Pakalpojums Dokumenti Vieta Cena
Trūcīgas personas (ģimenes) statusa piešķiršana
 1. Iesniegums par statusa piešķiršanu
 2. Pilnas bankas kontu izdrukas par iepriekšējiem 3 mēnešiem katram ģimenes loceklim
 3. Izziņa par darba algu par iepriekšējiem trim mēnešiem, ja persona strādā
 4. Izziņa no izglītības iestādes, ja persona mācās un par stipendiju par iepriekšējiem 3 mēnešiem
 5. Dzīvokļa īres līgums, ja persona dzīvo citai personai piederošā īpašumā
 6. Izziņa par saimniecisko darbību
 7. Personas datu apstrādes atļauja personai vai personas datu apstrādes atļauja ģimenei
Zemnieku ielā 16A, Rēzekne

27332267, 26639111

bezmaksas
Garantētais minimālais ienākumu līmenis Rēzeknes pilsētas pašvaldībā (GMI pabalsts)
 1. Iesniegums par trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes/personas statusa
  un sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu
 2. Iesniegums par pabalsta piešķiršanu
 3. Iztikas līdzekļu deklarācija, kuru kopā ar sociālās palīdzības organizatoru aizpilda SOPA programmā,
 4. Personas datu apstrādes atļauja personai vai personas datu apstrādes atļauja ģimenei
Zemnieku ielā 16A, Rēzekne

27332267, 26639111

bezmaksas
Dzīvokļa pabalsts
 1. Iesniegums par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu (malkai)
 2. Iesniegums par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu
 3. Iztikas līdzekļu deklarācija, kuru kopā ar sociālās palīdzības organizatoru aizpilda SOPA programmā.
 4. Personas datu apstrādes atļauja personai vai personas datu apstrādes atļauja ģimenei
Zemnieku ielā 16A, Rēzekne

27332267, 26639111

 bezmaksas
Ēdināšanas pabalsts
 1. Iesniegums par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu
 2. Iztikas līdzekļu deklarācija, kuru kopā ar sociālās palīdzības organizatoru aizpilda SOPA programmā.
 3. Personas datu apstrādes atļauja personai vai personas datu apstrādes atļauja ģimenei
Zemnieku ielā 16A, Rēzekne

27332267, 26639111

bezmaksas
Jaungada svētku pabalsts
 1. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un / vai:
 • Izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
 • Bērna invaliditāti apliecinošs dokuments.

Personas datu apstrādes atļauja personai vai personas datu apstrādes atļauja ģimenei

Zemnieku ielā 16A, Rēzekne

27332267, 26639111

bezmaksas
Pabalsts krīzes situācijā
 1. Iesniegums par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu
 2. Iztikas līdzekļu deklarācija, kuru kopā ar sociālās palīdzības organizatoru aizpilda SOPA programmā, ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās brīža, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu apstākļu dēļ.
 3. Krīzes situāciju pamatojoši dokumenti.
 4. Personas datu apstrādes atļauja personai vai personas datu apstrādes atļauja ģimenei
Zemnieku ielā 16A, Rēzekne

27332267, 26639111

bezmaksas
Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
 1. Iesniegums par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu
 2. Personas datu apstrādes atļauja personai vai personas datu apstrādes atļauja ģimenei
Zemnieku ielā 16A, Rēzekne

27334457

 bezmaksas
Pabalsts audžuģimenei
 1. Iesniegums par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu
 2. Personas datu apstrādes atļauja personai vai personas datu apstrādes atļauja ģimenei
Zemnieku ielā 16A, Rēzekne

27334457

 bezmaksas
Pabalsts aizbildnim
 1. Iesniegums par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu
 2. Personas datu apstrādes atļauja personai vai personas datu apstrādes atļauja ģimenei
Zemnieku ielā 16A, Rēzekne

27334457

 bezmaksas
Pabalsts adoptētājam
 1. Iesniegums par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu
 2. Personas datu apstrādes atļauja personai vai personas datu apstrādes atļauja ģimenei
Zemnieku ielā 16A, Rēzekne

27334457

 bezmaksas
Maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa piešķiršana
 1. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kopā ar sociālās palīdzības organizatoru SOPA programmā jāaizpilda Iztikas līdzekļu deklarācija un jāiesniedz šādi dokumenti:
 • Iesniegums par statusa piešķiršanu
 • (ja Sociālajā dienestā griežas cita persona, tad obligāti ir jāuzrāda pilnvara)
 • Pilnas bankas kontu izdrukas (ieejošie, izejošie maksājumi, uzkrājumi) par iepriekšējiem 3 mēnešiem katram ģimenes loceklim
 • Izziņa par darba algu par iepriekšējiem trim mēnešiem, ja persona strādā
 • Izziņa no izglītības iestādes, ja persona mācās un par stipendiju par iepriekšējiem 3 mēnešiem
 • Dzīvokļa īres līgums, ja persona dzīvo citai personai piederošā īpašumā
 • Citi dokumenti pēc sociālā darba speciālista pieprasījuma
 • Personas datu apstrādes atļauja personai vai personas datu apstrādes atļauja ģimenei
Zemnieku ielā 16A, Rēzekne

27332267, 26639111

 bezmaksas
Ēdināšanas pabalsts bērniem ar invaliditāti un bērniem, kuri apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē
 1. Uzrāda personu apliecinošu dokumentu
 2. Iesniegums par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu
 3. Izziņa no pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes par bērna apgūstamo pirmsskolas izglītības programmu un kodu
 4. Bērna invaliditāti apliecinošs dokuments
 5. Pašvaldības vai valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma apliecināta kopija
 6. Personas datu apstrādes atļauja personai vai personas datu apstrādes atļauja ģimenei
Zemnieku ielā 16A, Rēzekne

27332267, 26639111, 27334457

 bezmaksas
Ēdināšanas pabalsts daudzbērnu ģimeņu bērniem 
 1. Uzrāda personu apliecinošu dokumentu
 2. Iesniegums par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu
 3. Izziņa no pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes par bērna apgūstamo pirmsskolas izglītības programmu un kodu
 4. Rēzeknē izsniegta daudzbērnu ģimenes izziņa
 5. Personas datu apstrādes atļauja personai vai personas datu apstrādes atļauja ģimenei
Zemnieku ielā 16A, Rēzekne

27332267, 26639111, 27334457

bezmaksas
Pabalsts jaundzimušā aprūpei
 1. Uzrāda personu apliecinošu dokumentu
 2. Iesniegums par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu
 3. Bērna dzimšanas apliecības kopija
 4. Personas datu apstrādes atļauja personai vai personas datu apstrādes atļauja ģimenei
Zemnieku ielā 16A, Rēzekne

27332267, 26639111, 27334457

 bezmaksas
Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā
 1. Iesniegums par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu
 2. Uzrāda personu apliecinošu dokumentu
 3. Personas datu apstrādes atļauja personai vai personas datu apstrādes atļauja ģimenei
Zemnieku ielā 16A, Rēzekne

27332267, 26639111, 27334457

 bezmaksas
Svētku pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem
 1. Uzrāda personu apliecinošu dokumentu
 2. Iesniegums par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu no 1.oktobra līdz 31.oktobrim
 3. Uzrāda politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecību
 4. Personas datu apstrādes atļauja personai vai personas datu apstrādes atļauja ģimenei
Zemnieku ielā 16A, Rēzekne

27332267, 26639111, 27334457

 bezmaksas
Pakalpojums Dokumenti Vieta Cena
Būvniecības uzsākšana Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv:

Rēzeknes valstspilsētas dome, būvvalde

Atbrīvošanas aleja 93, 313.kab.,

Tālrunis 646 07628,

e-pasts: imants.gaiduls@rezekne.lv

Rēzeknes valstspilsētas dome, būvvalde

Atbrīvošanas aleja 93, 301.kab.

Tālrunis 646 07633,

e-pasts: arnis.cizevskis@rezekne.lv

Saskaņā ar 10.01.2002. Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 23 „Par pašvaldības nodevām par būvatļaujām
Objekta pieņemšana ekspluatācijā Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv:

Rēzeknes valstspilsētas dome, būvvalde

Atbrīvošanas aleja 93, 313.kab.,

Tālrunis 646 07628,

e-pasts: imants.gaiduls@rezekne.lv

buvvalde@rezekne.lv

Bezmaksas
Izziņa par būves neesamību dabā
 1.  Iesniegums, Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv
 2. Inventarizācijas lieta (ar atzīmēm par bijušo būvi vai būvēm).
 3. Zemes grāmatu apliecības kopija, ja īpašums reģistrēts zemesgrāmatā.
Rēzeknes valstspilsētas dome, būvvalde

Atbrīvošanas aleja 93, 301.kab.

Tālrunis 646 07631,

e-pasts: arnis.cizevskis@rezekne.lv

buvvalde@rezekne.lv

Bezmaksas
Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu izvietošana
 1. Pieteikums izkārtnes izvietošanai
 2. Pieteikums reklāmas izvietošanai
Rēzeknes valstspilsētas dome, būvvalde

Atbrīvošanas aleja 93, 318.kab.

