1285. gads

Gads, kurā pirmo reizi vēstures dokumentos minēta Rēzekne

1773. gads

Gads, kurā Rēzekne ieguvusi pilsētas tiesības

17,5 km2

Rēzeknes pilsētas platība 2019. gadā
Rādītāji Mērvienība 2008. gads 2009. gads 2010. gads 2011. gads 2012. gads 2013. gads 2014. gads 2015. gads 2016. gads 2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads 2021. gads
Rēzeknes pilsētas pašvaldības pamatbudžets, izdevumi tūkst. eiro 34701 25292 31296 41004 42907 45503 32263 30815 31310 38122 60637 61062 58339 59305
Rādītāji Mērvienība 2008. gads 2009. gads 2010. gads 2011. gads 2012. gads 2013. gads 2014. gads 2015. gads 2016. gads 2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads 2021. gads
Iedzīvotāju skaits Rēzeknē, gada sākumā cilv. 35126 34444 33456 32422 31378 30756 29948 29317 28692  28174 28156  27820 27613 26839
Iedzīvotāju skaita izmaiņas cilv. -682 -988 -1034 -1044 -622 -808 -631 -625 -518  -18  -336  -207 -774
Iedzīvotāju dabiskais pieaugums cilv. -131 -141 -282 -200 -199 -206 -230 -215 -185  -170 -247 -195 -248
Migrācijas saldo cilv. -551 -847 -752 -844 -423 -602 -401 -357 -333  152 -89 -12 -13
Demogrāfiskā slodze uz 1000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem cilv. 495 487 498 533 555 572 591 609 624 613 632  651 682 651
Iedzīvotāju vidējais vecums gadi 40,5 40,8 41,1 41,4 42,2 43,1 43,1 43,4 43,3 43,3 43,4  43,4 43,9 44,1
Iedzīvotāji pēc tautības: cilv.
latvieši 15923 15737 15533 14793 14442 14144 13781 13486 13164 13028 13148 13086 13894 13800
krievi 17254 16941 16597 14891 14213 13846 13382 13027 12675 12301 12120 11815 12228 11977
citas tautības 2706 2848 2944 2738 2723 2766 2785 2804 2853 1333 1395 1609 1564 1584
Iedzīvotāju blīvums gada sākumā cilv. uz 1km2 teritorijas 1994 1974 1630 1801 1753 1709 1664 1629 1594 1565 1564 1546 1583 1568
Reģistrētās laulības skaits 201 156 139 191 186 137 166 164 174  166 156  192 137
Šķirtās laulības skaits 103 95 90 128 116 103 95 86  86 80 80 61
Rādītāji Mērvienība 2008. gads 2009. gads 2010. gads 2011. gads 2012. gads 2013. gads 2014. gads 2015. gads 2016. gads 2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads 2021. gads
Strādājošo skaits pamatdarbā vidēji gadā tūkst. cilv. 15,6 12,7 12,1 12,0 12,3 12,1 12,2  14 14  13  14,7 14,8
Darba devēju skaits gada sākumā, VID dati bez IK (līdz 2017. gadam), NVA dati (no 2018. gada) skaits 1264 1343 1392 1468 1574 1658 1704 1035 1128  1844  123 95 98
Bezdarba līmenis gada beigās, īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitā procentuāli 11,8 23,4 23,0 17,9 19,8 16,6 15,2 16,4 15,7  10,3 9,1 8,6
Reģistrēto bezdarbnieku skaits cilv. 1983 4000 3972 3387 2952 2517 2312 2230 2100 1793 1573 1451 1477 1717

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa sabiedriskajā sektorā Rēzeknē

