Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes valstspilsētas domes pateicības rakstu un naudas balvu piešķiršanu Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēniem un pedagogiem.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 2. Par grozījumiem Rēzeknes valstspilsētas domes Izglītības pārvaldes nolikumā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 3. Par grozījumiem Nolikuma par Rēzeknes valstspilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzību 3.pielikumā.
  Ziņo Arnolds Drelings (Izglītības pārvaldes vadītājs)
 4. Par grozījumiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldes ”Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādī.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 5. Par grozījumiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldes „Sociālais dienests” nolikumā.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 6. Par grozījumiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 24.03.2022. lēmumā Nr.359 “Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne””.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja)
 7. Par iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā institūcijas valsts amatpersonas paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā, kā arī kārtību, kādā interešu konflikta situācijā esošās valsts amatpersonas funkcijas nodod izpildei citai valsts amatpersonai Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja-vecākā juriste)
 8. Par domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka funkcijas nodošanu izpildei citai amatpersonai interešu konflikta situācijā.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja-vecākā juriste)
 9. Par grozījumiem iekšējos noteikumos “Par komandējumiem un darba braucieniem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja-vecākā juriste)
 10. Par nekustamā īpašuma kempinga administratīvās ēkas Ezera ielā 9b, Rēzeknē un kempinga zonas, nomas tiesību otro izsoli.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs)
 11. Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 23A, Rēzeknē, nomas tiesību trešo izsoli.
  Ziņo Georgijs Orlovs (Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs)
 12. Par dzīvokļu jautājumiem.
  Ziņo Lilija Gavare (Pilsētvides un attīstības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 13. Par uzmērīto zemes vienību platības precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Pilsētvides un attīstības pārvaldes zemes ierīcības inženiere)
 14. Par nekustamā īpašuma Rožu ielā 11, Rēzeknē sadalīšanu.
  Ziņo Anna Munda (Pilsētvides un attīstības pārvaldes zemes ierīcības inženiere)
 15. Par zemes ierīcības projekta “Par zemes vienības Atbrīvošanas alejā 188, Rēzeknē sadalīšanu” apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Pilsētvides un attīstības pārvaldes zemes ierīcības inženiere)
 16. Par grozījumiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 24.02.2022. lēmumā Nr.330 “Par zemes ierīcības projekta “Par zemes vienību Cēsu ielā 2 un Cēsu ielā 2A, Rēzeknē robežu pārkārtošanu” apstiprināšanu”.
  Ziņo Anna Munda (Pilsētvides un attīstības pārvaldes zemes ierīcības inženiere)
 17. Par zemes vienību Koku ielā 8, Koku ielā 22A, Koku ielā 26, Koku ielā 28, Rēzeknē un Koku ielas konfigurācijas un platības izmaiņām.
  Ziņo Anna Munda (Pilsētvides un attīstības pārvaldes zemes ierīcības inženiere)
 18. Par zemes vienību iznomāšanu (2 lēmumprojekti: Lokomotīvju šķērsielā 28, J.Tiņanova ielā 78).
  Ziņo Anna Munda (Pilsētvides un attīstības pārvaldes zemes ierīcības inženiere)

Papildjautājumi:

 1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
  Ziņo Anna Munda (Pilsētvides un attīstības pārvaldes zemes ierīcības inženiere)
 2. Par grozījumiem Rēzeknes valstspilsētas domes 22.07.2021. lēmumā Nr.38 „Par Rēzeknes valstspilsētas domes Ekonomikas attīstības un iedzīvotāju nodarbinātības komisijas ievēlēšanu”.
  Ziņo Margarita Voiciša (Juridiskās nodaļas vadītāja-vecākā juriste)

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?