Nomas objekta adreseRēzeknē, Krasta iela 31, Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” (objekta īpašnieks – Rēzeknes pilsētas dome)
Kadastra apz.210 0009 1117 001
Iznomājamo telpu platība, informācija par objektuKafejnīca 331, 02 m2 platībā

Iznomājamajā telpā kapitālieguldījumi nav nepieciešami.

Kafejnīca aprīkota ar nepieciešamo aprīkojumu, izņemot galdus un krēslus.

Izmantošanas veidsKafejnīcas ierīkošana, ēdināšanas pakalpojumu sniegšana
Izsoles nosacītā nomas maksaIzsoles nomas maksa par telpu nomu par m2 mēnesī EUR 3,54 (bez PVN)
Iznomāšanas termiņš1 gads

Nomas līgums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas.

Izsoles veids, datums, laiks, vietaRakstiska izsole (otrā rakstiskā izsole) – pieteikumu atvēršana notiks 2021. gada 29. aprīlī, plkst. 13.00 Rēzeknē, Krasta ielā 31, 3. stāvā, 3.5. kab.
Termiņš pieteikumu iesniegšanaiPieteikumu var iesniegt līdz 2021. gada 29. aprīlim, plkst. 12.00 Rēzeknē, Krasta ielā 31, 3. stāvā, 3.2. kab.
IznomātājsRēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”, Rēzekne, Krasta iela 31, LV-4601
Nomas līguma projektsAr izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Rēzeknē, Krasta ielā 31, 3.stāvā 3.2.kab., pielikumā un pašvaldības iestādes “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrsˮ mājas lapā www.zeimuls.lv
Objekta apskate

(vieta, laiks)

Objektu var apskatīt darbdienās, iepriekš vienojoties pa tālr. 26356432, ievērojot visus Covid-19 infekcijas ierobežojošos pasākumus.

Rēzeknes pilsētas domes (reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) Pilsētvides un attīstības pārvaldē rīkotajā mutiskajā izsolē tiks pārdoti Rēzeknes pilsētas domei piederošie nekustamie īpašumi:

 • Pirmajā izsolē – kadastra apzīmējums Nr.2100 901 3992, Maskavas ielā 6-46A, Rēzeknē, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 12,9 m2 .
  Izsoles sākumcena 2000,00 eiro, nodrošinājums 200,00 eiro, izsoles solis 150,00 eiro.
  Izsole notiks 29.04.2021. plkst. 14.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles noteikumi.
 • Pirmajā izsolē – kadastra apzīmējums Nr.2100 901 4008, Maskavas ielā 9-46A, Rēzeknē, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 13,6 m2 .
  Izsoles sākumcena 2100,00 eiro, nodrošinājums 210,00 eiro, izsoles solis 150,00 eiro.
  Izsole notiks 29.04.2021. plkst. 14.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles noteikumi.

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa 20 eiro un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldei (Reģ.nr. 40900034945):

 • AS Citadele banka PARXLV22, LV68PARX0023373260001;
 • AS Swedbank HABALV22, LV31HABA0551048461435;
 • AS SEB Latvijas Unibanka UNLALV2X, LV07UNLA0055001766246.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30. Izsolēm jāreģistrējas līdz 2021. gada 28. aprīlim plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 646 07621.

Rēzeknes pilsētas domes (reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) Pilsētvides un attīstības pārvaldē rīkotajā mutiskajā izsolē tiks pārdots Rēzeknes pilsētas domei piederošais nekustamais īpašums:

 • Pirmajā izsolē – Atbrīvošanas aleja 141, Rēzekne, kadastra apzīmējums 2100 002 0703, ar kopējo platību 3,1371 ha. Izsoles noteikumi
  Izsoles sākumcena – 830 000,00 eiro, nodrošinājums 83 000,00 eiro, izsoles solis 83 000,00 eiro.
  Izsole notiks – 10.05.2021. plkst. 15.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā.

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa 20 eiro un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldei (reģ.nr. 40900034945):

 • AS Citadele banka PARXLV22, LV68PARX0023373260001;
 • AS Swedbank HABALV22, LV31HABA0551048461435;
 • AS SEB Latvijas Unibanka UNLALV2X, LV07UNLA0055001766246.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30. Uz izsolēm jāreģistrējas līdz 2021. gada 7. maijam plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 646 07621.

Rēzeknes pilsētas domes (reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) Pilsētvides un attīstības pārvaldē rīkotajā mutiskajā izsolē tiks pārdoti Rēzeknes pilsētas domei piederošie nekustamie īpašumi:

 • Pirmajā izsolē – kadastra apzīmējums 2100 003 0443, Maskavas ielā 34B, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst neapbūvēta zemes vienība ar kopējo platību 2,8699 ha. Izsoles noteikumi
  Izsoles sākumcena 93 500,00 eiro, nodrošinājums 9350,00 eiro, izsoles solis 4500,00 eiro.
  Izsole notiks 10.05.2021. plkst.13.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā.
 • Pirmajā izsolē – kadastra Nr.2100 901 3546, Atbrīvošanas alejā 58-20, Rēzeknē, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 36,8 m2 un kopīpašuma 3680/129880 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 21000130117001), un kopīpašuma 3680/129880 domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 21000130117). Izsoles noteikumi
  Izsoles sākumcena 6700,00 eiro, nodrošinājums 670,00 eiro, izsoles solis 200,00 eiro.
  Izsole notiks 10.05.2021. plkst.14.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā.
 • Pirmajā izsolē – kadastra Nr.2100 901 3899, Upes ielā 43A-1, Rēzeknē, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 36,4 m2 un kopīpašuma 3640/201480 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 2100 006 0208 001), un kopīpašuma 3640/201480 domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 21000060208). Izsoles noteikumi
  Izsoles sākumcena 8800,00 eiro, nodrošinājums 880,00 eiro, izsoles solis 200,00 eiro.
  Izsole notiks 10.05.2021. plkst.14.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā.

