Informācija par saskaņotajiem salūtiem un citiem pasākumiem

DatumsAptuvenais laiksPasākumsVietaPieteicējs
11.10.2020.19.00-20.00Svētku uguņošanaAtmodas ielā 6Privātpersona
03.10.2020.15.00-16.00Krāsaino dūmu šovs fotosesijāRēzeknes pilskalns (Krasta ielā 33)Privātpersona
01.08.2020.19.00-20.00SalūtsTrasūna ielāPrivātpersona

Pašvaldība lūdz salūta laikā blakusesošo dzīvojamo māju iedzīvotājus, pēc nepieciešamības, aizvērt logus un parūpēties par maziem bērniem, kuri var nobīties, kā arī parūpēties par dzīvniekiem, kuri var izlēkt pa logu vai norauties no pavadas.

Cenrādis par zemes vienību daļu nomu informācijas un reklāmas objektu uzturēšanai

Nr.pk.Zemes vienības daļas adrese, platība (m2)Nomas maksa EUR reklāmas objekta/informācijas objekta izvietošanai, ja zemes nomas līgums tiek slēgts īslaicīgi uz termiņu līdz 10 dienāmNomas maksa EUR informācijas objekta/reklāmas objekta izvietošanai, ja zemes nomas līgums tiek slēgts uz termiņu līdz 5 gadiem
1.Atbrīvošanas alejā, Rēzeknē (pretī daudzdzīvokļu mājai Atbrīvošanas alejā 128, Rēzekne).
Zemes vienības daļa
8 m2 platībā.
6,00 eiro par 8 m2 /dienā0,75 eiro par 1 m2/ dienā

 

2.Atbrīvošanas alejā 143C, Rēzeknē.
Zemes vienības daļa
15 m2 platībā.
9,75 eiro par 15 m2 /dienā0,65 eiro par 1 m2/dienā
3.Atbrīvošanas alejā 152, Rēzeknē. Zemes vienības daļas (3 gabali pa 8 m2).
3.1.8 m2144,00 eiro par 8 m2 /gadā18,00 eiro par 1 m2/gadā
3.2.8 m2144,00 eiro par 8 m2 /gadā18,00 eiro par 1 m2/gadā
3.3.8 m2144,00 eiro par 8 m2 /gadā18,00 eiro par 1m2/gadā

Pielikumā:

 1. Zemes vienības Atbrīvošanas alejā, Rēzeknē shēmas kopija (uz 1 lpp.);
 2. Zemes vienības Atbrīvošanas alejā 143C, Rēzeknē shēmas kopija (uz 1 lpp.);
 3. Zemes vienības Atbrīvošanas alejā 152, Rēzeknē shēmas kopija (uz 1 lpp.).

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Noliktavu ielā 1, 5c, 9, 9b, 9c, 17 un Maskavas ielā 25, 27 Rēzeknē

Ar Rēzeknes pilsētas domes 26.03.2020. lēmumu Nr. 1148 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Noliktavu ielā 1, 5C, 9, 9B, 9C, 17 un Maskavas ielā 25, 27 Rēzeknē.” (prot.Nr.86,11.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi detalizēt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 21000030219, 21000030204, 21000030034, 21000030224, 21000030220, 21000030203, 21000030206, 21000030216 un 21000030119 izmantošanu un apbūves parametrus, paredzot detālplānojuma teritorijā rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas apbūvi un organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru,  vienlaikus nosakot jauno zemes vienību robežas un aprobežojumus.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Rēzeknes pilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldes  Telpiskās attīstības plānotāja – projektu vadītāja Marina Labanovska.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt, sūtot uz adresi: Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV- 4601, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@rezekne.lv

Sekot detālplānojuma izstrādes gaitai var vienotajā ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu sniegšanas portālā www.geolatvija.lv.

Detālplānojuma izstrādes robeža:

Domes lēmums un darba uzdevums

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Bērzu ielā 2

Ar Rēzeknes pilsētas domes 26.03.2020. lēmumu Nr. 1149 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Bērzu ielā 2, Rēzeknē “ (prot.Nr.86,12.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi detalizēt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 21000010132 un 21000010121 izmantošanu un apbūves parametrus, paredzot detālplānojuma teritorijā rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas apbūvi un organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru,  vienlaikus nosakot jauno zemes vienību robežas un aprobežojumus.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Rēzeknes pilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldes  Telpiskās attīstības plānotāja – projektu vadītāja Marina Labanovska.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt, sūtot uz adresi: Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV- 4601, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@rezekne.lv

Sekot detālplānojuma izstrādes gaitai var vienotajā ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu sniegšanas portālā www.geolatvija.lv.

