēzeknes rekreācijas centra izveide tūrisma attīstībai” (projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/021) ietvaros.

Nomas objekts:

Rēzeknes rekreācijas centrs atrodas uz zemesgabala Brīvības ielā 23a, Rēzeknē ar kadastra Nr. 2100 012 0082, kadastra apzīmējums 2100 012 0079. Tās apbūves laukums 1585 m², tilpums 16535 m³, kopējā telpu platība 3076 m², ārtelpu platība terase 149 m², un kas ir uzbūvēta saskaņā ar būvprojektu “SPA un Viesnīcas kompleksa jaunbūve (I kārta, II kārta), Brīvības ielā 23a, Rēzeknē. Būvniecības 2 kārta. SPA” (turpmāk – Ēka);

Ēkai piesaistītais zemesgabals (kadastra apzīmējums 21000120079) 0,2497 ha platībā, Brīvības ielā 23a, Rēzeknē (turpmāk tekstā – Zemesgabals).

Zemesgabals kadastra numurs 21000120045 (kadastra apzīmējums 21000120078) 0,4731 ha platībā, Brīvības ielā 23, Rēzeknē (turpmāk tekstā – Apbūves zemesgabals).

Nomas objekta raksturojums un tehniskā specifikācija norādīta pielikumā Nr.2. http://data.rezekne.lv/index.php/s/Q73msR9F9o4a6Ps

Dalības maksa – 1000,00 eiro, nodrošinājums – 1848,00 eiro.

Izsoles nomas maksas sākumcena – 1540,00 eiro/mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles solis – 100,00 eiro

Līguma termiņš – 30 gadi.

Citi iznomāšanas nosacījumi – izsoles nolikumā, skat. http://data.rezekne.lv/index.php/s/Q73msR9F9o4a6Ps

Lai nodrošinātu Iznomātāja īstenotā projekta sasniedzamos rādītājus, Nomniekam ir pienākums nomas līgumā noteiktajā kārtībā no līguma spēkā stāšanās dienas līdz 2023.gada 31.decembrim Nomas objekta teritorijā:

 • veikt viesnīcas kompleksa izbūves darbus Brīvības ielā 23, Rēzeknē saskaņā ar izstrādāto būvprojektu “SPA un Viesnīcas kompleksa jaunbūve (I kārta, II kārta), Brīvības ielā 23, Rēzeknē. Būvniecības 1 kārta. Viesnīcas ēka” līdz 2023. gada 31. decembrim.
 • veikt nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā EUR 5 028 014 (pieci miljoni  divdesmit astoņi tūkstoši četrpadsmit eiro) [faktiskajās cenās];
 • Nomas objekta teritorijā radīt ne mazāk kā 35 (trīsdesmit piecas) jaunas darba vietas.
 • ir tiesības nodot apakšnomā nomas objektu vai tā daļu.

Nomas līguma projekts – http://data.rezekne.lv/index.php/s/Q73msR9F9o4a6Ps

Iesniedzamie dokumenti:

Saskaņā ar izsoles nolikumu – Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju projektu izsoles komisijai adresēts pieteikums ar pielikumiem. http://data.rezekne.lv/index.php/s/Q73msR9F9o4a6Ps

Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Pieteikumi iesniedzami Rēzeknes pilsētas domē Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, 203. kabinetā slēgtā aploksnē. Uz  aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts Nekustamā īpašuma Brīvības ielā 23a, Rēzeknē Brīvības ielā 23, Rēzeknē nomas tiesību izsolei un izsoles pretendenta nosaukumu.

Izsoles pretendentu pieteikumu pieņemšana notiek klātienē no 2020. gada 2. oktobra līdz 2020. gada 13. novembrim šādos laikos: no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.30 līdz plkst. 16.30 vai elektroniski, nosūtot uz dome@rezekne.lv.

Izsole notiek 2020. gada 20. novembrī plkst. 12.00 Rēzeknes pilsētas domē,  2. stāvā, zālē (telpa Nr. 206).

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāpārskaita uz Rēzeknes pilsētas domes (reģ. nr. 90000025465) norēķinu kontu – SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.

