Paziņojums par detālplānojumu  zemesgabaliem Noliktavu ielā 1, 5C, 9, 9B, 9C, 17, Maskavas ielā 25, 27 un Bērzu ielā 2, Rēzeknē nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Rēzeknes pilsētas dome 2021. gada 5. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 54 „Par detālplānojuma zemesgabaliem Noliktavu 1, 5C, 9, 9B, 9C, 17, Maskavas ielā 25, 27, Rēzeknē nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokols Nr. 5, 6.§) un Nr. 55 “Par detālplānojuma zemesgabalam Bērzu ielā 2, Rēzeknē nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokols Nr. 5, 7.§).

Publiskās apspriešanas norises laiks: no 17.08.2021. līdz 07.09.2021.

Aicinām iepazīties ar detālplānojumu 1.redakcijas materiāliem pielikumā vai valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ar detālplānojuma pirmās redakcijas materiāliem iespējams iepazīties arī klātienē Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, katru darba dienu administrācijas darba laikā.

Ievērojot likuma “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums” 21. panta 3. daļas 4. apakšpunkta prasības, kas nosaka, ka publiskās apspriešanas sanāksme tiek organizēta, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku, informējam, ka detālplānojuma zemesgabaliem Noliktavu ielā 1, 5C, 9, 9B, 9C, 17,  Maskavas ielā 25, 27 un Bērzu ielā 2, Rēzeknē pirmās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2021. gada 30. augustā plkst. 16.00 Zoom platformā. Interesentus, kas vēlas piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē Zoom platformā, lūdzam pieteikties līdz 29. augustam, sūtot pieteikumu uz e-pastu: marina.labanovska@rezekne.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma pirmo redakciju rakstveidā var iesniegt līdz 2021. gada 7. septembrim, nosūtot iesniegumu Rēzeknes pilsētas domei pa pastu, vai iesniegt Rēzeknes pilsētas Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4601, (adresēt Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Papildus informāciju par detālplānojuma pirmās redakcijas risinājumiem un informāciju par publiskās apspriešanas pasākumiem iespējams saņemt, sazinoties ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes Telpiskās attīstības plānotāju – stratēģiskās plānošanas speciālisti Marinu Labanovsku, tālr. 646 07636.

Noliktavu un Maskavas ielas


Bērzu iela

Pielikumā:

Lēmums Nr. 54 „Par detālplānojuma zemesgabaliem Noliktavu 1, 5C, 9, 9B, 9C, 17, Maskavas ielā 25, 27, Rēzeknē nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

01_DP_Mask_Nolikt_iela_esosa_A2_20210513

02_DP_Mask_Nolikt_iela_planot_20210513

03_DP_Mask_Nolikt_iela_transp_20210511

04_DP_Mask_Nolikt_iela_skjerspri_A4_20210430

05_DP__Mask_Nolikt_iela_ZIP

Kopsavilkums_par_DP_izstradi_20210114

Paskaidrojuma_raksts_20210525

TIAN_20210518_saturs

Lēmums Nr. 55 “Par detālplānojuma zemesgabalam Bērzu ielā 2, Rēzeknē nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

01_DP_Berzu iela_esosa_A2_20210611

02_DP_Berzu iela_planota_A2_20210611

03_DP_Berzu iela_transp_A2_20210611

04_DP_Berzu_iela_skjerspri_A3_20210611

Kopsavilkums_par_DP_izstradi_20210113

Paskaidrojuma_raksts_05072021

TIAN_20210704

ZIP_lapa_20210608

Paziņojums par Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

Rēzeknes pilsētas dome informē, ka pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas Domes 25.01.2018. lēmumu Nr.248 (protokols Nr. 22, 10.punkts), publiskajai apspriešanai tiek nodota Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma 2018.–2030. gadam pilnveidotā redakcija (Paskaidrojuma raksts, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, Grafiskā daļa). Teritorijas plānojums ir pilnveidots saskaņā ar 21.12.2017. Rēzeknes pilsētas domes lēmumu Nr.207 (protokols Nr.19, 5.punkts) “Par Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma pilnveidošanu”, ar kuru tika akceptēti iepriekšējās publiskās apspriešanas laikā saņemtie iedzīvotāju un institūciju priekšlikumi Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanai – ir veiktas atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma izmaiņas un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu precizējumi.

Publiskā apspriešana notiks no 2018. gada 5. februāra līdz 2018. gada 26. februārim.

Ar Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju var iepazīties Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, katru darba dienu administrācijas darba laikā; Rēzeknes pilsētas mājas lapā www.rezekne.lv; Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Rakstiski priekšlikumi līdz 26.02.2018. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rēzeknes pilsētas Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzekne, LV-4601, (adresēt Rēzeknes pilsētas domes attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Domes lēmums
Funkcionālais zonējums
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Paziņojums par teritorijas plānojuma priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi

Rēzeknes pilsētas dome informē, ka 26. februārī ir noslēgusies Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana, kuras laikā iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties ar sagatavoto teritorijas plānojuma redakciju un uzzināt kādas turpmāk būs noteiktas funkcionālās zonas un prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei pilsētā, publiskās infrastruktūras ierīkošanai, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

2018. gada 13. martā plkst. 13.00 Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 219. kabinetā notiks priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie iedzīvotāju priekšlikumi un institūciju atzinumi. Sanāksmē piedalīsies teritorijas plānojuma izstrādātāji: Rēzeknes pilsētas domes un SIA “Metrum” speciālisti.

SAZINIES AR MUMS

Atsūtiet mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums tiklīdz tas būs iespējams.

Sūta
©2021 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?