Rēzeknes Dome, Rēzeknes rajona padome un Arendāles pašvaldība 1994. gadā noslēdza sadarbības līgumu. 1996. gadā tam pievienojās Aust-Agderas apgabals (Norvēģija). Sadarbība notiek kultūras, izglītības, veselības aizsardzības, sociālajā sfērā, tūrisma attīstībā.

Divpusējā sadarbība ar Norvēģijas pašvaldībām balstās uz parakstīto Rēzeknes pilsētas domes, Rēzeknes novada pašvaldības, Arendāles pilsētas un Aust Agder reģiona līgumu par sadarbību ,kurā ir noteikta sadarbība kultūras, izglītības, soc arī skolnieku, studentu un mācībspēku apmaiņa. Pēdējo gadu laikā turpinājās sadarbība ar sadarbības partneriem Norvēģijā – Arendāles un Aust-Agderas pašvaldības pārstāvjiem un iedzīvotājiem. Par vienu no svarīgākajām sadarbības jomām ir noteikta sadarbības veicināšana bērnu un jauniešu vidū. Skolēnu delegāciju apmaiņa, skolotāju profesionālās tikšanās notiek regulāri, vismaz vienreiz gadā. Regulāri notiek vizītes, pieredzes apmaiņas braucieni, darba grupu sanāksmes, lai vienotos par konkrētām sadarbības jomām un turpmāko pieredzes apmaiņas vizīšu laikiem. 2016.gada 14. septembrī Arendālē tika parakstīts četrpusīgs sadarbības līgums starp Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada pašvaldībām Latvijā, kā arī Aust-Agderas apgabala un Arendāles pašvaldībām Norvēģijā. Šis līgums ir kā turpinājums sadarbībai ar norvēģiem, kas notiek jau vairāk nekā 20 gadu garumā.

Rēzeknes pilsētas dome darbojusies dažādu attīstības un investīciju projektu īstenošanā, piesaistot finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta un citām pārrobežu sadarbības programmām. 2016.gadā veiksmīgi tika piesaistīti papildus līdzekļi no Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instrumenta sadarbības veicināšanai ar Norvēģijas sadarbības partneriem (ar Arendāles pilsētas domi un Aust-Agderes apgabala pašvaldību). Tika atbalstīti un realizēti divi projekti Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” divpusējā sadarbības fonda „B”ietvaros.  Projektu realizācijas laikā tika izvērtēts divpusējās sadarbības ieguldījums Rēzeknes zaļās sinagogas projekta realizācijā, kā arī pārrunāti sadarbības modeļi, lomas, definēti turpmākās sadarbības mērķi kultūras, sociālajā, tūrisma, koka restaurācijas, izglītības sfērās, prioritārie uzdevumi, sadarbības aktivitāšu plāni sadarbības līguma pagarināšanas ietvaros. Pasākumu ietvaros tika veicināta divpusējā sadarbība dažādu jomu kapacitātes attīstībai un divpusējās sadarbības veicināšanai starp Norvēģijas pašvaldībām un Rēzeknes pilsētas domi. Abpusējās sadarbības un projekta ietvaros, šobrīd tiek īstenota sadarbības tīkla veidošanās, administratīvās  kapacitātes, pieredzes, zināšanu, tehnoloģiju un labās prakses piemēru apmaiņas veicināšana starp Norvēģijas un Latvijas institūcijām, veicinot sadraudzības pilsētas attīstību un programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” mērķu sasniegšanu.

PašvaldībaSadarbības jomasSadarbības līguma noslēgšanas gadsKopīgie projekti
Arendāle

Aust-Agderas apgabala pašvaldība

Rēzeknes novada pašvaldība

Izglītības darbinieku, skolēnu un dažādu organizāciju pieredzes apmaiņa;

Pašvaldības delegāciju pieredzes apmaiņa;

Tūrisms un kultūra;

Pašvaldības pakalpojumi (pieredzes apmaiņa, labākās prakses piemēri);

ES projekti un programmas (kopēju projektu veidošana).