Nomas objektu apskatīt dabā un iepazīties ar būvprojektu risinājumiem, iepriekš iesniedzot Iznomātājam adresētu rakstveida pieteikumu un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītāja vietnieku – attīstības un investīciju nodaļas vadītāju Imantu Mekšu, tālrunis 646 07666, e-pasts imants.meksa@rezekne.lv.

Kontaktpersonas:

 • par izsoli: Ivans Sorokins, 646 07664, ivans.sorokins@rezekne.lv
 • par objekta apskati: Imants Mekša, 646 07666, imants.meksa@rezekne.lv

Rēzeknes pilsētas domes (reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) Pilsētvides un attīstības pārvaldē rīkotajā mutiskajā izsolē tiks pārdots Rēzeknes pilsētas domei piederošs nekustamais īpašums:

 • Pirmajā izsolē – kadastra apzīmējums Nr.2100 010 0094, Meža ielā 15B, Rēzeknē, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 2221 m2. Izsoles sākumcena 6 300,00 eiro, nodrošinājums 630,00 eiro, izsoles solis 200,00 eiro. Izsole notiks 27.11.2020. plkst. 13.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles noteikumi

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa 20 eiro un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldei (reģ. Nr. 40900034945):

 • AS Citadele banka PARXLV22, LV68PARX0023373260001;
 • AS Swedbank HABALV22, LV31HABA0551048461435;
 • AS SEB Latvijas Unibanka UNLALV2X, LV07UNLA0055001766246

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 103. kabinetā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30. Uz izsoli jāreģistrējas līdz 2020. gada 26. novembrim plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 646 07621.

Nomas objekta adrese Rēzeknē, Stacijas ielā 30, SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” daudzfunkcionālā arēna, telpa Nr. 1004 (objekta īpašnieks – Rēzeknes pilsētas dome)
Kadastra apz. 210 0006 0504 001
Iznomājamo telpu platība 18,73 m2
Izmantošanas veids Slidu asināšana, sporta inventāra/ekipējuma remonts
Izsoles nosacītā nomas maksa Izsoles nosacītā nomas maksa par telpu nomu mēnesī: 4,00 eiro/m2 (bez PVN)
Iznomāšanas termiņš 3 gadi
Izsoles veids, datums, laiks, vieta Rakstiska izsole

Pirmā rakstiskā izsole notiks 2020. gada 7. septembrī plkst. 14.30 Rēzeknē, Stacijas ielā 30B, 2. stāvā, konferenču zālē

Termiņš pieteikumu iesniegšanai Pieteikumu var iesniegt pa pastu, personiski vai ar kurjera starpniecību līdz 2020. gada 4. septembrim (ieskaitot), plkst. 16.00 Rēzeknē, Stacijas ielā 30B, administrācijā.
Iznomātājs SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”, reģ. nr. 42402028190, jur. adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601, tālr. 20229992, e-pasts ocr@rezekne.lv
Nomas līguma projekts Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Rēzeknē, Stacijas ielā 30B, SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” mājaslapā www.ocr.lv, pielikumā.
Objekta apskate (vieta, laiks) Objektu var apskatīt darbdienās, iepriekš vienojoties pa tālr. 26007459.
Kontaktpersona SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” valdes locekle J.Meirāne, tālr. 26007459, izpilddirektore D.Komare, tālr. 20229992; e-pasts: ocr@rezekne.lv.

Paziņojums par izsoli

Nolikums doc

Nolikums pdf

Paziņojums par izsoles rezultātiem

Nomas objekta adrese Rēzeknē, Stacijas ielā 30, SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” daudzfunkcionālā arēna, kafejnīca – telpa Nr. 2003 (objekta īpašnieks – Rēzeknes pilsētas dome)
Kadastra apz. 210 0006 0504 001
Iznomājamo telpu platība 29,8 m2
Izmantošanas veids Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana
Izsoles nosacītā nomas maksa Izsoles nosacītā nomas maksa par telpu nomu mēnesī: 6,00 eiro/m2 (bez PVN)
Iznomāšanas termiņš 3 gadi
Izsoles veids, datums, laiks, vieta Rakstiska izsole

Pirmā rakstiskā izsole notiks 2020. gada 7. septembrī plkst. 15.00 Rēzeknē, Stacijas ielā 30B, 2. stāvā, konferenču zālē