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa 20 eiro un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldei (reģ.nr. 40900034945):

 • AS Citadele banka PARXLV22, LV68PARX0023373260001;
 • AS Swedbank HABALV22, LV31HABA0551048461435;
 • AS SEB Latvijas Unibanka UNLALV2X, LV07UNLA0055001766246.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30. Izsolēm jāreģistrējas līdz 2021. gada 7. maija plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 646 07621.

Rēzeknes pilsētas domē (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) 2021. gada 25. februārī domes sēdē tika pieņemts lēmums un izsludināts nomas tiesību trešās mutiskās izsoles pieteikšanās pagarinājums. Izsole tiek organizēta projekta „Rēzeknes rekreācijas centra izveide tūrisma attīstībai”. Projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/021 ietvaros.

Nomas objekts:

Rēzeknes rekreācijas centrs atradīsies uz zemesgabala Brīvības ielā 23a, Rēzeknē ar kadastra Nr. 2100 012 0082, kadastra apzīmējums 2100 012 0079. Tās apbūves laukums 1585m², tilpums 16535m³, kopējā telpu platība 3076m², ārtelpu platība terase 149m², un kas tiks uzbūvēts saskaņā ar būvprojektu “SPA un Viesnīcas kompleksa jaunbūve (I kārta, II kārta), Brīvības ielā 23a, Rēzeknē. Būvniecības 2 kārta. SPA” (turpmāk – Ēka).

Ēkai piesaistītais zemesgabals (kadastra apzīmējums 21000120079) 0.2497 ha platībā, Brīvības ielā 23a, Rēzeknē (turpmāk tekstā – Zemesgabals).

Zemesgabals kadastra numurs 21000120045 (kadastra apzīmējums 21000120078) 0.4731 ha platībā, Brīvības ielā 23, Rēzeknē (turpmāk tekstā – Apbūves zemesgabals).

Nomas objekta raksturojums, iznomāšanas nosacījumi, tehniskā specifikācija, pieteikuma dokumentācija, nomas līguma projekts norādīti pielikumos:

http://data.rezekne.lv/index.php/s/Q73msR9F9o4a6Ps

Dalības maksa – 1000,00 eiro, nodrošinājums – 1848,00 eiro.
Izsoles nomas maksas sākumcena – 1540,00 eiro/mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.
Izsoles solis – 100,00 eiro
Līguma termiņš – 30 gadi.

Pieteikumi iesniedzami Rēzeknes pilsētas domē Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, 203. kabinetā slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts Nekustamā īpašuma Brīvības ielā 23a, Rēzeknē Brīvības ielā 23, Rēzeknē nomas tiesību izsolei un izsoles pretendenta nosaukumu.

Izsoles pretendentu pieteikumu pieņemšana notiek klātienē no 2021. gada 26. februāra līdz 2021. gada 28. maijam šādos laikos: no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.30 līdz plkst. 16.30. vai elektroniski, nosūtot uz dome@rezekne.lv.

Izsole notiek 2021. gada 4. jūnijā plkst. 12.00 Rēzeknes pilsētas domē, 2. stāvā, zālē (telpa Nr. 206).

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāpārskaita uz Rēzeknes pilsētas domes (reģ. nr. 90000025465) norēķinu kontu – SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.

Nomas objektu apskatīt dabā un iepazīties ar būvprojektu risinājumiem, iepriekš iesniedzot Iznomātājam adresētu rakstveida pieteikumu un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītāja vietnieku – attīstības un investīciju nodaļas vadītāju I. Mekšu, tālrunis 64607666, e-pasts imants.meksa@rezekne.lv.

Kontaktpersonas:

 • par izsoli: Ivans Sorokins, 646 07664, ivans.sorokins@rezekne.lv,
 • par objekta apskati: Imants Mekša, 646 07666, imants.meksa@rezekne.lv

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod valsts 3/8 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Smilšu ielā 22, Rēzeknē, kadastra Nr.2100 015 1011, sastāvā esošām būvēm.

Pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kuru īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Ja viena pirmpirkuma tiesīgā persona iesniegs pieteikumu par valsts nekustamā īpašuma pirkšanu, Possesor izsoli nerīkos un pārdos šai personai valsts nekustamo īpašumu par sākumcenu. Ja vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas iesniegs pieteikumu par valsts nekustamā īpašuma pirkšanu, Possessor rīkos izsoli starp šīm personām 09.04.2021. plkst. 13.00 Possessor telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā;

Ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmantos pirmpirkuma tiesības, Possessor pārdos valsts nekustamo īpašumu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles sākumcena – EUR 6 300.00. Izsoles solis – EUR 200.00. Nodrošinājums – EUR 630.00.

Elektroniskās izsoles sākums – 26.03.2021., izsoles noslēgums – 26.04.2021. plkst. 13.00. Pieteikšanās līdz 15.04.2021.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz pieteikšanās termiņa beigām jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?