Tālrunis 646 07626,

e-pasts: lolita.cudare@rezekne.lv

Saskaņā ar 16.04.2010.Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 6 „Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Rēzeknes pilsētā
Topogrāfiskās informācijas izsniegšana, pieņemšana, pārbaude, saskaņošana un reģistrācija
 1. Iesniegums
 2. Līgums ar Rēzeknes valstspilsētas domi par maksas pakalpojumiem
 3. Priekšapmaksa.
Rēzeknes valstspilsētas dome, būvvalde

Atbrīvošanas aleja 93, 314.kab.

Tālrunis 646 07678,

e-pasts: aija.kroice@rezekne.lv;

topo@rezekne.lv

Saskaņā ar 16.01.2020. Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.1 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanas un maksas pakalpojumu kārtību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” pielikumu Nr.2
Pakalpojums Dokumenti Vieta Cena
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana
 1. Iesnieguma veidlapa politiski represētai personai;
 2. Iesnieguma veidlapa 1. un 2. grupas invalīdam;
 3. Iesnieguma veidlapa pensionāram;
 4. Iesnieguma veidlapa trūcīgai personai;
 5. Personu apliecinošs dokuments;
 6. Pilnvarotajai personai jāuzrāda pilnvarojuma dokuments
Ilona Žavoronkova,

64607663,

ilona.zavoronkova@rezekne.lv,

112. kabinets

Bezmaksas
Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību izsniegšana
 1. Iesniegums
 2. Personu apliecinošs dokuments;
 3. Pilnvarotajai personai jāuzrāda pilnvarojuma dokuments.
64607644 vai 64607685,

irina.firsova@rezekne.lv,

109. kabinets

Bezmaksas
Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu pārgrāmatošana
 1. Iesniegums par NĪN pārmaksas atmaksu;
 2. Iesniegums par NĪN pārmaksas novirzīšanu;
 3. Personu apliecinošs dokuments;
 4. Pilnvarotajai personai jāuzrāda pilnvarojuma dokuments.
irina.firsova@rezekne.lv,

64607644 vai 64607685,

109., 114. kabinets

Bezmaksas
Maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli izsūtīšana
 1. Iesniegums par paziņojuma sūtīšanas adresi;
 2. Iesniegums par paziņojuma nesaņemšanu;
 3. Personu apliecinošs dokuments;
 4. Pilnvarotajai personai jāuzrāda pilnvarojuma dokuments.
irina.firsova@rezekne.lv,

64607644 vai 64607685,

109., 114. kabinets

Bezmaksas.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem var veikt Rēzeknes valstspilsētas domes norēķinu kontos (saņēmējs: Rēzeknes valstspilsētas domes Finanšu pārvalde, Reģ. Nr. 40900028065):

 • AS SEB BANKA: LV05UNLA0055001569469,
 • AS SWEDBANK: LV35HABA0551047763448,
 • AS CITADELE BANKA: LV66PARX0023071630001
Pakalpojums Dokumenti Vieta Cena
Daudzbērnu ģimenes statusa noformēšana Viens no vecākiem, vai to pilnvarotā persona:

 • Aizpilda daudzbērnu ģimenes reģistrācijas pieteikumu.
 • Iesniedz aizpildīto pieteikumu Rēzeknes valstspilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā. Iesniedzot pieteikumu, jāuzrāda pieteikuma iesniedzēja pase, bērnu dzimšanas apliecības un gadījumos, kad vecāks audzina bērnu uz cita tiesiska pamata, par aizbildnībā esošajiem bērniem uzrāda bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu, bet par audžuģimenē ievietotiem bērniem uzrāda bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.
 • Pieprasot daudzbērnu ģimenes statusa apliecības, jāiesniedz katra ģimenes locekļa fotogrāfijas 3×4 cm.
 • Par pilngadīgu bērnu vecumā no 18 gadiem līdz 24 gadiem pieteikumam klāt pievieno vēl mācību iestādes izziņu, kura apliecina, ka bērns tur mācās, un Valsts ieņēmuma dienesta  izziņu, kura apliecina, ka pilngadīgs bērns atrodas viena no vecāka apgādībā.
 • Iesniegums statusa pagarināšanai ar izmaiņām
 • Iesniegums statusa pagarināšanai bez izmaiņām
 

Rēzeknes valstspilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centra speciāliste Anželika Cvetkova, tālrunis 64607609; e-pasts: iac@rezekne.lv

 Bezmaksas
Laulības reģistrācija Iesnieguma veidlapa ir jāaizpilda Dzimtsarakstu nodaļā, personīgi klāt esot līgavai un līgavainim, uzrādot pases.

Ja laulībā stājas atkārtoti, jāuzrāda vienu no šādiem dokumentiem:

 • bijušā laulātā miršanas apliecību;
 • dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
 • likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
 • izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.

Ja persona, kura vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.

Ja viena no pusēm, kura vēlas stāties laulībā, ir ārvalstnieks, jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli. Dokumentam jābūt legalizētam un tulkotam valsts valodā, tulkojums notariāli jāapstiprina; ja laulībā stājas atkārtoti – dokuments par iepriekšējās laulības pārtraukšanu.

Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet citā dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga 6 mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

Klātienē – Rēzeknes valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļa, Pils ielā 4, tālr. 646 22929, 646 22955, e-pasts: dzimtsar.nod@rezekne.lv.

Nodaļas darba laiks:

 • Pirmdiena: 8.30.-17.00
 • Otrdiena: 8.30.-13.00
 • Trešdiena: 9.00-17.00
 • Ceturtdiena: 13.00-17.00
 • Piektdiena: 9.00-15.00
 • Pusdienu pārtraukums: 12.00-12.30
Valsts nodeva par laulības reģistrāciju – 14 eiro, maksājuma rekvizīti:

Rēzeknes valstspilsētas domes Finanšu pārvalde, reģ. nr. 40900028065,
LV05UNLA0055001569469 (A/S SEB banka);
LV35HABA0551047763448 (A/S Swedbank);
LV66PARX0023071630001 (A/S Citadele banka).

Maksas pakalpojumi pēc izvēles, saskaņā ar Rēzeknes valstspilsētas domes 2013. gada 25. oktobra lēmumu Nr. 225 „Par Rēzeknes pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu”.

Pakalpojuma maksājumu rekvizīti:
SEB LV36UNLA0050009491556;
Swedbanka LV75HABA0551027664619;
Citadele banka LV88PARX0009164500015

Kāzu jubilejas ceremonijas vadīšana
 • Pieteicēja personas apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;
 • laulības apliecība – jāuzrāda oriģināls.
Klātienē – Rēzeknes valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļā, Pils ielā 4, tālr. 646 22929, e-pasts: dzimtsar.nod@rezekne.lv.

Nodaļas darba laiks:

 • Pirmdien: 8.30 – 17.00
 • Otrdien: 8.30 – 13.00
 • Trešdien: 9.00 – 17.00
 • Ceturtdien: 13.00 – 17.00
 • Piektdien: 9.00 – 15.00
 • Pusdienu pārtraukums: 12.00 – 12.30
Maksa par kāzu jubileju ceremoniju – 35,57 eiro.

Pakalpojuma maksājumu rekvizīti:
SEB LV36UNLA0050009491556;
Swedbanka LV75HABA0551027664619;
Citadele banka LV88PARX0009164500015

Dzimšanas fakta reģistrācija
 • Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina dzimšanas faktu par bērna piedzimšanu,
 • vecāku personu apliecinošie dokumenti – pase vai ID karte.
Klātienē – reģistrēt bērna dzimšanas faktu var jebkurā Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no bērna piedzimšanas vai vecāku deklarētās dzīvesvietas.

Ja bērna vecāku savstarpējā laulība nav reģistrēta, bet bērna dzimšanas dokumentos vecāki vēlas ierakstīt ziņas par tēvu, piesakot bērna dzimšanu, abi vecāki klātienē, Dzimtsarakstu nodaļā aizpilda un paraksta paternitātes atzīšanas iesnieguma veidlapu.

Rēzeknes valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļā, Pils ielā 4, dzimšanas fakta reģistrācija – 646 22929, 646 22955, 646 25577, mob. 27357111.

Nodaļas darba laiks:

 • Pirmdiena: 8.30- 17.00
 • Otrdiena: 8.30-13.00
 • Trešdiena: 9.00- 17.00
 • Ceturtdiena: 13.00-17.00
 • Piektdiena: 9.00-15.00
 • Pusdienu pārtraukums: 12.00-12.30
 Bezmaksas
Paternitātes atzīšana vai dzimšanas reģistra ieraksta papildināšana, pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu
 • Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;
 • laulības apliecība, ja vecāki laulību noslēguši pēc bērna dzimšanas – jāuzrāda oriģināls;
 • bērna dzimšanas apliecība – jāiesniedz oriģināls;
 • paternitātes atzīšanas iesniegums jāaizpilda dzimtsarakstu nodaļā;
 • likumīgā spēkā esošā tiesas sprieduma noraksts – jāiesniedz oriģināls.
Dzimtsarakstu nodaļā, kur glabājas bērna dzimšanas reģistrs, vecāki aizpilda paternitātes atzīšanas iesniegumu vai iesniedz tiesas spriedumu, uzrāda pases un, ja ir noslēgta savstarpēja laulība – laulības apliecību. Ja bērns sasniedzis 12 gadu vecumu, nepieciešama viņa rakstveida piekrišana.