Līgums noslēgts 1994. gadā. Pagarināts 2016. g.„Rēzeknes zaļās sinagogas restaurācija, iekļaujot koka arhitektūras mantojuma centra un ekspozīcijas par ebreju kultūras mantojuma izveidi”

Pasākuma nosaukums: „Divpusējās sadarbības plāna izstrāde dažādu jomu kapacitātes attīstībai”

Bilaterālā fonda līdzfinansējuma saņēmējs: Rēzeknes pilsētas dome

Pasākuma norises laiks: 22.04.2015. – 24.04.2015.

Līguma Nr. 4.3.1-11.1-1

Piešķirtais līdzfinansējums: 1 776,50 euro

 

Pasākuma nosaukums: „Projekta rezultātu stipro un vājo pušu izvērtēšana un divpusējā sadarbības plāna izstrāde dažādu jomu kapacitātes attīstībai”

Bilaterālā fonda līdzfinansējuma saņēmējs: Rēzeknes pilsētas dome

Pasākuma norises laiks: 21.01.2016. – 22.01.2016.

Līguma Nr. 4.3.1-11.1-4

Piešķirtais līdzfinansējums: 1 645,40 euro

Rēzeknes pilsētas dome sadarbībā ar Zabre (Polija) pašvaldību sākot ar 2016.gadu atbild par pašvaldību tīklojumu “Pilsētas bērniem”.

Sadarbība Čenstohovu uzsākta 1994. gadā. Galvenās sadarbības sfēras – izglītība, kultūra un sports, poļu valodas apmācība.

Regulāri tiek organizētas Rēzeknes Poļu vidusskolas audzēkņu stažēšanās Čenstohovā ar mērķi labāk un efektīvāk apgūt poļu valodu un iepazīt šīs tautas kultūru.Veiksmīga sadarbība ar Poliju ir izveidojusies Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijai. Sadarbība iekļauj atbalstu poļu valodas un kultūras apguvei skolā. Minētā  izglītība iestāde nodrošina, ka poļu valoda tiek apgūta kā obligāts mācību priekšmets. Polijas kultūras, tradīciju, mākslas un mūzikas apguve nodrošināta kā neformālā izglītība. Polijas sadarbības partneri atbalsta skolu ar daudzveidīgiem mācību līdzekļiem: informātikas kabinetiem, datoriem, interaktīvajām  tāfelēm, audio vizuālajiem līdzekļiem. Polijas puse finansē Polijas viesskolotāju darbu Rēzeknē, kā arī  sekmē pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi tālākizglītības kursos Polijā. Nozīmīgu atbalstu skolas uzturēšanā sniedz Polijas valdība, Polijas vēstniecība Latvijā, Polijas Izglītības ministrija un poļu biedrības.

Vienošanās paredz attīstīt savstarpēji izdevīgas un lietderīgas attiecības un veicināt draudzīgu saišu stiprināšanu, apzinoties nepieciešamību daudz efektīvāk izmantot ekonomiskās, finansiālās, īpašuma, intelektuālās un kultūras iespējas uz brīvprātības un savstarpēja izdevīguma principiem.

Sadarbība notiek administratīvās kapacitātes paaugstināšanas, plānota sadarbība sporta, kultūras un veselības aizsardzības jomās.

PašvaldībaSadarbības jomasSadarbības līguma noslēgšanas gadsKopīgie projekti
Sjanova rajona pašvaldībaIzglītības darbinieku, skolēnu un dažādu organizāciju pieredzes apmaiņa;

Pašvaldības delegāciju pieredzes apmaiņa;

Tūrisms, kultūra.

Sadarbības līgums parakstīts 2011.gadā
ČenstohovaIzglītības darbinieku, skolēnu un dažādu organizāciju pieredzes apmaiņa;

Pašvaldības delegāciju pieredzes apmaiņa;

Tūrisms, kultūra.

Sadarbība ar Čenstohovu uzsākta 1994. gadā

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pašvaldībām ir ļoti senas sadarbības tradīcijas, jo īpaši kultūras jomā. Pēc Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas valstu neatkarības atgūšanas kaimiņvalstu sadarbība tika ierobežota, robežu šķērsošana tika apgrūtināta ar vīzu režīmu, taču, neņemot vērā valstu atšķirīgo likumdošanu un nepietiekamo finansējumu pārrobežu projektu līdzfinansēšanai, draudzīgās attiecības saglabājās.

Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas diplomātiskais korpuss un pašvaldības ir snieguši lielu ieguldījumu pierobežu reģionu starptautiskā darba organizēšanā Kopīgie  pārrobežu sadarbības projekti ir sekmējusi nepārtrauktu pierobežas teritoriju attīstību. Projektu ietvaros notika pašvaldību pieredzes apmaiņas, uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi, infrastruktūras sakārtošana, tūrisma attīstībā, kulinārā mantojuma koncepcijas ieviešana, sporta čempionāti un turnīri, pārrobežu kultūras industrijas veicināšana.

ValstsPašvaldībaSadarbības jomasSadarbības līguma noslēgšanas gadsKopīgie projekti
BaltkrievijaVitebskas rajona izpildkomitejaIzglītības darbinieku, skolēnu un dažādu organizāciju pieredzes apmaiņa;

Pašvaldības delegāciju pieredzes apmaiņa;

Organizāciju un mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu pieredzes apmaiņa;

Tūrisms un kultūra;

Pašvaldības pakalpojumi (pieredzes apmaiņa, labākās prakses piemēri);

ES projekti un programmas (kopēju projektu veidošana).

Sadarbības līgums noslēgts 1995.gadāIzstrādāti un iesniegti projektu pieteikumi Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros:

1.Ūdens resursu kvalitātes uzlabošana Latvijas- Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu teritorijās.

2.Latgales, Utenas,Viļņas un Vitebskas reģionu sinerģiskās pārrobežu aktivitātes koka arhitektūras un kultūrvēsturiskās ainavas saglabāšanai (Synergetic cross-border actions of Latgale, Utena, Vilnius and Vitebsk regions to preserve and promote the folk wooden architecture and traditional landscapes).

BaltkrievijaBraslavas rajona izpildkomiteja*Izglītības darbinieku, skolēnu un dažādu organizāciju pieredzes apmaiņa;

Pašvaldības delegāciju pieredzes apmaiņa;

Organizāciju un mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu pieredzes apmaiņa;

Tūrisms un kultūra;

Pašvaldības pakalpojumi (pieredzes apmaiņa, labākās prakses piemēri);

ES projekti un programmas (kopēju projektu veidošana).

Īstenotie projekti Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros:

1. Trešais solis Eiroreģiona “Ezeru zeme” stratēģijai – kopīga nākotnes plānošana ilgtspējīgai sociālajai un ekonomiskajai attīstībai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijās.

Projektā piedalījās 28 Eiroreģiona “Ezeru zeme” biedri.

Projekta aktivitātes:

 • Eiroreģiona “Ezeru zeme” Stratēģijas 2013-2018 izstrāde
 • Atklāšanas konference 60 dalībniekiem Visaginas, Lietuvā
 • Stratēģijas e-sabiedriskā apspriešana
 • MEGA pasākumi:
  • Divu dienu Investīciju Forums 200 dalībniekiem Glubokoje, Baltkrievijā,
  • Dziesmu svētki 540 dalībniekiem Rēzeknē,
  • Vides Forums 100 dalībniekiem Švenčionys, Lietuvā,

Noslēguma konference Polockā 200 dalībniekiem, Baltkrievijā.

2. Kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana Rēzeknes un Braslavas reģionos

Projekta mērķis:

Nodrošināt sociālo un ekonomisko aktivitāti rosinošu, veselīgu un iedvesmojošu dzīves un darba vidi Rēzeknē, virzītu uz pilsētas konkurētspējas veicināšanu.

