Darba kārtība

 1. Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2021.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 2. Par aizņēmumu ņemšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)
 3. Par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.21000030119 apstiprināšanu (Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.8).
  Ziņo Georgijs Orlovs (Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs)
 4. Par līdzfinansējuma sniegšanu Latgales Kultūrvēstures muzeja vēsturiskās ēkas kosmētiskā remonta veikšanai.
  Ziņo Kristīne Kokoreviča (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktore)
 5. Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 08.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.6 „Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” struktūrvienību maksas pakalpojumi”” apstiprināšanu.
  Ziņo Kristīne Kokoreviča (PA „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” direktore)
 6. Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā 2021. gadā.
  Ziņo Valentīna Svilāne-Dūda (Sporta pārvaldes vadītāja vietniece)
 7. Par grozījumu Rēzeknes valstspilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” nolikumā.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 8. Par grozījumiem Rēzeknes valstspilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra nolikumā.
  Ziņo Gunārs Arbidāns (pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)
 9. Par dzīvokļu jautājumiem (7 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (Pilsētvides un attīstības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 10. Par adreses piešķiršanu.
  Ziņo Anna Munda (Pilsētvides un attīstības pārvaldes zemes ierīcības inženiere)
 11. Par zemes vienību iznomāšanu (3 lēmumprojekti: Meža ielā 6C, Latgales ielā 2, Strādnieku šķērsielā 12).
  Ziņo Anna Munda (Pilsētvides un attīstības pārvaldes zemes ierīcības inženiere)
 12. Par zemes ierīcības projekta “Par zemes vienības Slimnīcas ielā 1A, Rēzeknē sadalīšanu” apstiprināšanu.
  Ziņo Anna Munda (Pilsētvides un attīstības pārvaldes zemes ierīcības inženiere)
 13. Par zemes vienību Lokomotīvju ielā 18A, Lokomotīvju ielā 18B, Lokomotīvju ielā 18C, Lokomotīvju ielā 20 un Lokomotīvju iela 22A, Rēzeknē, robežu un platības precizēšanu.
  Ziņo Anna Munda (Pilsētvides un attīstības pārvaldes zemes ierīcības inženiere)
 14. Par grozījumiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 21.10.2021. lēmumā Nr.156 “Par jaunizveidotu zemes vienību A.Upīša ielā 51A, Rēzeknē”.
  Ziņo Anna Munda (Pilsētvides un attīstības pārvaldes zemes ierīcības inženiere)
 15. Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 22.07.2021. lēmuma Nr.32 “Par zemes vienības Atbrīvošanas alejā 21, Rēzeknē sadalīšanu” atcelšanu.
  Ziņo Anna Munda (Pilsētvides un attīstības pārvaldes zemes ierīcības inženiere)
 16. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot izsolē ar pretendentu atlasi (2 lēmumprojekti: K.Barona ielā 30A, Krasta ielā 67A).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 17. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot elektroniskajā izsolē (3 lēmumprojekti: Atbrīvošanas alejā 194A, Latgales ielā 95-8, Krasta iela 45).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)
 18. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu (3 lēmumprojekti: Dārzu ielā 37A-8, Maskavas ielā 9/2-44, Koku ielā 11B).
  Ziņo Ilona Zaharkeviča (Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja)

Papildjautājumi:

 1. Par dzīvokļu jautājumiem (3 lēmumprojekti).
  Ziņo Lilija Gavare (Pilsētvides un attīstības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste)
 2. Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 17.12.2020. lēmumā Nr.1434 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas noteikšanu Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestādēs”.
  Ziņo Arnolds Drelings (Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs)
 3. Par tiesībām iepirkuma līguma noslēgšanas termiņa noteikšanai uz 10 gadiem.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja – revidente)
 4. Par apliecinājumu aizdevējam sniegt galvojumu šķeldas katlu mājas būvniecībai.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja – revidente)
 5. Par SIA „Rēzeknes Ūdens” pamatkapitāla palielināšanu.
  Ziņo Iveta Cipruse (Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja – revidente)
 6. Par Atzinības raksta piešķiršanu.
  Ziņo Marina Sokolova (Komunikācijas un ārējās sadarbības nodaļas speciāliste)
 7. Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2022.gada 21.janvāra noteikumos Nr.3 “Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022.gadam”” apstiprināšanu.
  Ziņo Velta Vekšina (Finanšu pārvaldes vadītāja)

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?