Uz iesnieguma vai tiesas sprieduma pamata dzimtsarakstu nodaļa izdara papildinājumus dzimšanas reģistrā un izsniedz jauna satura bērna dzimšanas apliecību.

Rēzeknes valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļā, Pils ielā 4, tālr. 646 22955, e-pasts: ingrida.augustova@rezekne.lv.

Nodaļas darba laiks:

 • Pirmdien: 8.30.-17.00
 • Otrdien: 8.30.-13.00
 • Trešdien: 9.00-17.00
 • Ceturtdien: 13.00-17.00
 • Piektdien: 9.00-15.00
 • Pusdienu pārtraukums: 12.00-12.30
 Bezmaksas
Adopcija Rēzeknes valstspilsētas Bāriņtiesa, Atbrīvošanas alejā 93, 115. kab., t. 646 07654, 646 07650, 646 07655; e-pasts: barintiesa@rezekne.lv  Bezmaksas
Aizbildnības nodibināšana, aizbildņa iecelšana Rēzeknes valstspilsētas Bāriņtiesa, Atbrīvošanas alejā 93, 115. kab., t. 646 07654, 646 07650, 646 07655; e-pasts: barintiesa@rezekne.lv  Bezmaksas
Aizgādņa iecelšana Rēzeknes valstspilsētas Bāriņtiesa, Atbrīvošanas alejā 93, 115. kab., t. 646 07654, 646 07650, 646 07655; e-pasts: barintiesa@rezekne.lv  Bezmaksas
Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana Rēzeknes valstspilsētas Bāriņtiesa, Atbrīvošanas alejā 93, 115. kab., t. 646 07654, 646 07650, 646 07655; e-pasts: barintiesa@rezekne.lv  Bezmaksas
Audžuģimene Rēzeknes valstspilsētas Bāriņtiesa, Atbrīvošanas alejā 93, 115. kab., t. 646 07654, 646 07650, 646 07655; e-pasts: barintiesa@rezekne.lv  Bezmaksas
Bērna aizgādības tiesības Rēzeknes valstspilsētas Bāriņtiesa, Atbrīvošanas alejā 93, 115. kab., t. 646 07654, 646 07650, 646 07655; e-pasts: barintiesa@rezekne.lv  Bezmaksas
Bērna mantisko interešu aizsardzība Rēzeknes valstspilsētas Bāriņtiesa, Atbrīvošanas alejā 93, 115. kab., t. 646 07654, 646 07650, 646 07655; e-pasts: barintiesa@rezekne.lv  Bezmaksas
Bērna personisko interešu aizsardzība Rēzeknes valstspilsētas Bāriņtiesa, Atbrīvošanas alejā 93, 115. kab., t. 646 07654, 646 07650, 646 07655; e-pasts: barintiesa@rezekne.lv  Bezmaksas
Bērna nodošana citas personas aprūpē Rēzeknes valstspilsētas Bāriņtiesa, Atbrīvošanas alejā 93, 115. kab., t. 646 07654, 646 07650, 646 07655; e-pasts: barintiesa@rezekne.lv  Bezmaksas
Viesģimene Rēzeknes valstspilsētas Bāriņtiesa, Atbrīvošanas alejā 93, 115. kab., t. 646 07654, 646 07650, 646 07655; e-pasts: barintiesa@rezekne.lv  Bezmaksas
Bērna ievietošana ārpusģimenes aprūpē pēc vecāku lūguma Rēzeknes valstspilsētas Bāriņtiesa, Atbrīvošanas alejā 93, 115. kab., t. 646 07654, 646 07650, 646 07655; e-pasts: barintiesa@rezekne.lv  Bezmaksas
Apbedīšanas atļaujas izsniegšana Rēzeknes pašvaldības kapsētās
 • Iesniegums
 • Miršanas apliecība.
 • Apbedītājs, ar personu apliecinošu dokumentu,  ierodas Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldē.
Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes vides pārvaldības speciāliste Natālija Siņicina, tālr. 646 07684; 123. kab., natalija.sinicina@rezekne.lv. Bez maksas
Izziņa par mirušo apbedījuma vietu (Rēzeknes pilsētā) Iesniegums, kurā jānorāda

 • Apbedītās personas vārds, uzvārds;
 • apbedīšanas datums, mēnesis, gads;
 • personas vārds, uzvārds, kurai tiek izsniegta izziņa.
Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes vides pārvaldības speciāliste Natālija Siņicina, tālr. 646 07684; 123. kab., natalija.sinicina@rezekne.lv. Bez maksas
Pārapbedīšanas atļaujas saņemšana Iesniegums brīvā formā ar lūgumu atļaut veikt konkrētas personas pārapbedīšanu, pievienojot Veselības inspekcijas atļauju un dokumentu, kas apliecina jaunas kapavietas piešķiršanas faktu.
 • e-pasts – persona nosūta uz e-pasta adresi natalija.sinicina@rezekne.lv ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu;
 • klātienē – persona ierodas Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldē un iesniedz iesniegumu;
 • korespondence – persona nosūta pa pastu Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei iesniegumu;
 • portāls – persona nosūta e-iesniegumu, autorizējoties portālā www.latvija.lv

Tālrunis uzziņām 646 07684, e-pasts: natalija.sinicina@rezekne.lv.

Bez maksas
Pakalpojums Dokumenti Kontaktinformācija Cena
Bērna reģistrācija pirmsskolas izglītības iestādē
 1. Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 12 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”.
 2. Vecāka personu apliecinošs dokuments.
 3. Bērna dzimšanas apliecība (oriģināls).
 4. Dokumenti, kas norāda priekšrocību vietas piešķiršanai.
 5. Pieteikums
 6. Iesniegums izmaiņām reģistrā
 7. Iesniegums pieteikuma atsaukšanai
 8. Iesniegums vietas piešķiršanai ārpus kārtas
 9. Atteikums no piešķirtās vietas
 10. Iesniegums uzņemšanai PII
 11. Iesniegums vietas maiņai no vienas PII uz citu
Natālija Ančupāne,

64607218,

natalija.ancupane@rezekne.lv,

205. kabinets

Bezmaksas
Izglītojamā reģistrācija vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iegūšanai pilsētas izglītības iestādēs
 1. Iesniegums;
 2. iepriekš iegūto izglītību (ja ir) apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu direktoram;
 3. bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u), stājoties speciālās pirmsskolas izglītības grupā un 1.klasē;
 4. izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību;
 5. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ir ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā;
 6. aizgādību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu direktoram.
Vispārējās izglītības iestāžu saraksts un kontaktinformācija

64607214,

aigars.krauklis@rezekne.lv,

204. kabinets

Bezmaksas
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana Juridiskai personai nepieciešamie dokumenti:

 1. Iesniegums;
 2. programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu (tikai pieaugušo neformālās izglītības programmām);
 3. licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, norādot absolvēto mācību iestādi, iegūto izglītību un kvalifikāciju, pievienojot izglītību un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 4. licencējamo programmu datorsalikumā, kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu, programmas mērķi un uzdevumus, mērķ­auditoriju, programmas saturu, īstenošanas plānu, materiālo un finansiālo nodrošinājumu.

Fiziskai personai nepieciešamie dokumenti:

 1. Iesniegums;
 2. programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu (tikai pieaugušo neformālās izglītības programmām);
 3. licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, norādot absolvēto mācību iestādi, iegūto izglītību un kvalifikāciju, pievienojot izglītību un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 4. licencējamo programmu datorsalikumā, kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu, programmas mērķi un uzdevumus, mērķauditoriju, programmas saturu, īstenošanas plānu, materiālo un finansiālo nodrošinājumu.
Vita Mežore,

tālr. 64605856,

e-pasts: met_centrs@rezekne.lv

 