Izstrādāts un iesniegts projekta pieteikums Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros:

-Pretī kolaboratīvā partnerības modeļa ieviešanai vides problēmu risināšanai un nelabvēlīgo teritoriju attīstībai pierobežas reģionos Latvijā un Baltkrievijā (Towards collaborative partnership model for addressing environmental problems and redevelopment of disadvantaged territories in Border Regions of Latvia and Belarus)

Kričevas rajona izpildkomiteja *Izglītības darbinieku, skolēnu un dažādu organizāciju pieredzes apmaiņa;

Pašvaldības delegāciju pieredzes apmaiņa;

Tūrisms un kultūra;

Pašvaldības pakalpojumi (pieredzes apmaiņa, labākās prakses piemēri);

ES projekti un programmas (kopēju projektu veidošana).

Izstrādāti un iesniegti projektu pieteikumi Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros:

1.Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas Vēsturiskā mantojuma veicināšana Rēzeknes-Kričevas-Utenas reģionos (Re:Frame).

2. 3 soļi progresīvo pilsētu attīstībai- ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Latvijas un Baltkrievijas robežteritorijās

(3 steps to smart cities-smart thinking,smart management and smart living for Green Urban development &planning in LV and BY border areas).

Smolgo rajona pašvaldība*Izstrādāts un iesniegts projekta pieteikums Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros:

1. Daudzlīmeņu sistēmas ieviešana jauniešu riska grupu integrēšanai.

LietuvaUtenas rajona pašvaldībaIzglītības darbinieku, skolēnu un dažādu organizāciju pieredzes apmaiņa;

Pašvaldības delegāciju pieredzes apmaiņa;

Organizāciju un mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu pieredzes apmaiņa;

Tūrisms un kultūra;

Pašvaldības pakalpojumi (pieredzes apmaiņa, labākās prakses piemēri);

ES projekti un programmas (kopēju projektu veidošana).

Līgums noslēgts 2016.gadāAbu pašvaldību noslēgtais līgums paredz veicināt sadarbību kultūras, ekonomikas, sociālajā un izglītības jomās. Noslēgtais līgums palīdzēs izmantot iespējas piedaloties dažādos pierobežas projektos, tāpat attīstīt sadarbību ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā un citās. Sadarbības līgums paredz uzturēt sistemātisku informācijas un darba pieredzes apmaiņu par abu pašvaldību darbību un sociālekonomisko attīstību, veicināt arī partnerattiecību attīstību starp izglītības iestādēm, skolēnu tikšanās pasākumu norisi, skolotāju un audzēkņu delegāciju apmaiņu, attīstīt kontaktus starp kultūras iestādēm, kultūras biedrībām un radošajiem kolektīviem, kā arī sadarboties vides aizsardzības jomā, koordinēt un atbalstīt pasākumus, kas virzīti uz apkārtējās vides piesārņošanas novēršanu.

Tas paredz partnersadarbību izglītībā, kultūrā, sporta un atpūtas organizēšanā, uzņēmējdarbībā, sabiedrisko organizāciju aktivitātēs, tūrisma un muzeju darbībā, investīciju plānošanā un realizēšanā.

Pēdējos gados tika izstrādāti un iesniegti vairāki projektu pieteikumi dažādu sadarbības jomu attīstībai Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas ietvaros:

1.Vēsturiskā Mantojuma Ilgtspējīgas Saglabāšanas Mehānisms Rēzeknes un Utenas Reģionu Attīstībai”. “SUPREME”.

2.Jaunu kultūras un vides tūrisma pakalpojumu izveide pārrobežu sadarbības efektivitātes veicināšanas ietvaros “SYNERGY”.

3.Promotion of innovative alternative solutions for families at risk in Rezekne and Anyksciai regions “ALTERNATIVE”

Mobils dzīvesveids senioru sociālajai integrācijai Rēzeknes un Utenas pierobežā.

4.Sociālās Arēnas-Jaunu sociālās iekļaušanas mehānismu veicināšana Rēzeknē (LV) un Kretingā (LT), īstenojot kopīgus pasākumus kapacitātes stiprināšanai un sociālajai integrācijai.

5.Eko ilgtspēja–Vides resursu apsaimniekošanas efektivitātes un integrācijas veicināšana izmantojot inovatīvus un sadarbības veicinošus risinājumus.

