Darba kārtība

 1. Par aizņēmumu ņemšanu.
  Ziņo Jeļena Siliņa (Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece, Budžeta nodaļas vadītāja)
 2. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikumā “Finansējuma piešķiršanas kārtība no pašvaldības budžeta sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”.
  Ziņo Valentīna Svilāne-Dūda (Sporta pārvaldes vadītāja vietniece)
 3. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.8 „Rēzeknes pilsētas apstādījumu apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi” apstiprināšanu.
  Ziņo Voldemārs Platacis (Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs)
 4. Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.9 „Rēzeknes pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” apstiprināšanu.
  Ziņo Natālija Siņicina (Pilsētas saimniecības pārvaldes vides pārvaldības speciāliste)
 5. Par mēnešalgas apmēra izmaiņām.
  Ziņo Raimonds Olehno (domes izpilddirektors)
 6. Par adreses piešķiršanu un dzēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 7. Par uzmērītu zemes vienību platību precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 9. Par zemes vienības F.Trasūna ielā 19A, Rēzeknē sadalīšanu.
  Ziņo Anna Munda (Būvvaldes Zemes ierīcības nodaļas vadītāja)
 10. Par dzīvokļu jautājumiem (4 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 11. Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no Pilsētas saimniecības pārvaldes bilances.
  Ziņo Lilija Gavare (PSP vec. spec.-kons. nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos)
 12. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 26.07.2018. lēmumā Nr.436-3 “Par zemes vienības F.Trasūna ielā 19A, Rēzeknē iznomāšanu”.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 13. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 14.02.2019. lēmumā Nr.676-2 “Par zemes vienības F.Trasūna ielā 19A, Rēzeknē iznomāšanu”.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 14. Par apbūves tiesības piešķiršanu uz zemesgabala daļas Pils ielā 4, Rēzeknē, elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūvei.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 15. Par zemes vienību iznomāšanu (2 lēmumprojekti: Kuldīgas ielā 64A un Liepu ielā 36A).
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 16. Par zemes nomas maksas samazināšanu par zemesgabalu Bauskas ielā 2, Rēzeknē.
  Ziņo Jūlija Caune (PSP Nekustamā īpašuma speciāliste)
 17. Par nekustamā īpašuma domājamo daļu nodošanu atsavināšanai par brīvu cenu (2 lēmumprojekti: N. Rancāna ielā 6A, Krasta ielā 16).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?