Bezmaksas
Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma izsniegšana
 1. Vecāku iesniegums par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā (ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt bērna spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un rakstiski pilnvaro personu, kura pārstāvēs bērna intereses).
 2. Izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāka vai pilnvarotās personas apliecinošs dokuments.
 3. Iepriekšējās komisijas sēdēs izdotās izglītojamā pārbaudes kartes (ja tādas ir) vai iepriekš izdoto karšu kopijas, kuras apstiprinājusi izglītības iestāde.
 4. Ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes, un atzinums par izglītojamā redzi un dzirdi.
 5. Bērnu psihiatra atzinums par izglītojamo, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
 6. Ja izglītojamais vēlas turpināt izglītību atbilstoši speciālās pirmsskolas izglītības programmai izglītojamiem:
  • ar redzes traucējumiem – jāiesniedz oftalmologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
  • ar dzirdes traucējumiem – jāiesniedz audiologa, otolaringologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes;
  • ar fiziskās attīstības traucējumiem – jāiesniedz ortopēda, traumatologa, reimatologa, neirologa vai bērnu ķirurga atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
  • ar somatiskām saslimšanām – jāiesniedz alergologa, ftiziatra, pneimonologa, endokrinologa vai gastroenterologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
  • ar valodas traucējumiem – jāiesniedz logopēda vai audiologopēda atzinums, otolarinogologa, neirologa vai ķirurga atzinums, kas izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
  • ar jauktiem attīstības traucējumiem – izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes;
  • ar garīgās veselības traucējumiem – bērnu psihiatra vai bērnu neirologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes, izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes;
  • ar garīgās attīstības traucējumiem – izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes;
  • ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem – izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes, nepieciešamības gadījumā (atkarībā no traucējumu veida un smaguma pakāpes) citu ārstu atzinumi.
 7. Izglītības iestādes informācija vai tās sagatavotais izglītojamā raksturojums, kuri izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
 8. Izglītojamā pedagoģiski psiholoģiskās izpētes materiāli, sekmju izraksts un liecība.
 9. Izglītojamā darba burtnīcas un viņa veiktie pārbaudes darbi matemātikā un dzimtajā valodā.
 10. Izglītības iestādes logopēda un speciālā pedagoga atzinumi par izglītojamo, kuri sagatavoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
 11. Izglītības iestādes psihologa atzinums par izglītojamo, kurš sagatavots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
 12. Citi speciālistu atzinumi (ja tādi ir), kas raksturo izglītojamā veselības stāvokli, spēju un attīstības līmeni.
 • Par pamatskolas vecuma izglītojamiem – Aigars Krauklis, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes skolu galvenais speciālists, tālr. 64607214, e-pasts aigars.krauklis@rezekne.lv, 204. kabinets
 • Par pirmsskolas vecuma bērniem – Natālija Ančupāne, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības speciāliste, tālr. 64607218, e-pasts natalija.ancupane@rezekne.lv, 205. kabinets
Bezmaksas
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu saskaņošana
 • Rakstveida iesniegums.
 • Programma datorsalikumā, kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu, īstenošanas laiku, vietu, mērķi, uzdevumus, mērķauditoriju, programmas saturu, īstenošanas plānu, metodes, materiālo un finansiālo nodrošinājumu.
 • Programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, lektoru CV, norādot absolvēto mācību iestādi, iegūto izglītību, kvalifikāciju, pievienojot izglītību un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas.
 • Programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugs (MK 11.09.2018. noteikumu Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 23.punkts, 1.pielikums).
Vita Mežore,

tālr. 64605856,

e-pasts: met_centrs@rezekne.lv

 

Bezmaksas
Bērnu nometņu darbības saskaņošana Rēzeknes pilsētā Inta Kraskeviča,

e-pasts: nometnes@visc.gov.lv,

tālrunis: 67350813.

Bezmaksas
Neformālās izglītības iespējas
 • Jāaizpilda dalībnieka reģistrācijas veidlapa (atnākot uz centru pirmo reizi).
Jauniešu atvērtais centrs “JACis”, Kr. Valdemāra ielā 21, jaunatnes darbinieces Jekaterina Moisejeva un Jekaterina Silova, t.: 26278889, e-pasts: jacislv@gmail.com.

Jaunatnes iniciatīvu centrs “Draugu centrs”, Atbrīvošanas alejā 166, izglītības metodiķes – Diāna Pirožkina, t.: 27878606, e-pasts: draugucentrs@inbox.lv.

Bezmaksas
Interešu izglītības iespējas
 • Personu apliecinošs dokuments
 • Uz vietas aizpildāma veidlapa
Olita Kuksa tālr. 27854724, e-pasts: olita.kuksa@rezekne.lv Bezmaksas
Uzņemšana Rēzeknes bērnu – jaunatnes sporta skolā Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde
Rēzeknes bērnu – jaunatnes sporta skola
18.Novembra iela 39, Rēzekne, LV-4601,
tālr. 64623294, 26338821, bjss@rezekne.lv
darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00
Bezmaksas
Pakalpojums Dokumenti Vieta Cena
Pašvaldības atļaujas izsniegšana azartspēļu organizēšanai
 1. Iesniegums (brīvā formā), kurā jānorāda komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un kontaktinformācija;
 2. Azartspēļu organizēšanas licences kopija;
 3. Dokumenti (to kopijas), kas apliecina īpašuma tiesības uz telpām, kurās plānots atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un telpu īpašnieka rakstveida apliecinājums par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās telpās vai dokumenti (to kopijas), kas pierāda iesniedzēja tiesības lietot telpas vai apliecina iespēju iegūt tiesības lietot telpas, kurās paredzēts atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu, kopā ar telpu īpašuma tiesības apliecinošiem dokumentiem (to kopijām);
 4. Ja persona, kura parakstījusi dokumentu, kas apliecina iespēju iegūt tiesības lietot telpas, nav telpu īpašnieks, papildus iesniedzams telpu īpašnieka rakstveida apliecinājums par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās telpās.

(Skat. 17.11.2005. LR likums “Azartspēļu un izložu likums”)

Dokumentus var iesniegt elektroniski vai klātienē, iepriekš sazvanoties.

Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes vecākā komercdarbības speciāliste Ina Aleksejeva, mob. tālr. 26257700, e-pasts ina.aleksejeva@rezekne.lv Bezmaksas
Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošana publiskās vietās Iesniegums reklāmas/izkārtnes objekta izvietošanai saistībā ar būvi, kuram pievienoti šādi dokumenti:

 • Reklāmas/izkārtnes krāsaina skice, uzrādot mērogu, gabarītu izmērus; telpiskiem objektiem papildus arī raksturīgos sānskatus, virsskatus, ietverot stiprinājuma rasējumus;
 • Izvietošanas vietas visaptverošu foto fiksāciju ar visu ēkas fasādi un visas jau esošās reklāmas, kas atrodas uz šīs fasādes. Ja iela ir piesātināta ar reklāmobjektiem, tad nepieciešams attēls perspektīvā;
 • Reklāmas/izkārtnes izvietojumu pie ēkas (datorsalikums, fotomontāža vai rasējums). Gadījumos, kad reklāma izvietota perpendikulāri fasādei, jānorāda reklāmas apakšējās malas attālums līdz ietvei (zemei) un ārējās malas attālums līdz brauktuvei;
 • Krāsu paraugus, ja grafiskais materiāls (piemēram, krāsainā izdruka) neatspoguļo patieso krāsas toni;
 • Ja reklāma/izkārtne tiek uzkrāsota uz uguns mūra, jāiesniedz ēkas īpašnieka garantijas vēstule, kurā tiek apliecināts, ka mēneša laikā pēc reklāmas eksponēšanas termiņa beigām fasāde tiks sakārtota atbilstoši ēkas vai būves krāsojuma pasei;
 • Reklāmas objekta atrašanās vietas adrese;
 • Objekta, uz kura tiek izvietota reklāma/izkārtne, īpašnieka, pārvaldītāja vai apsaimniekotāja rakstiska piekrišana (īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu kopijas);
 • Datus par reklāmas/izkārtnes devēju – vārds, uzvārds, personas kods, faktiskā adrese, telefons (fiziskām personām); nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, telefons (juridiskām personām);
 • Projekta autors (vārds, uzvārds vai komersanta nosaukums, tālrunis);
 • Reklāmas/izkārtnes izgatavošanas materiālu apraksts, papildefektu raksturojums (piemēram, apgaismojums, kinētika u.t.t.);
 • Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums, ja reklāma/izkārtne tiks izvietota uz Valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa vai atradīsies kultūras pieminekļu aizsardzības zonā.

Iesniegums reklāmas objekta izvietošanai saistībā ar zemi, kuram pievienoti šādi dokumenti:

 • Reklāmas objekta krāsaina skice, uzrādot mērogu, gabarītu izmērus; telpiskiem objektiem papildus arī raksturīgos sānskatus, virsskatus, ietverot stiprinājuma rasējumus;
 • Izvietošanas vietas visaptverošu foto fiksāciju. Ja iela ir piesātināta ar reklāmobjektiem, tad nepieciešams attēls perspektīvā;
 • Krāsu paraugus, ja grafiskais materiāls (piemēram, krāsainā izdruka) neatspoguļo patieso krāsas toni;
 • Reklāmas objekta atrašanās vietas adrese;
 • Datus par reklāmas objekta devēju – vārds, uzvārds, personas kods, faktiskā adrese, telefons (fiziskām personām); nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, telefons (juridiskām personām);
 • Projekta autors (vārds, uzvārds vai komersanta nosaukums, tālrunis);
 • Reklāmas objekta izgatavošanas materiālu apraksts, papildefektu raksturojums (piemēram, apgaismojums, kinētika u.t.t.);
 • Zemes īpašuma vai nomas tiesības apliecinošu dokumentu kopijas;
 • Zemes gabala robežu plāns;
 • Zemes īpašnieka/u vai pārvaldītāja rakstiska atļauja;
 • Inženierkomunikāciju izvietojuma shēma uz kuras norādīta reklāmas objekta atrašanās vieta, kas saskaņota ar inženierkomunikāciju dienestiem;
 • VAS „Latvijas valsts ceļi” iepriekšējs saskaņojums (ja objekts atrodas transporta būvju, ceļu tuvumā);
 • Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums, ja reklāmas objekts atrodas kultūras pieminekļu aizsardzības zonā.
Tālrunis uzziņām 646 07626, e-pasts: lolita.cudare@rezekne.lv Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 7 „Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu publiskās vietās Rēzeknes pilsētā”
Satiksmes organizācijas izmaiņu saskaņošana (publisko pasākumu un ielu remontdarbu laikā)
 1. Pieteikums (brīvā formā),
 2. Transportlīdzekļu satiksmes organizācijas shēma
Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes ceļu inženieris, tālr. 64607623; 106.kab. Bezmaksas
Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana un anulēšana pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā
 • iesniegums Licences saņemšanai, norādot pārvadātāja nosaukumu un reģistrācijas numuru;
 • dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu Licences saņemšanai;
 • paziņojums par tarifiem (saskaņā ar MK 27.08.2019. noteikumu Nr.450 1.pielikumu).
Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes projektu vadītāja, tālrunis 646 07653, kab. 226, e-pasts: Par Licences izsniegšanu jāmaksā valsts nodeva EUR 50,00 apmērā, par atkārtotu Licences izsniegšanu EUR 8,00 apmērā. Valsts nodevu maksā pirms iesnieguma iesniegšanas Licences saņemšanai.
Licences kartītes izsniegšana, pagarināšana un anulēšana pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar taksometriem Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā
 • iesniegums licences kartītes saņemšanai/pagarināšanai, norādot pārvadātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un autotransporta līdzekļa valsts reģistrācijas numuru;
 • dokuments, kas apliecina valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas avansa maksājumu;
 • dokuments, kas apliecina pašvaldības noteiktās maksas samaksu par licences kartītes izsniegšanu.
Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes projektu vadītāja, tālrunis 646 07653, kab. 226, e-pasts: Par licences kartītes izsniegšanu jāmaksā pašvaldībai gada maksa EUR 16,00 (t.sk. PVN) apmērā katram izmantotajam transportlīdzeklim, par licences kartītes dublikāta izsniegšanu EUR 5,00 (t.sk. PVN) apmērā (12.09.2019. Rēzeknes pilsētas domes lēmums Nr.897). Maksājums pašvaldībai jāveic pirms iesnieguma iesniegšanas licences kartītes saņemšanai.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājums EUR 130,00  apmērā jāveic par kalendāro mēnesi par katru autotransporta līdzekli.