Anīkšču rajona pašvaldība*Izglītības darbinieku, skolēnu un dažādu organizāciju pieredzes apmaiņa;

Pašvaldības delegāciju pieredzes apmaiņa;

Tūrisms un kultūra;

Pašvaldības pakalpojumi (pieredzes apmaiņa, labākās prakses piemēri);

ES projekti un programmas (kopēju projektu veidošana).

Atjaunojamo energoresursu pielāgošanas iespējas Latgales reģionā, Utenas apriņķī un Panevežas apriņķī

Projekta mērķis

Sabiedrisko pakalpojumu un dabas resursu kopīgas pārvaldīšanas uzlabošana, kas ietver atbalstu atjaunojamās enerģijas un alternatīvo enerģijas avotu radīšanai.

Projekta sadarbības partneri:

Latvijā – Riebiņu novada dome, A/s „Zaļie nami”

Lietuvā – Kupišķu novada pašvaldība, Anīkšču novada pašvaldība.

*Starptautiskā sadarbība bez oficiāliem sadarbības līgumiem

Tiek veicināta sadarbība ar Sorokas pašvaldību, Moldovā. Sadarbības ietvaros tika organizētas divpusējās apmaiņas vizītes un pieredzes apmaiņas braucieni, Ņemot vērā Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības aģentūras interesi un vajadzības attiecībā uz Moldovas eirointegrācijas procesu, 2016. gadā tika  turpināta Latvijas pašvaldību, VARAM un Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības aģentūras sadarbība, arī iesaistot pašvaldības, uzņēmējus, nevalstiskā sektora pārstāvjus.

2016.gadā tika sniegts atbalsts projektu konceptu sagatavošanai un projektu pieteikumu izstrādei, balstoties uz Rēzeknes pilsētas domes pieredzi un Sorokas pašvaldības specifisko sociāli ekonomisko situāciju.

PašvaldībaSadarbības jomasSadarbības līguma noslēgšanas gadsKopīgie projekti
Sorokas pilsētas domeIzglītības darbinieku, skolēnu un dažādu organizāciju pieredzes apmaiņa;

Pašvaldības delegāciju pieredzes apmaiņa;

Ekonomika;
Administratīvā pārvalde;
Komunālā saimniecība, vides aizsardzības un enerģētika;
Izglītība, kultūra, sports;
Jaunatnes politika.

Līgums noslēgts 25.09.2014.No 2016. gada 19. līdz 22. oktobrim Rēzeknes pilsētas domes pārstāvji kopā ar citām Latvijas delegācijām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) vadībā piedalījās vairākos ar uzņēmējdarbību saistītajos pasākumos visos Moldovas reģionos. Vizītē uz Moldovu piedalījās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), Latvijas reģionu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un uzņēmēju pārstāvji. Pasākuma ietvaros tika uzsvērta Latvijas un Moldovas sadarbības nozīme, paveiktais un turpmāk plānotais reģionālās attīstības un uzņēmējdarbības jomā. Tika sniegta Latvijas un Moldovas pieredze par instrumentiem nacionālajā, reģionālajā un vietējā līmenī ekonomikas veicināšanai reģionos, meklējot kopīgās un atšķirīgās pazīmes, sadarbības iespējas un sniedzot ieteikumus instrumentu pilnveidošanai. Tāpat tika sniegta informācija par iespējamiem atbalsta pasākumiem sadarbības projektu īstenošanai.

Aktīvi norisinājās sadarbība ar partneriem no Krievijas. Divpusējo vizīšu laikā tika apspriestas aktivitātes, kopīgie projekti un pasākumi. Sadarbībā ar Pleskavas pilsētas administrācijas pārstāvjiem tika izstrādātas projektu idejas nākamajam plānošanas periodam. Tiek veicināta sadarbība kultūras un izglītības jomā.   Rēzeknes un Krievijas pašvaldību sadarbība notiek uzņēmējdarbības, kultūras ,izglītības  un sporta jomā.

PašvaldībaSadarbības jomasSadarbības līguma noslēgšanas gadsKopīgie projekti
Pleskavas pilsētas administrācijaIzglītības darbinieku, skolēnu un dažādu organizāciju pieredzes apmaiņa;

Pašvaldības delegāciju pieredzes apmaiņa;

Organizāciju un mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu pieredzes apmaiņa.