Termiņš pieteikumu iesniegšanai Pieteikumu var iesniegt pa pastu, personiski vai ar kurjera starpniecību līdz 2020. gada 4. septembrim (ieskaitot), plkst. 16.00 Rēzeknē, Stacijas ielā 30B, administrācijā.
Iznomātājs SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”, reģ. nr. 42402028190, jur. adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601, tālr. 20229992, e-pasts ocr@rezekne.lv
Nomas līguma projekts Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Rēzeknē, Stacijas ielā 30B, SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” mājaslapā www.ocr.lv, pielikumā.
Objekta apskate (vieta, laiks) Objektu var apskatīt darbdienās, iepriekš vienojoties pa tālr. 26007459.
Kontaktpersona SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” valdes locekle J.Meirāne, tālr. 26007459, izpilddirektore D.Komare, tālr. 20229992; e-pasts: ocr@rezekne.lv.

Paziņojums par izsoli

Nolikums doc

Nolikums pdf

Paziņojums par izsoles rezultātiem

Nomas objekta adrese Rēzeknē, Stacijas ielā 30, SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” daudzfunkcionālā arēna, telpa – veikals pie lifta Nr. LF1 (objekta īpašnieks – Rēzeknes pilsētas dome)
Kadastra apz. 210 0006 0504 001
Iznomājamo telpu platība 55,6 m2
Izmantošanas veids Sporta inventāra/preču veikals
Izsoles nosacītā nomas maksa Izsoles nosacītā nomas maksa par telpu nomu mēnesī: 6,00 eiro/m2 (bez PVN)
Iznomāšanas termiņš 3 gadi
Izsoles veids, datums, laiks, vieta Rakstiska izsole

Pirmā rakstiskā izsole notiks 2020. gada 7. septembrī plkst. 15.30 Rēzeknē, Stacijas ielā 30B, 2. stāvā, konferenču zālē

Termiņš pieteikumu iesniegšanai Pieteikumu var iesniegt pa pastu, personiski vai ar kurjera starpniecību līdz 2020. gada 4. septembrim (ieskaitot), plkst. 16.00 Rēzeknē, Stacijas ielā 30B, administrācijā.
Iznomātājs SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”, reģ. nr. 42402028190, jur. adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601, tālr. 20229992, e-pasts ocr@rezekne.lv
Nomas līguma projekts Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Rēzeknē, Stacijas ielā 30B, SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” mājaslapā www.ocr.lv, pielikumā.
Objekta apskate (vieta, laiks) Objektu var apskatīt darbdienās, iepriekš vienojoties pa tālr. 26007459.
Kontaktpersona SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” valdes locekle J.Meirāne, tālr. 26007459, izpilddirektore D.Komare, tālr. 20229992; e-pasts: ocr@rezekne.lv.

Paziņojums par izsoli

Nolikums doc

Nolikums pdf

Paziņojums par izsoles rezultātiem

Nomas objekta adrese Rēzeknē, Stacijas ielā 30, SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” daudzfunkcionālā arēna, telpa – veikals zem kāpnēm Nr. 1106 (objekta īpašnieks – Rēzeknes pilsētas dome)
Kadastra apz. 210 0006 0504 001
Iznomājamo telpu platība 35,65 m2
Izmantošanas veids Sporta inventāra/preču veikals
Izsoles nosacītā nomas maksa Izsoles nosacītā nomas maksa par telpu nomu mēnesī: 5,00 eiro/m2 (bez PVN)
Iznomāšanas termiņš 3 gadi
Izsoles veids, datums, laiks, vieta Rakstiska izsole

Pirmā rakstiskā izsole notiks 2020. gada 7. septembrī plkst. 16.00 Rēzeknē, Stacijas ielā 30B, 2. stāvā, konferenču zālē

Termiņš pieteikumu iesniegšanai Pieteikumu var iesniegt pa pastu, personiski vai ar kurjera starpniecību līdz 2020. gada 4. septembrim (ieskaitot), plkst. 16.00 Rēzeknē, Stacijas ielā 30B, administrācijā.
Iznomātājs SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”, reģ. nr. 42402028190, jur. adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601, tālr. 20229992, e-pasts ocr@rezekne.lv
Nomas līguma projekts Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Rēzeknē, Stacijas ielā 30B, SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” mājaslapā www.ocr.lv, pielikumā.
Objekta apskate (vieta, laiks) Objektu var apskatīt darbdienās, iepriekš vienojoties pa tālr. 26007459.
Kontaktpersona SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” valdes locekle J.Meirāne, tālr. 26007459, izpilddirektore D.Komare, tālr. 20229992; e-pasts: ocr@rezekne.lv.