Pašvaldības atļaujas izsniegšana vieglo transportlīdzekļu speciālās numura zīmes saņemšanai Ceļu satiksmes drošības direkcijā Pieteikums Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu vadītāja, tālrunis 646 07653, kab. 226, e-pasts: Bezmaksas
Saskaņojuma izsniegšana par uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecībai
 1. iesniegums (brīvā formā), kurā norādīts komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, plānotā sezonas tirdzniecības vieta (adrese), tirdzniecības laiks un kontaktinformācija;
 2. sezonas tirdzniecības vietas telpu nomas līguma kopija vai dokumenta kopija, kas apliecina, ka komersantam pieder nekustamais īpašums, kurā paredzēta 2.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecība;
 3. speciālās atļaujas (licences) uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu realizācijai vai ražošanai kopija.

(Skat. 28.06.2011. MK noteikumi Nr. 502 “Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) un Valsts policijas atļaujas komercdarbībai ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem un maksājama valsts nodeva”)

Dokumentus var iesniegt elektroniski vai klātienē, iepriekš sazvanoties.

Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes vecākā komercdarbības speciāliste Ina Aleksejeva, mob. tālr. 26257700, e-pasts ina.aleksejeva@rezekne.lv Bezmaksas
Pašvaldības atļaujas izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās

Iesniegums (brīvā formā), kurā jānorāda juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un kontaktinformācija /fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīves vieta un kontaktinformācija.

Skatīt Rēzeknes pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.15 “Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās”:

 • ielu tirdzniecības veikšanai (4. punkts),
 • ielu tirdzniecības organizēšanai (5. punkts),
 • pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās (22. punkts),
 • sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (31. punkts),
 • atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos (43. punkts),
 • atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē (50. punkts).

Tirdzniecības vietas

Dokumentus var iesniegt elektroniski vai klātienē, iepriekš sazvanoties.

Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes vecākā komercdarbības speciāliste Ina Aleksejeva, mob. tālr. 26257700, e-pasts ina.aleksejeva@rezekne.lv

Maksājama nodeva saskaņā ar 15.06.2017. Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.16 “Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējošā rakstura pasākumu rīkošanai

Apliecinājumu izsniegšana pasažieru regulāro komercpārvadājumu veikšanai pilsētas maršrutos Pieteikums brīvā formā Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu vadītāja, tālrunis 646 07653, kab. 226, e-pasts: Bezmaksas
Pakalpojums Dokumenti Vieta Cena
Informācijas sniegšana par kultūras pasākumiem Pašvaldības aģentūra “Rēzeknes kultūras un tūrisma centrs”

Tālr. +371 64607672, +371 26106775

kultur@rezekne.lv

Bezmaksas
Iesniegumu, priekšlikumu, sūdzību pieņemšana un izskatīšana Pašvaldības aģentūra “Rēzeknes kultūras un tūrisma centrs”

Tālr. +371 64607672, +371 26106775

kultur@rezekne.lv

Bezmaksas
Pasākumu organizēšana pēc pasūtījuma Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nams

Atbrīvošanas alejā 97, Rēzekne

Tālr. +371  64622182, +371 26492902

rezeknenbkn@gmail.com

1 pasākums sākot no 100,00 eiro

Cenrādis

Pakalpojums Dokumenti Vieta Cena
Sociāltiesiska rakstura izziņu, izrakstu un kopiju izsniegšana no Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes arhīva
 1. Personas identifikācijas dokuments (pase)
 2. Personas iesniegums.
Personāla inspektore Valērija Losāne: t. 646 22203, e-pasts valerija.losane@rezekne.lv Bezmaksas
Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana Ja persona ierodas Dzimtsarakstu nodaļā personīgi, iesnieguma veidlapu elektroniski sagatavo Dzimtsarakstu nodaļas arhīva darbinieks, personai jāuzrāda Latvijā derīgs personas apliecinošs dokuments, pilnvarotai personai – pilnvara.

Ja dokuments tiek pieprasīts elektroniski, pa pastu – iesniegumā norāda:

 • pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kodu dzīvesvietas adresi, kontakttālruni vai e-pasta adresi;
 • pamatojumu dokumenta atkārtotas saņemšanas nepieciešamībai;
 • atkarībā no dokumenta veida, kuru nepieciešams saņemt atkārtoti – laulības noslēgšanas, laulības šķiršanas, dzimšanas, miršanas datumu un vietu, attiecīgā reģistra ieraksta reģistrācijas vietu un gadu;
 • personas, par kuru pieprasa atkārtoti izsniegt dokumentu, personas datus un ziņas par personas saistību ar iesniedzēju.
Rēzeknes pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa, Pils ielā 4. Tālr. 646 25577, mob. 27357111. Ja atkārtotu civilstāvokli apliecinošu dokumentu saņem Rēzeknes pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā, ir jāmaksā:

 • valsts nodeva par atkārtotās civilstāvokļa reģistrācijas apliecības saņemšanu – 7 eiro;
 • pakalpojumi – 7,12 eiro;
 • maksa par arhīva izziņu – 7,12 eiro.
Civilstāvokļa aktu reģistru labošana, papildināšana, atjaunošana un anulēšana
 • Latvijas Republikā derīgs personas apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;
 • iesniegums, norādot civilstāvokļa reģistru ieraksta labošanas, papildināšanas, atjaunošanas vai anulēšanas iemeslu – jāiesniedz oriģināls;
 • reģistra izmaiņas pamatojošie dokumenti vai to notariāli apliecinātas kopijas – jāuzrāda oriģināli;
 • dokumenti, kuros veicamas izmaiņas – jāiesniedz oriģināli;
 • kvīts par valsts nodevas samaksu – jāiesniedz oriģināls.
Rēzeknes pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa Pils ielā 4, tālr. 646 25577, mob. 27357111.
 • Valsts nodeva par civilstāvokļa reģistru ierakstu papildināšanu, labošanu, atjaunošanu vai anulēšanu – 7 eiro, pakalpojumi – 7,12 eiro;
 • valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu – 7 eiro, pakalpojumi – 7,12 eiro;
 • maksa par arhīva izziņas izsniegšanu – 7,12 eiro.
Vārda, uzvārda ieraksta maiņa
 • personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;
 • iesniegums, norādot vārda, uzvārda maiņas iemeslu – jāaizpilda personīgi Dzimtsarakstu nodaļā;
 • nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņu un bāriņtiesas piekrišana vārda, uzvārda maiņai – jāiesniedz oriģināls;
 • kvīts par valsts nodevas samaksu – jāiesniedz oriģināls.
Rēzeknes pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā, Pils ielā 4, tālr. 646 22955.
 • Valsts nodeva par vārda, uzvārda maiņu – 71,00 eiro;
 • Pakalpojumi – 21,34 eiro.
Tautības ieraksta maiņa
 • personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;
 • iesniegums – jāaizpilda personīgi Dzimtsarakstu nodaļā;
 • tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumentus, kuri apstiprina šo personu tautību;
 • nepilngadīgas personas vecāku rakstveida piekrišanu tautības ieraksta maiņai, vai, ja nepilngadīga persona ir aizbildnībā, – aizbildņa rakstveida piekrišana un bāriņtiesas lēmums par tautības ieraksta maiņas atbilstību nepilngadīgās personas interesēm;
 • izglītības dokuments vai cits dokuments, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, bet gadījumos, ja persona ir 1.grupas invalīds, kam invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3.grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai vecāka par 75 gadiem, – izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina vidējai (otrai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu „latvietis”;
 • kvīts par valsts nodevas samaksu – jāiesniedz oriģināls.
Rēzeknes pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā, Pils ielā 4, tālr. 646 22955
 • Valsts nodeva par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu – 71,00 eiro,
 • pakalpojumi – 21,34 eiro.
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
 • Personas iesniegums Iesniegumu likumā noteiktā formā;
 • personu apliecinošs dokuments.
 • Administratīvās inspekcijas atbildīgā persona – Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 93B, tālrunis 25770110;
 • Inspektori – Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 93B, 5.kab. (vadītājs-inspektors) t.64607615; 1.kab. (inspektore-lietvede) 64607656; 4.kab. (inspektori) 64607665, 64607668.
Bezmaksas
Dokumentu pieejamības nodrošināšana domes arhīva telpās Arhīva pārzine Rita Kozlova, tālr. 646 07607, e-pasts: rita.kozlova@rezekne.lv. Bezmaksas
Arhīva izziņu, dokumentu atvasinājumu (kopija, noraksts, izraksts) un arhīva informācijas izsniegšana
 • Personas iesniegums.
 • Personas identifikācijas dokuments.
 • Radniecību vai laulību apliecinošs dokuments.
 • Politiski represētās personas vai maznodrošinātās personas statusa apliecinošs dokuments (ja tāds statuss piešķirts).
 • Datu subjekta rakstveida atļauja.
Arhīva pārzine Rita Kozlova, tālr. 646 07607, e-pasts: rita.kozlova@rezekne.lv. Pašvaldības nodeva saskaņā ar 1998. gada 5. marta Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par pašvaldības nodevām par Rēzeknes pilsētas domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām”.
Pakalpojums Dokumenti Vieta Cena
Dzīvesvietas deklarēšana
 1. Iesniegums
 2. Personas pase ar derīgu termiņu vai eID karte (autovadītāja apliecība neder), ārvalstniekiem – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegta uzturēšanās atļauja;
 3. Pilnvarotai personai notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls);
 4. Deklarējot nepilngadīgas vai rīcībnespējīgas personas dzīvesvietu, iestādes darbiniekam tiek uzrādīti dokumenti, kas apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības darboties attiecīgās personas vārdā;
 5. Dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu vai dokuments, kas atbrīvo no valsts nodevas samaksas;
 6. Jāiesniedz dzīvesvietas deklarācija.
Iedzīvotāju apkalpošanas centrs (domes foajē), tālrunis – 646 07609, e-pasts: iac@rezekne.lv Valsts nodeva – EUR 4,27.

Pārskaitījumu var veikt uz vienu no bankas kontiem (Rēzeknes pilsētas dome Finanšu pārvalde, reģ. nr. 40900028065):

 • LV05UNLA0055001569469 – A/S SEB banka,
 • LV35HABA0551047763448 – A/S Swedbank,
 • LV66PARX0023071630001 – A/S Citadele banka.

Uzrādot attiecīgu dokumentu, valsts nodevu nemaksā:

 • politiski represētās personas,
 • reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu,
 • invalīdi,
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki,
 • pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo algu,
 • personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu.

Izmantojot deklarēšanas iespēju www.latvija.lv pakalpojums ir bezmaksas.

Izziņas no Iedzīvotāju reģistra par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu saņemšana
 1. Iesniegums;
 2. Izziņa par 3. personu;
 3. Pieprasītāja pase un pilnvarotai personai notariāli apliecināta pilnvara – jāuzrāda oriģināls;
 4. Dokuments, kurš pamato ziņu pieprasīšanas tiesiskumu (nekustamā īpašuma lietošanas tiesības apliecinošs dokuments, miršanas apliecība, laulības apliecība, u.tml.) – jāuzrāda oriģināls.
Iedzīvotāju apkalpošanas centrs (domes foajē), Laima Šindlere, t. 646 07609, e-pasts: iac@rezekne.lv. Izziņas saņemšana par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu maksās 2,50 eiro.

Izziņas saņemšana par trešās personas deklarēto dzīvesvietu vai mirušas personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu:

 • piecu darbdienu laikā – 12,50 eiro;
 • vienas darbdienas laikā – 25,00 eiro;
 • divu stundu laikā – 35,00 eiro.

Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem, ja informāciju, kas sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītiem kritērijiem, pieprasa:

 • politiski represētā persona;
 • nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
 • persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni);
 • aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

Pārskaitījumu var veikt uz vienu no bankas kontiem (Rēzeknes pilsētas dome Finanšu pārvalde, reģ. nr. 40900028065):

 • LV05UNLA0055001569469 – A/S SEB banka,
 • LV35HABA0551047763448 – A/S Swedbank,
 • LV66PARX0023071630001 – A/S Citadele banka.

No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas:

 • persona ar invaliditāti;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
 • persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
 • persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
 • trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.
Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
 1. Iesniegums,
 2. Personas identifikācijas dokuments (pase),
 3. Pilnvarotai personai – notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls),
 4. Īpašuma tiesības apliecinošs dokuments vai īres līgums (oriģināls).
Iedzīvotāju apkalpošanas centra speciālists Laima Šindlere, tālrunis – 646 07609, e-pasts: iac@rezekne.lv.  Bezmaksas
Adreses piešķiršana, maiņa vai anulēšana
 • Iesniegums,
 • Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti (Zemesgrāmatas kopija),
 • Zemes robežu plāns (kopija),
 • Pilnvara (ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona).
Atbrīvošanas aleja 93, 102.kab.

e-pasts: anna.munda@rezekne.lv

Bezmaksas
Izziņu sniegšana par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma tiesības apliecinošie dokumenti (Zemesgrāmata, darījuma līguma kopija (pirkuma, dāvinājuma līguma kopija u.c.)
 3. Pilnvara (ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona)
Atbrīvošanas aleja 93, 102.kab.

e-pasts: anna.munda@rezekne.lv

 Bezmaksas
Izziņu sniegšana nepilsoņiem zemesgabala reģistrācijai Zemesgrāmatā
 1. Iesniegums
 2. Īpašuma tiesības apliecinošie dokumenti (Zemesgrāmata, darījuma līguma kopija (pirkuma, dāvinājuma līguma kopija u.c.)
 3. Pilnvara (ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona)
Atbrīvošanas aleja 93, 102.kab.

e-pasts: anna.munda@rezekne.lv

 Bezmaksas
Lēmuma par zemes ierīcības projekta nosacījumu saņemšana
 1.  Iesniegums
 2. Īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (Zemesgrāmatas kopija)
 3. Zemes robežu plāns (kopija)
 4. Pilnvara (ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona)
Atbrīvošanas aleja 93, 102.kab.

e-pasts: anna.munda@rezekne.lv

Bezmaksas
Koku ciršanas atļaujas izsniegšana Iesniegums;

Nepieciešamības gadījumā:

 • zemesgabala plāna kopija vai shēma ar koka atrašanās vietu,
 • īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta kopija,
 • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku saraksts ar parakstiem par koka ciršanu/saglabāšanu.
Rēzeknes valstspilsētas domes Pilsētvides un attīstības vides un ainavu pārvaldības speciāliste Natālija Siņicina, tālr. 646 07684; 123. kab., natalija.sinicina@rezekne.lv Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķina, ņemot vērā 2012.gada 2. maija MK noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 3. pielikumā minētos koeficientus un pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto koeficientu – 0,3
Tehnisko noteikumu izsniegšana
 • Pieteikums;
 • Arhitektūras un plānošanas uzdevuma kopija;
 • Situācijas plāna kopija.
Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes vides pārvaldības speciāliste Natālija Siņicina, tālr. 64607684; natalija.sinicina@rezekne.lv; galvenais enerģētiķis Roberts Adamovičs tālr. 64607624; roberts.adamovics@rezekne.lv Bezmaksas
Rakšanas atļaujas saņemšana Rakšanas darbu atļaujas saņemšanai jāiesniedz Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei šādi dokumenti:

 • pieteikums;
 • līgums ar izpildītāju vai pilnvara par darbu veikšanu;
 • darba zīmējums, projekts vai tehniskā shēma, uz kuras ir attēlotas īpašuma robežas un kas ir saskaņots ar visām ieinteresētajām organizācijām, komunikāciju dienestiem, īpašniekiem un Būvvaldes atbildīgo speciālistu;
 • ja rakšanas darbi notiek kultūras pieminekļu aizsardzības zonā – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojumu,
 • pēc komisijas pieprasījuma – kalendārais plāns un transporta kustības shēma.
Roberts Adamovičs, tālr. 646 07624. Bezmaksas
Personu reģistrēšana palīdzības reģistrā pašvaldības palīdzības saņemšanai un palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājumu risināšanā
 • Iesniegums;
 • Dokumenti, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt palīdzību. (Informāciju, esošo pašvaldības rīcībā, pašvaldība iegūst pati).

