Projekta nosaukums

Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Rēzeknes pilsētas pašvaldībā

Projekta mērķis

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes pilsētas pašvaldībā, atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm.

Projekts paredz

Projekta mērķa sasniegšanai un mērķa grupu vajadzību apmierināšanai tiks īstenotas šādas galvenās aktivitātes:

 • Mērķa grupai bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem (FT) tiks izveidots:
  • dienas aprūpes centrs Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē, kurā dienas laikā tiks nodrošināti sociālās aprūpes pakalpojumi, sociālo prasmju attīstība, izglītošana un brīvā laika pavadīšanas iespējas;
  • sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē, nodrošinot pieejamību dažādām speciālistu konsultācijām, rehabilitācijas un terapeitiskajiem pakalpojumiem.
 • Mērķa grupai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) tiks izveidots:
  • dienas aprūpes centrs Viļānu ielā 10, Rēzeknē;
  • 3 specializētās darbnīcas Viļānu ielā 10, Rēzeknē (šūšanas un aušanas darbnīca,  sveču darbnīca un galdniecības darbnīca);
  • grupu dzīvokļa pakalpojums ar 16 individuāliem dzīvokļiem Atbrīvošanas alejā 147A, Rēzeknē un 1 dzīvoklis divām personām ar GRT Atbrīvošanas alejā 151, Rēzeknē.

Īstenojot deinstitucionalizācijas projektu, pakalpojumi ilgstošās aprūpes centros jeb institūcijās tiks aizstāti ar sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem. Projekta ietvaros sasniegtais rezultāts – sabiedrībā balstītu pakalpojumu infrastruktūras izveide – ir ilgtermiņa ieguldījums Rēzeknes pilsētas sociālo pakalpojumu infrastruktūras un sociālās vides uzlabošanā un pilnveidošanā.

Finansējums un izmaksas

Kopējās projekta izmaksas – 2 568 543,29 eiro, no tām:

 • ERAF finansējums – 1 700 520,41 eiro,
 • valsts budžeta dotācija- 87 409,91 eiro,
 • valsts budžeta finansējums – 75 596,62 eiro,
 • Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējums – 705 016,35 eiro.

Projekta īstenošanas laiks

2020. gada aprīlis – 2022. gada jūnijs

Citi dati

Projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”, projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/050, tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1 pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros.

NAP ERAF logo

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?