Paziņojums par izsoli

Nolikums doc

Nolikums pdf

Paziņojums par izsoles rezultātiem

Nomas objekta adrese Rēzeknē, Krasta iela 31, Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ (objekta īpašnieks – Rēzeknes pilsētas dome)
Kadastra apz. 210 0009 1117 001
Iznomājamo telpu platība 331,02 m2
Izmantošanas veids Kafejnīcas ierīkošana
Izsoles nosacītā nomas maksa Izsoles nomas maksa par telpu nomu par m2 mēnesī EUR 6,179 (bez PVN)
Iznomāšanas termiņš 1 gads
Izsoles veids, datums, laiks, vieta Rakstiska izsole – pieteikumu atvēršana (otrā rakstiskā izsole) notiks 2020. gada 31. augustā, plkst. 15.00 Rēzeknē, Krasta ielā 31, 3. stāvā, 3.5. kab.
Termiņš pieteikumu iesniegšanai Pieteikumu var iesniegt līdz 2020. gada 31. augustam, plkst. 14.00 Rēzeknē, Krasta ielā 31, 3. stāvā, 3.2. kab.
Iznomātājs Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ, Rēzekne, Krasta iela 31, LV-4601
Nomas līguma projekts Ar izsoles nolikumu un līguma projektu var iepazīties uz vietas Rēzeknē, Krasta ielā 31, 3. stāvā 3.2. kab., vai pašvaldības iestādes ,,Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ mājas lapā www.zeimuls.lv
Objekta apskate (vieta, laiks) Objektu var apskatīt darbdienās, iepriekš vienojoties pa tālr. 26356432

Pieteikums izsolei

Izsoles rezultāti

Nomas objekta adrese Rēzeknē, Stacijas ielā 30, SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” sporta arēna (objekta īpašnieks – Rēzeknes pilsētas dome)
Kadastra apz. 21000060504 (zemes vienības kadastra numurs, uz kuras atrodas ēka)
Izmantošanas veids Nomas tiesības reklāmas vietām un pretendenta nosaukuma vai zīmola integrēšana SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” sporta arēnas nosaukumā
Izsoles nosacītā nomas maksa Izsoles nosacītā nomas maksa gadā 50 974 eiro (bez PVN)
Iznomāšanas termiņš 5 gadi
Izsoles veids, datums, laiks, vieta Rakstiska atkārtota izsole

Atkārtota izsole notiks 2020. gada 17. augustā plkst. 15.00 Stacijas ielā 30B (konferenču zālē), Rēzeknē, LV-4601.

Termiņš pieteikumu iesniegšanai Pieteikumu var iesniegt pa pastu, personiski vai ar kurjera starpniecību līdz 2020. gada 14. augustam (ieskaitot, nodrošinot, ka pa pastu sūtīti dokumenti tiek iesniegti tieši līdz iesniegšanas datumam), plkst. 15.00, Stacijas ielā 30b, administrācijas kab., Rēzeknē, LV-4601.
Iznomātājs SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”, reģ. nr. 42402028190, jur. adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601, tālr. 26007459, e-pasts ocr@rezekne.lv
Nomas līguma projekts Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Rēzeknē, Stacijas ielā 30B, SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” mājaslapā www.ocr.lv, pielikumā. Sludinājums tiek publicēts arī oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
Objekta apskate (vieta, laiks) Objektu var apskatīt darbdienās, iepriekš vienojoties pa tālr. 26007459.
Kontaktpersona SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” valdes locekle Jekaterina Meirāne, tālr. 26007459, e-pasts: ocr@rezekne.lv, izpilddirektore Diāna Komare, tālr. 20229992.

Paziņojums par izsoli

Nolikums doc

Nolikums pdf

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2020 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?