Iesniegumam jāpievieno:

Ja esat persona, kura izlikta no īrētās dzīvojamās telpas/no tai piederošā dzīvokļa, pamatojoties uz tiesas spriedumu par īres maksas un maksas par pamatpakalpojumiem parādiem:

 • Tiesas sprieduma, kurš stājies likumīgā spēkā, kopija, uzrādot oriģinālu;
 • Pārvaldes „Sociālais dienests„ izdotā lēmuma un izziņas par atbilstību trūcīgās/maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam, kopija, uzrādot oriģinālu;
 • VZD Latgales reģionālās nodaļas izziņa, ka īpašumā nav reģistrēts nekustamais īpašums;
 • Invalīdiem – VDEĀK izziņas un apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
 • Pensionāriem – pensionāru apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
 • Nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecību kopijas, uzrādot oriģinālus;
 • Pases kopija, uzrādot oriģinālu.

Ja esat bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības un audzis bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizgādņa:

 • Lēmums par aprūpes tiesību atņemšanu, tiesas spriedums par aizgādību tiesību atņemšanu, lēmums par bērna bāreņa ievietošanu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē, vai pie aizbildņa, kopija;
 • Izziņa par bērna bāreņa atrašanos aprūpes un audzināšanas iestādēs, kopija;
 • Arhīva izziņa par bāreņa deklarēto dzīvesvietu pirms ievietošanas ārpus ģimenes aprūpē;
 • Pases kopija, uzrādot oriģinālu.

Ja esat repatrianti, kuri izceļojuši no Latvijas laikā līdz 1990.gada 4.maijam:

 • Repatrianta statusa apliecinošs dokuments, kopija, uzrādot oriģinālu;
 • Arhīva izziņa par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo dzīvesvietu pirms izceļošanas no Latvijas, kopija;
 • Pases kopija, uzrādot oriģinālu.

Ja esat persona, kura atgriezusies no ieslodzījuma vietas pēc soda izciešanas:

 • Izziņas par atbrīvošanu no ieslodzījuma vietas, kopija, uzrādot oriģinālu;
 • Pārvaldes „Sociālais dienests„ izdots lēmums un izziņa par atbilstību trūcīgās/maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam, kopija, uzrādot oriģinālu;
 • Dzīvesvietas deklarēšanas izziņa, kurā norādīts, ka persona deklarējusies pilsētā pirms nonākšanas ieslodzījuma vietā;
 • Pases kopija, uzrādot oriģinālu;
 • Invalīdiem – VDEĀK izziņas un apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
 • Pensionāriem – pensionāru apliecības kopija, uzrādot oriģinālu.

Ja esat denacionalizētas vai likumīgam īpašniekam likumīgi atdotas mājas atsevišķi dzīvojošs īrnieks, kur mājas īpašnieks ir pieņēmis lēmumu veikt kapitālo remontu:

 • Dzīvojamās telpas īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu;
 • Pārvaldes „Sociālais dienests„ izdots lēmums un izziņa par atbilstību trūcīgās/maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam, kopija, uzrādot oriģinālu;
 • Lēmums par namīpašuma denacionalizāciju vai atdošanu likumīgajam īpašniekam, kopija, vai tiesas spriedums par īpašuma tiesību atjaunošanu, kopija;
 • Būvekspertīzes atzinums par dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) kapitālā remonta nepieciešamību;
 • Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts būvprojekts un saņemtā būvatļauja;
 • Kapitālā remonta izmaksu aprēķins (tāme);
 • Kredītiestāžu apstiprināti dokumenti, kas apliecina, ka mājas īpašniekam (izīrētājam) ir kapitālajam remontam nepieciešamie izmaksu aprēķinā (tāmē) norādītie finanšu līdzekļi;
 • Nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecību kopijas, uzrādot oriģinālus;
 • Bāriņtiesas lēmums par aizbildnības nodibināšanu un par aizbildņa iecelšanu, kopija;
 • Invalīdiem – VDEĀK izziņas un apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
 • Pensionāriem – pensionāru apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
 • Pases kopija, uzrādot oriģinālu.

Ja esat persona, kura sasniegusi pensijas vecumu vai ir invalīds:

 • Pārvaldes „Sociālais dienests„ izdots lēmums un izziņa par atbilstību trūcīgās/maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam, kopija, uzrādot oriģinālu;
 • VZD Latgales reģionālās nodaļas izziņa, ka īpašumā nav reģistrēts nekustamais īpašums;
 • Invalīdiem – VDEĀK izziņas un apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
 • Pensionāriem – pensionāru apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
 • Pases kopija, uzrādot oriģinālu.

Ja esat persona, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgais bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecuma sasniegusi persona, vai arī maznodrošināta persona, kura ir invalīds:

 • Pārvaldes „Sociālais dienests„ izdots lēmums un izziņa par atbilstību trūcīgās/maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam, kopija, uzrādot oriģinālu;
 • Nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecību kopijas, uzrādot oriģinālus;
 • VZD Latgales reģionālās nodaļas izziņa, ka īpašumā nav reģistrēts nekustamais īpašums;
 • Invalīdiem – VDEĀK izziņas un apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
 • Pensionāriem – pensionāru apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
 • Pases kopija, uzrādot oriģinālu.

Ja esat darbaspējīga persona:

 • Pārvaldes „Sociālais dienests„ izdots lēmums un izziņa par atbilstību trūcīgās/maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam, kopija, uzrādot oriģinālu;
 • VZD Latgales reģionālās nodaļas izziņa, ka īpašumā nav reģistrēts nekustamais īpašums;
 • Izziņa no darbavietas;
 • Invalīdiem – VDEĀK izziņas un apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
 • Pensionāriem – pensionāru apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
 • Pases kopija, uzrādot oriģinālu.

Ja esat persona, kuras pašvaldības mājā īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa ar sertificēta būvinženiera atzinumu ir atzīta par avārijas stāvoklī esošo un dzīvošanai nederīgu:

 • Sertificēta būvinženiera atzinums;
 • Dzīvojamās telpas īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu vai dzīvojamās telpas īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija;
 • Pases kopija, uzrādot oriģinālu.

Ja esat persona, kura dzīvo denacionalizētā vai likumīgam īpašniekam atdotā mājā, un saņēmusi uzteikumu no mājas īpašnieka:

 • Dzīvojamās telpas īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu;
 • Mājas vai dzīvojamās telpas īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija;
 • Mājas vai dzīvojamās telpas īpašnieka rakstveida uzteikums;
 • Pases kopija, uzrādot oriģinālu.

Ja esat Rēzeknes pilsētai nepieciešamais speciālists:

 • Attiecīgās valsts vai pašvaldību institūcijas vadītāja iesniegums, kurā izteikta nepieciešamība tās amatpersonu, darbinieku vai uzaicināto speciālistu nodrošināt ar dzīvojamo telpu uz darba laiku;
 • VZD Latgales reģionālās nodaļas izziņa, ka īpašumā nav reģistrēts nekustamais īpašums Rēzeknē;
 • Izglītību apliecinoši dokumenti;
 • Darba līgums;
 • Pases kopija, uzrādot oriģinālu.
Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes vecākā speciāliste-konsultante nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos Lilija Gavare, Atbrīvošanas aleja 93, 104. kab., tālr. 646 07649.  Bezmaksas
Pašvaldības piederošo un piekrītošo zemesgabalu un nedzīvojamo telpu iznomāšana
 • Fiziskai personai iesniegums, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, kontakttālrunis, nomājamā zemesgabala vai telpu adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un zemes vai telpu nomāšanas laika plānotā darbība.
 • Juridiskai personai iesniegums, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontakttālrunis, nomājamā zemesgabala vai telpu adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un zemes vai telpu nomāšanas laika plānotā darbība.
 • Ja iznomā apbūvētu zemesgabalu – dokumentus, kas apliecina personas īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm), vai dokumentus, kas apliecina personas lietojuma tiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm).
Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste Jūlija Caune tālr. 646 07621; julija.caune@rezekne.lv  Bezmaksas
Pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšana Atsavināšanas ierosinājums, ko persona iesniedz brīvā formā vai, izmantojot piedāvāto paraugu.

