Rēzeknes pilsētas dome (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) 2019. gada 25. jūlijā domes sēdē nolēma pagarināt nomas tiesību mutisko trešo izsoļu pieteikšanās.

Izsole tiek veikta projekta „Degradēto teritoriju atjaunošana, izveidojot biroja telpu un ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru”. CFLA vienošanās Nr. 5.6.2.0/17/I/005 ietvaros.

Nomas objekts: Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē, kad. Nr. 200 502 0013, biroju telpu un ražošanas ēkas 2. stāvs ar kopējo platību 788,70 m2, kas sastāv no atvērtā tipa biroja telpas ar kopējo platību 404,93 m2, balkona, ģērbtuvēm ar dušas telpām, tualetes telpām, apkopes inventāra telpām, ventilācijas iekārtu telpas, elektrosadales telpas, gaiteņa un kāpņu telpām.

Nomas objektu raksturojošā informācija: objekts pieslēgts pilsētas centrālajām ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus ūdens novadīšanas, siltumapgādes sistēmām. 2.stāva apkure ar tērauda paneļu radiatoriem. Ventilācijas sistēmu gaisa apstrādes agregātiem gaisa sildīšanai pēc rotācijas rekuperatoriem paredzēti ūdens kaloriferi. Elektroenerģijas pieslēguma jauda 140 kW ar iespēju palielināt.

Nomas maksa: izsoles tiesību nosacītā nomas maksa – 917,27 eiro (deviņi simti septiņpadsmit eiro, 27 centi) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles sākumcena – 550,36 eiro. Izsoles solis – 55,00 eiro. Izsoles reģistrācijas maksa – 500 eiro un nodrošinājums – 660,43 eiro.

Termiņš – 30 gadi.

Citi iznomāšanas nosacījumi – izsoles nolikumā, skat. http://data.rezekne.lv/index.php/s/TKMf4rPA7DF4pAy

Nomniekam pienākums 3 (trīs) gadu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās dienas teritorijā:

 • veikt nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 100 000 eiro [faktiskajās cenās];
 • radīt ne mazāk kā 15 jaunas darba vietas;
 • ir tiesības nodot apakšnomā nomas objektu vai tā daļu.

Nomas līguma projekts – http://data.rezekne.lv/index.php/s/TKMf4rPA7DF4pAy

Iesniedzamie dokumenti:

Saskaņā ar izsoles nolikumu – Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju projektu izsoles komisijai adresēts pieteikums ar pielikumiem. http://data.rezekne.lv/index.php/s/TKMf4rPA7DF4pAy

Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Pieteikumu kopā ar minētajiem dokumentiem iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts “Nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē 2.stāva nomas tiesību trešajai izsolei”, un izsoles pretendenta nosaukumu.

Izsole notiks 2019. gada 4. oktobrī  plkst. 10.00 Rēzeknes pilsētas domē, 2. stāvā, zālē (telpa Nr. 206).

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāpārskaita uz Rēzeknes pilsētas domes (reģ. nr. 90000025465) norēķinu kontu – SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2019. gada 27. septembrim Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 103. kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un 12.30 līdz 16.30.

Nomas objektu var apskatīt no plkst. 13.00 līdz 14.00 2019. gada 14. augustā un 11. septembrī. Nomas objektu var apskatīt citā laikā, iepriekš sazinoties un vienojoties ar Rēzeknes pilsētas domes kontaktpersonu Imantu Mekšu, 646 07666, imants.meksa@rezekne.lv

Kontaktpersonas:

 • par izsoli: Ilze Dundure, 646 07651, ilze.dundure@rezekne.lv
 • par objekta apskati: Imants Mekša, 646 07666, imants.meksa@rezekne.lv

Rēzeknes pilsētas domes, reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne rīkotajās mutiskajās izsolēs tiks pārdoti šādi Rēzeknes pilsētas domei piederoši nekustamie īpašumi:

 • Pirmajā izsolē ar pretendentu skaitu nekustamo īpašumu – Kr. Barona ielā 36A, Rēzeknē, kadastra Nr. 2100 017 0458  ar kopējo platību 0,1752 ha. Izsoles sākumcena 3400,00 eiro, nodrošinājums 340,00 eiro, izsoles solis 200,00 eiro. Izsole notiks 2019. gada 25. oktobrī plkst. 13.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles reģistrācijas maksa 20,00 eiro.
 • Pirmajā izsolē ar pretendentu skaitu nekustamo īpašumu – zemes vienību Kaunatas ielā 20A, Rēzeknē, ar kopējo platību 2388 m2, kadastra numurs 2100 010 0734 (kadastra apzīmējums 2100 017 0734). Izsoles sākuma cena 3300,00 eiro, nodrošinājums  330,00 eiro, izsoles solis 200,00 eiro. Izsole notiks 2019. gada 25. oktobrī plkst. 13.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles reģistrācijas maksa 20,00 eiro.
 • Pirmajā izsolē ar pretendentu skaitu nekustamo īpašumu – Strādnieku šķērsiela 19A, Rēzeknē, kadastra Nr. 2100 002 0529 ar kopējo platību 0,0572 ha. Izsoles sākumcena 1700,00 eiro, nodrošinājums 170,00 eiro, izsoles solis 100,00 eiro. Izsole notiks 2019. gada 25. oktobrī plkst. 14.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles reģistrācijas maksa 20,00 eiro.
 • Pirmajā izsolē nekustamo īpašumu – zemes vienību Stacijas ielā 31B, Rēzeknē, kadastra Nr. 2100 007 0020 (kadastra apzīmējums 2100 007 0015), ar kopējo platību 2239 m2. Izsoles sākuma cena 11 100,00 eiro, nodrošinājums 1110,00 eiro, izsoles solis 1000,00 eiro. Izsole notiks 2019. gada 25. oktobrī plkst. 14.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134. kabinetā. Izsoles reģistrācijas maksa 20,00 eiro.