Detālplānojuma izstrādes robeža:

Domes lēmums un darba uzdevums

Paziņojums par a/s “Rēzeknes siltumtīkli” koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N. Rancāna ielā 5, Rēzeknē saražotās siltumenerģijas tarifa projektu

A/S „Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas numurs 40003215480, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV – 4601, 2019. gada 29.aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N. Rancāna ielā 5, Rēzeknē ražotās siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar komisijas 2010. gada 11.jūnija lēmumu Nr. 1/10 „Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika” un noteikumiem par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa  samazinājums (%)
Siltumenerģijas ražošana33,2830,518,32%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2019. gada 1. decembri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar koģenerācijas stacijā izmantotā kurināmā – dabasgāzes cenas izmaiņām.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par koģenerācijas stacijā ražotās siltumenerģijas tarifa projektu lietotājs var A/S „Rēzeknes siltumtīkli”, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties pa tālruni: 646 25140, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt A/S „Rēzeknes siltumtīkli”, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV–4601, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv, fakss: 646 25146, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Paziņojums par a/s “Rēzeknes siltumtīkli” koģenerācijas stacijā Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē saražotās siltumenerģijas tarifa projektu

A/S „Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas numurs 40003215480, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV – 4601, 2019. gada 29. aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza koģenerācijas stacijā Atbrīvošanas alejā 155a, Rēzeknē ražotās siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar komisijas 2010. gada 11. jūnija lēmumu Nr. 1/10 „Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika” un noteikumiem par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa  samazinājums (%)
Siltumenerģijas ražošana39,4639,100,91%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2019. gada 1. decembri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar koģenerācijas stacijā izmantotā kurināmā – dabasgāzes cenas izmaiņām.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par koģenerācijas stacijā ražotās siltumenerģijas tarifa projektu lietotājs var A/S „Rēzeknes siltumtīkli”, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties pa tālruni: 646 25140, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt A/S „Rēzeknes siltumtīkli”, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV–4601, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv, fakss: 646 25146, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

20.04.2018. uzklausīšanas sanāksme par SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2018. gada 20. aprīlī plkst. 12.30 cieto sadzīves atkritumu poligona „Križevņiki” administrācijas ēkā, „Križevniki 2”, Križevņikos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA „ALAAS” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sadzīves atkritumu poligonā „Križevņiki” tarifu projektu.

Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA „ALAAS” pilnvaroto pārstāvi, kas skaidros iesniegtā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA „ALAAS” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa tālruni vai e-pastu līdz 2018. gada 19. aprīlim (kontaktpersona Ināra Teibe, t.67873853; inara.teibe@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar SIA „ALAAS” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora mājaslapā http://www.sprk.gov.lv, sadaļā: Par SPRK/Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes/Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.

Daudzbērnu ģimeņu apliecību anulēšana

Pamatojoties uz 2012.gada 9.marta saistošo noteikumu Nr. 8 „Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība” 25., 28. un 30. punktu nosacījumiem, anulēt sekojošās daudzbērnu ģimenes apliecības:

 

Apliecības numursIzsniegšanas datumsAnulēšanas datums
75130.11.2015.13.04.2018.
75230.11.2015.13.04.2018.
75914.01.2016.29.01.2018.
75814.01.2016.29.01.2018.
73214.10.2015.18.01.2018.
91517.10.2016.16.01.2018.
1225.05.2012.10.01.2018.
77428.02.2016.08.03.2017.
76415.01.2016.27.01.2017.
74727.11.2015.26.01.2017.
27110.06.2013.12.01.2017.

Tirdzniecības atļaujas Latgales ielā 54

Rēzeknes pilsētas dome informē, ka Rēzeknē, Latgales ielā 54, ir ierīkotas 10 (desmit) tirdzniecības vietas, kurās tiek organizēta ielu tirdzniecība šādu preču realizācijai:

 • pašu audzēti ziedi;
 • pašu audzēti augļi, dārzeņi un ogas;
 • pašu audzēti stādi un dēsti;
 • savvaļas ogas, augi, rieksti, sēnes;
 • pašu izgatavoti mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi;
 • pašu ražota lauksaimniecības, zivsaimniecības un biškopības produkcija;
 • nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus.

Maksa par tirdzniecību 2,85 eiro/mēnesī – pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās.

Pašvaldības atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai Rēzeknē, Latgales ielā 54, nepieciešams:

 1. Iesniegt pašvaldībā iesniegumu (ar visiem iesniegumā uzskaitītajiem pielikumiem) atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecības veikšanai,
 2. Pēc rēķina saņemšanas, jāsamaksā pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskā vietā. Svarīgi: nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms attiecīgas ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanas.

Tirdzniecības vietas tiks iznomātas tādā secībā, kādā tiks saņemti korekti aizpildīti iesniegumi par tirdzniecības vietas nomu.

Saistītie normatīvie akti:

Iesniegumus pieņem Rēzeknes pilsētas domē Attīstības pārvaldē 228. kab., t: 26610027.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?