Atsavināšanas ierosinājumam pievieno:

 • atsavināšanas ierosinātāja īpašuma tiesības apliecinošo dokumentu kopijas;
 • robežu plāna kopiju būvju ierakstīšanai zemesgrāmatā (ja izpērk zemesgabalu);
 • ja zemesgabals un ēkas (būves) zemesgrāmatā ierakstītas dažādos nodalījumos un pēc ierakstiem tajos nevar noteikt ēku (būvju) saistību ar zemi, – tipveida kadastra informāciju iesniegšanai apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļā par nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir tikai būve, kurā norādīts tās zemes vienības kadastra apzīmējums, uz kuras atrodas vai daļēji atrodas ēka (būve);
 • tipveida kadastra informāciju par nekustamo īpašumu, kurā norādīts nekustamā īpašuma sastāvs un piederība (ja atsavina zemes vienību, ēku vai to domājamo daļu);
 • ja zemes robežu plānā norādīto ēku (būvju) skaits neatbilst zemesgrāmatā ierakstītajam ēku (būvju) skaitam, – tipveida kadastra informāciju par zemes vienību; (ja atsavina zemes vienību vai tās daļu);
 • ja uz zemesgabala ir divi vai vairāki patstāvīgi būvju īpašumi, kas pieder dažādiem īpašniekiem:
  • kuri savas īpašuma tiesības ir nostiprinājuši zemesgrāmatā, – notariāli apliecinātu vienošanos par to, kādās domājamās daļās katrs īpašnieks iegūst zemesgabalu, vai Valsts zemes dienesta atzinumu par zemes vienības sadali domājamās daļās kopā ar notariāli apliecinātu atteikumu slēgt šādu vienošanos, ja kāds no ēku īpašniekiem atteicies to slēgt;
  • no kuriem tikai viens savas īpašuma tiesības ir nostiprinājis zemesgrāmatā un iesniedzis atsavināšanas ierosinājumu, – Valsts zemes dienesta atzinumu par zemes vienības sadali domājamās daļās;
  • no kuriem daži ēku īpašnieki savas īpašuma tiesības ir nostiprinājuši zemesgrāmatā, izņemot šo noteikumu 4.6.2.apakšpunktā minēto gadījumu, – notariāli apliecinātu vienošanos par to, kādās domājamās daļās katrs īpašnieks iegūst zemesgabalu, paredzot, ka zemesgrāmatā neierakstītajām ēkām tiek rezervēta tām piekrītoša, proporcionāla zemesgabala domājamā daļa, pamatojoties uz Valsts zemes dienesta atzinumu par zemes vienības sadali domājamās daļās vai Valsts zemes dienesta atzinumu par zemes vienības sadali domājamās daļās kopā ar notariāli apliecinātu atteikumu slēgt šādu vienošanos, ja kāds no ēku īpašniekiem, kurš savas īpašuma tiesības ir nostiprinājis zemesgrāmatā, atteicies to slēgt;
 • sabiedrības ar ierobežotu atbildību – komercreģistra iestādes izsniegtu izziņu par sabiedrības dalībnieku sastāvu un katram dalībniekam piederošo daļu skaitu, kā arī sabiedrības dalībnieku pilsonību apliecinošus dokumentus;
 • akciju sabiedrības – atbilstoši Komerclikuma 278.panta otrās daļas prasībām sastādītu akcionāru sarakstu, kā arī sabiedrības akcionāru pilsonību apliecinošus dokumentus;
 • juridiskās personas reģistrācijas apliecības kopiju;
 • fiziskai personai jāuzrāda atsavināšanas ierosinātāja personu apliecinoša dokumentu.
 • Pa e-pastu – persona nosūta uz e-pasta adresi dome@rezekne.lv ar drošu elektronisko parakstu parakstītu atsavināšanas ierosinājumu;
 • klātienē – persona ierodas Rēzeknes pilsētas domē Pilsētas saimniecības pārvaldē vai Kancelejā un iesniedz atsavināšanas ierosinājumu;
 • korespondence – persona nosūta pa pastu Rēzeknes pilsētas domei atsavināšanas ierosinājumu;
 • portāls – persona nosūta e-iesniegumu, autorizējoties portālā www.latvija.lv

Tālrunis uzziņām 646 07622, e-pasts: daina.bardule@rezekne.lv.

Bezmaksas
Pakalpojums Dokumenti Vieta Cena
Informācijas sniegšana par domes struktūrvienību darbību, domē risināmajiem jautājumiem, par domes pakļautībā esošiem uzņēmumiem un iestādēm Iedzīvotāju apkalpošanas centrs atrodas Atbrīvošanas alejā 93, 1. stāva foajē, darba laiks – katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.30, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30.
dome@rezekne.lv, iac@rezekne.lv, tālr. 646 07609.
Bezmaksas
Informācijas sniegšana par spēkā esošajiem pilsētas attīstības dokumentiem, saistošajiem noteikumiem un publiskajiem pārskatiem Iedzīvotāju apkalpošanas centrs atrodas Atbrīvošanas alejā 93, 1. stāva foajē, darba laiks – katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.30, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30. Klientu apkalpošanas speciālistu tālr. 646 07609. Bezmaksas
Fizisko personu iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu noformēšana un saņemšana
 • Iesniegums. Saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu, aizpildītā iesniegumā noteikti jāietver dokumenta autors, dokumenta datums un paraksts.
 • Nepieciešamo dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos apstākļus (pievienojamo dokumentu klāsts atkarīgs no jautājuma būtības).
Iedzīvotāju apkalpošanas centrs atrodas Atbrīvošanas alejā 93, 1. stāva foajē, darba laiks – katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.30, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30, tālrunis 646 07609. Kanceleja – 216. kab., t. 646 07604. Bezmaksas
Juridisko personu iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu saņemšana
 • Iesniegums. Saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu, aizpildītā juridiskās personas iesniegumā noteikti jāietver dokumenta autors (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese), dokumenta datums, dokumenta izdošanas vietas nosaukums, dokumenta reģistrācijas numurs, paraksts, zīmoga nospiedums.
 • Nepieciešamo dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos apstākļus (pievienojamo dokumentu klāsts atkarīgs no jautājuma būtības).
Iedzīvotāju apkalpošanas centrs atrodas Atbrīvošanas alejā 93, 1. stāva foajē, darba laiks – katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.30, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30, tālrunis 646 07609. Kanceleja – 216. kab., t. 646 07604. Bezmaksas
Iedzīvotāju reģistrācija uz pieņemšanu pie domes vadības un domes deputātiem Personu apliecinošs dokuments. Ejot uz pieņemšanu, līdzi jāņem nepieciešamie dokumenti, kas pierādītu vai papildinātu risināmā jautājuma būtību. Iedzīvotāju apkalpošanas centrs Atbrīvošanas alejā 93, 1. stāvs, foajē;
darba laiks – katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.30, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30. Tālrunis 646 07609.
Rēzeknes valstspilsētas domes vadības un deputātu pieņemšanas laiki
Bezmaksas
Ar kultūru saistītu fizisko un juridisko personu iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana
 • Iesniegums vai vēstule,
 • fiziskām personām – pase,
 • juridiskām personām – reģistrācijas apliecības kopija,
 • pilnvaras kopija (ja nepieciešama).
Rēzeknes pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”, Pils ielā 4, 349. kab., kultur@rezekne.lv.
Direktore Kristīne Kokoreviča, tālr. 646 07672, e-pasts: kristine.kokorevica@rezekne.lv
Bezmaksas
Pakalpojums Dokumenti Vieta Cena
Pašvaldības piederošo un piekrītošo zemesgabalu un nedzīvojamo telpu iznomāšana
 • Fiziskai personai iesniegums, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, kontakttālrunis, nomājamā zemesgabala vai telpu adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un zemes vai telpu nomāšanas laika plānotā darbība.
 • Juridiskai personai iesniegums, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontakttālrunis, nomājamā zemesgabala vai telpu adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un zemes vai telpu nomāšanas laika plānotā darbība.
 • Ja iznomā apbūvētu zemesgabalu – dokumentus, kas apliecina personas īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm), vai dokumentus, kas apliecina personas lietojuma tiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm).
Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste Jūlija Caune tālr. 646 07651; julija.caune@rezekne.lv  Bezmaksas
Telpu noma Rēzeknes pilsētas Kultūras namā, Nacionālo biedrību Kultūras namā un Latgales kultūrvēstures muzejā
 • Fiziskām personām – pase,
 • Juridiskām personām – reģistrācijas apliecības kopija,
 • Pilnvaras kopija (ja ir nepieciešama),
 • Telpu nomas līgums.
 • Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras namā – Atbrīvošanas alejā 97, Svetlana Semeņaka, tālr. 64622182, fakss: 64622172, 26492902. e-pasts: nacbiedr.kulturnams@inbox.lv,
 • Rēzeknes pilsētas Kultūras namā – Brāļu Skrindu 3, tālr. 64625509 vai 64622066, e-pasts rezkultnam@inbox.lv,
 • Latgales kultūrvēstures muzejā – Atbrīvošanas alejā 102, tālr. 64622464, e-pasts: muzejs@rezekne.lv.
Cenrādis.
Domes semināru zāles un konferenču zāles noma
 • Līgums
 • Juridiskai personai – rekvizīti, paraksttiesīgas personas amats un vārds uzvārds;
 • fiziskai personai – personas kods un deklarētā dzīvesvietas adrese
Vjačeslavs Tokarevs, tālr. 6460659 vai 26601202, e-pasts: vjaceslavs.tokarevs@rezekne.lv Konferenču zāle (90 cilvēkiem, platums 109 m2):

 • bez tehniskā aprīkojuma 24,40 eiro (1 st.) bez PVN
 • ar tehnisko aprīkojumu 30,63 eiro (1 st.) bez PVN

Semināru zāle (40 cilvēkiem, platums 55 m2):

 • bez tehniskā aprīkojuma 12,30 eiro (1 stundā) bez PVN
 • ar tehnisko aprīkojumu 14,30 eiro (1 stundā) bez PVN
Sporta bāzes izmantošana 18.Novembra ielā 39
 • Iesniegums saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu (aizpildītā veidlapā noteikti jāietver: dokumenta autors, dokumenta datums, paraksts)
 • Individuālā darba reģistrācijas apliecība vai uzņēmuma reģistrācijas apliecība;
 • Nodokļu maksātāja apliecība.
Tālr. 646 22055 vai 646 22092, e-pasts sports@rezekne.lv Cenrādis

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?