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei reģ. Nr. 90001403952:

 • A/S Citadele banka, kods: PARXLV22, norēķinu konts: LV45PARX0009164500013;
 • A/S Swedbank, kods: HABALV22, norēķinu konts: LV67HABA0551026247011.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 103. kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.30. Uz izsolēm jāreģistrējas līdz 2019. gada 24. oktobrim plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 646 07651.

Rēzeknes pilsētas domes (reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) rīkotajās mutiskajās izsolēs tiks pārdoti šādi domei piederoši īpašumi:

 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts nekustamais īpašums – zemes vienība Ausekļa ielā 28, Rēzeknē, kadastra Nr. 2100 010 1710, ar kopējo platību 0,2416 ha.
  Izsoles sākumcena 6900 eiro, izsoles solis – 500 eiro, nodrošinājums 690 eiro. Izsole notiks 2019. gada 25. novembrī plkst. 13.00.
 • Pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 2100 901 3573, Metālistu ielā 7-27, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 33,8m2 un kopīpašuma 3372/218783 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 2100 003 0311 001) un kopīpašuma 3372/218783 domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 2100 003 0311).
  Izsoles sākumcena 4900 eiro, izsoles solis – 200 eiro, nodrošinājums 490 eiro. Izsole notiks 2019. gada 25. novembrī plkst. 13.30.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas saimniecības pārvaldei (reģ. Nr. 90001403952):

 • AS Citadele banka, kods:PARXLV22, norēķinu konts: LV45PARX0009164500013;
 • AS Swedbank, kods: HABALV22, norēķinu konts: LV67HABA0551026247011.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 103. kabinetā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00 līdz 16.00 līdz 22. novembrim plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 646 07651.

Rēzeknes pilsētas dome (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) 2019. gada 25. jūlijā domes sēdē nolēma pagarināt nomas tiesību mutisko trešo izsoļu pieteikšanās.

Izsole tiek veikta projekta „Degradēto teritoriju atjaunošana, izveidojot biroja telpu un ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru”. CFLA vienošanās Nr. 5.6.2.0/17/I/005 ietvaros.

Nomas objekts: Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē, kad. Nr. 200 502 0013, biroju telpu un ražošanas ēkas  3.stāvs ar kopējo platību 576,2  m2, kas sastāv no atvērtā tipa biroja telpas ar kopējo platību 478,7 m2, ģērbtuvēm ar dušas telpām, tualetes telpām, apkopes inventāra telpām, ventilācijas iekārtu telpas, elektrosadales telpas, gaiteņa un kāpņu telpām.

Nomas objektu raksturojošā informācija: objekts pieslēgts pilsētas centrālajām ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus ūdens novadīšanas, siltumapgādes sistēmām. 2.stāva apkure ar tērauda paneļu radiatoriem. Ventilācijas sistēmu gaisa apstrādes agregātiem gaisa sildīšanai pēc rotācijas rekuperatoriem paredzēti ūdens kaloriferi.  Elektroenerģijas pieslēguma jauda 140 kW ar iespēju palielināt.

Nomas maksa: izsoles tiesību nosacītā nomas maksa – 670,52 eiro (seši simti septiņdesmit eiro, piecdesmit divi centi) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles sākumcena – 404.49 eiro. Izsoles solis – 40,00 eiro. Izsoles dalības maksa maksa – 500 eiro un drošības nauda – 485,39 eiro.

Termiņš – 30 gadi.

Citi iznomāšanas nosacījumi – izsoles nolikumā, skat. http://data.rezekne.lv/index.php/s/mWi9yEE8ieteLc9

Nomniekam pienākums 3 (trīs) gadu laikā no nomas līguma spēkā stāšanās dienas teritorijā:

 • veikt nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 100 000 eiro [faktiskajās cenās];
 • radīt ne mazāk kā 15 jaunas darba vietas;
 • ir tiesības nodot apakšnomā nomas objektu vai tā daļu.

Nomas līguma projekts – http://data.rezekne.lv/index.php/s/mWi9yEE8ieteLc9

Iesniedzamie dokumenti:

Saskaņā ar izsoles nolikumu – Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju projektu izsoles komisijai adresēts pieteikums ar pielikumiem. http://data.rezekne.lv/index.php/s/mWi9yEE8ieteLc9

Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Pieteikumu kopā ar minētajiem dokumentiem iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts “Nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 155A k-1, Rēzeknē 3.stāva nomas tiesību trešajai izsolei”, un izsoles pretendenta nosaukumu.

Izsole notiks 2019. gada 6. decembrī plkst. 10.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 2. stāva zālē (telpa Nr. 206).

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāpārskaita uz Rēzeknes pilsētas domes (reģ. nr. 90000025465) norēķinu kontu – SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2019. gada 29. novembrim Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 220. kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un 12.30 līdz 16.30.

Nomas objektu var apskatīt no plkst. 13.00 līdz 14.00 2019. gada 23. oktobrī un 13. novembrī. Nomas objektu var apskatīt citā laikā, iepriekš sazinoties un vienojoties ar Rēzeknes pilsētas domes kontaktpersonu Imantu Mekšu, 646 07666, imants.meksa@rezekne.lv

Kontaktpersonas:

 • par izsoli: Ivans Sorokins, 646 07664, ivans.sorokins@rezekne.lv
 • par objekta apskati: Imants Mekša, 646 07666, imants.meksa@rezekne.lv

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2019 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?