Sadarbības līgums parakstīts 2010.gadāSadarbībā ar citām pašvaldībām tika realizēti vairāki pārrobežu projekti Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros:

1. Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros.

Projekta vispārējais mērķis ir sekmēt pierobežu teritoriju atbilstību satiksmes drošības pasākumiem, uzlabojot satiksmes drošību, ielu un ceļu infrastruktūru un īstenojot kopējus satiksmes drošības pasākumus.

Projekta partneri:

 • Vadošais partneris (LP): Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs.
 • Projekta partneri Latvijā (6): PP2–Kārsavas, PP3-Krāslavas novadu pašvaldības, PP4-Rēzeknes pilsētas dome, PP5-Preiļu, PP6–Ludzas, PP7–Viļānu novadu pašvaldības,
 • Projekta partneri Krievijā (5): PP8–”Lake Peipsi project”, PP9-Pskovas, PP10-Krasnogorodskas, PP11–Pitalovas, PP12–Pečoru rajonu administrācijas,
 • Projekta partneri Igaunijā (2): PP13–Viru un PP4-Tartu pilsētu administrācijas.
 • Asociētie partneri: Latvijas Valsts policijas Latgales pārvalde; CSDD; Rallija klubs “Ajags Latvija”; Viru pilsētas policijas pārvalde, Igaunija;

Stratēģiskie partneri: Igaunijas ceļu pārvalde; AS “Latvijas Valsts ceļi”; Pleskavas apgabala valsts satiksmes drošības inspekcija.

2. Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas robežpilsētās (GREENMAN) Zaļā pārvaldība

Vispārējais mērķis – sekmēt Igaunijas–Latvijas–Krievijas pierobežu pilsētu un novadu apzaļumošanu un pievilcību vietējo iedzīvotāju un ciemiņu starpā, realizējot ilgstspējīgu zaļās pārvaldības politiku.

Projekta partneri Krievijā (3):

Vadošais partneris-NVO “Lake Peipsi Project, Pskov”,

PP2–Pleskavas pilsētas administrācija,

PP3-Pleskavas Pedagoģiskā Universitāte.Projekta partneri Igaunijā (3):

PP4–Peipsi Pārrobežu sadarbības Centrs,

PP5–Tartu pilsētas dome,

PP6-Igaunijas Dabas zinību Universitāte (Tartu),Projekta partneri Latvijā (4):

PP7–Eiroreģiona “Ezeru zeme” LV birojs,

PP8–Rēzeknes pilsētas dome,

PP9-Rēzeknes novada dome,

PP10-Daugavpils Universitāte.

DmitrovaIzglītības darbinieku, skolēnu un dažādu organizāciju pieredzes apmaiņa;

Pašvaldības delegāciju pieredzes apmaiņa;

Organizāciju un mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu pieredzes apmaiņa

Līgums parakstīts 2005.gadā
*SebežaIzglītības darbinieku, skolēnu un dažādu organizāciju pieredzes apmaiņa;

Pašvaldības delegāciju pieredzes apmaiņa

*OstrovaIzglītības darbinieku, skolēnu un dažādu organizāciju pieredzes apmaiņa;

Pašvaldības delegāciju pieredzes apmaiņa

*Starptautiskā sadarbība bez oficiāliem sadarbības līgumiem

Sadarbība ar Gabrovas pašvaldību notiek kultūras un izglītības jomā. Veiksmīga sadarbība ar Poliju ir izveidojusies Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijai. 2016.gadā tika organizēta mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu pieredzes apmaiņa.

PašvaldībaSadarbības jomasSadarbības līguma noslēgšanas gadsKopīgie projekti
*GabrovoIzglītības darbinieku, skolēnu un dažādu organizāciju pieredzes apmaiņa;

Pašvaldības delegāciju pieredzes apmaiņa;

Organizāciju un mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu pieredzes apmaiņa

* Starptautiskā sadarbība bez oficiāliem sadarbības līgumiem

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2022 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?