Rādītāji Mērvienība 2009. gads 2010. gads 2011. gads 2012. gads 2013. gads 2014. gads 2015. gads 2016. gads 2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads 2021. gads
Bruto  eiro 518 515 532 549 569 595 638 682 738 821 837 842 767
Neto  eiro 387 372 380 392 411 436 460 497 534 604 615 621 579
Rādītāji Mērvienība 2007. gads 2008. gads 2009. gads 2010. gads 2011. gads 2012. gads 2013. gads 2014. gads 2015. gads 2016. gads 2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads
Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistiskas vienības kopā skaits 1688 1786 1773 1734 1783 1848 1862 1877 1938  1984  1995  1851 1854 1823
Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistiskas vienības pa lieluma grupām: skaits
mikro 1492 1583 1599 1568 1618 1683 1698 1727 1803 1844 1726 1692 1707 1676
mazās 161 171 151 145 143 138 137 128 113 120 128 140 125 124
vidējās 32 29 21 19 20 25 25 20 20 18 18 18 21 21
lielās 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2
Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistiskas vienības pa uzņēmējdarbības formām: skaits
pašnodarbinātās personas 801 790 810 775 799 830 825 828 865  870  793  804 793 766
individuālie komersanti 151 188 186 184 183 173 174 161 163 162 148  135 137 130
komercsabiedrības 723 795 763 760 787 834 839 878 903 918 903  885 897 898
zemnieku un zvejnieku saimniecības 13 13 14 15 14 11 12 11 9 9 9  8 9 13
Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistiskas vienības uz 1000 iedzīvotājiem skaits 47 50 50 50 56 59 61 63 67 70 67  66 67 68
Rēzeknē reģistrēti:
fondi, nodibinājumi un biedrības 48 46 75 94 107 112 124 129 126 24  23  19 18 16
valsts budžeta iestādes 14 13 10 7 8 6 5 5 6  6 6  6 6 6
pašvaldību budžeta iestādes 15 17 18 12 12 14 13 13 12 12 12  12 11 12
Uzņēmumu reģistrēšanas dinamika skaits 143 130 100 119 134 141 111 127 108 91 136 92 92 26
Likvidēto uzņēmumu skaits skaits 109 55 49 89 72 47 63 70 115 136 133 114 91 25
Rādītāji Mērvienība 2009. gads 2010. gads 2011. gads 2012. gads 2013. gads 2014. gads 2015. gads 2016. gads 2017. gads 2018. gads 2019. gads
Apstrādes rūpniecības neto apgrozījums, A, B, C nozares, CSP dati tūkst. eiro 42772 51166 63261 79614 69363 79368 78580
RSEZ uzņēmējsabiedrību darbības rādītāji:
apgrozījums tūkst. eiro 24730 33408 54584 61984 54485 64726 70000 84466 99401 105400 109500
eksporta apjoms tūkst. eiro 7635 10639 26094 29305 19815 24949 18000 18065 29030  1900 1600
Rādītāji Mērvienība 2008. gads 2009. gads 2010. gads 2011. gads 2012. gads 2013. gads 2014. gads 2015. gads 2016. gads 2017. gads 2018. gads 2019. gads
Individuālo dzīvojamo māju nodošana ekspluatācijā, jaunbūves kopējā platība, m² 2735, 11mājas 2988, 12mājas 1860, 9mājas 2155, 6mājas 560, 3mājas 862, 7mājas 1234, 5mājas 1554, 9mājas 800, 4mājas 1200, 5mājas 1200, 8mājas 1300, 5mājas
Dzīvojamo ēku nodošana ekspluatācijā, 2 un vairāku dzīvokļu kopējā platība, m² 2228, 11dz. 300 1300, 9dz.
Rādītāji Mērvienība 2008. gads 2009. gads 2010. gads 2011. gads 2012. gads 2013. gads 2014. gads 2015. gads 2016. gads 2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads
Mājokļu skaits gada beigās skaits 15281 15546 15268  13400 13200 13100 12800 12800 12700
Vispārējās kārtas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrs personu skaits 400 398 391 381 412 357 333 288 288 272 257 221
Pirmās kārtas pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrs personu skaits 125 128 123 77 30 56 29 26 32 20 28 20
Piešķirtie dzīvokļi personām skaits 14 20 28 16 16 74 30 23 74 31 30 4
Rādītāji Mērvienība 2008. gads 2009. gads 2010. gads 2011. gads 2012. gads 2013. gads 2014. gads 2015. gads 2016. gads 2017. gads 2018. gads 2019. gads
Siltumenerģijas piegāde iedzīvotāju sadzīves vajadzībām tūkst. MWh 87,3 95,5 101,7 87,1 91,5 92,3 89,8 87,2 96,5  95,4 94,9 91,3
Ūdens ņemšana no dabīgajiem avotiem, SIA „Rēzeknes Ūdens” tūkst. m² 1661 1683 1645 1562 1585 1530 1124 1563 1569 1488 1599 1671
Rādītāji Mērvienība 2008. gads 2009. gads 2010. gads 2011. gads 2012. gads 2013. gads 2014. gads 2015. gads 2016. gads 2017. gads 2018. gads 2019. gads
Kaitīgo vielu izplūde atmosfērā no stacionāriem avotiem, vidēji uz 1 hektāru pilsētas zemju tonnas 0,12 0,12 0,12 0,18 0,26 0,20 0,2 0,3  0,5 0,6 0,5 0,7
Rādītāji Mērvienība 2008. gads 2009. gads 2010. gads 2011. gads 2012. gads 2013. gads 2014. gads 2015. gads 2016. gads 2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads 2021. gads
Slimnīcu skaits skaits 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gultu skaits slimnīcā, tikai Rēzeknes slimnīca skaits 385 349 353 349 340 339 319 327 319 304 319 327
Visu speciālistu ārstu skaits skaits 143 142 140 138 154 136 136 114  110 124 124 124
Ārstniecības personu skaits ar vidējo un augstāko medicīnisko izglītību skaits 372 387 345 326 335 315 268 299  416 426 445 443
Rādītāji Mērvienība 2008. gads 2009. gads 2010. gads 2011. gads 2012. gads 2013. gads 2014. gads 2015. gads 2016. gads 2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads
Pašvaldības sociālo pabalstu saņēmēju skaits skaits 5106 5746 6316 6944 6807 6125 5848 3922 5369 6252 4288 3623 4300
Pašvaldībā izmaksāti pabalsti trūcīgiem iedzīvotājiem tūkst. eiro 1119 1500 1962 1875 1412 1368 1072 1261 974 1139 870 1380
Rādītāji Mērvienība 2008. gads 2009. gads 2010. gads 2011. gads 2012. gads 2013. gads 2014. gads 2015. gads 2016. gads 2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads
Vispārizglītojošo skolu skaits skaits 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10
Vispārizglītojošo skolu skolēnu skaits skaits 4758 4568 4405 4130 4011 4056 4154 4222  4233 4196  4220 4189
Pirmsskolas izglītības iestāžu skaits skaits 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 10 10
Bērnu skaits skaits 1651 1611 1626 1692 1671 1606 1597 1579  1583 1597  1620 1634
Rādītāji Mērvienība 2008. gads 2009. gads 2010. gads 2011. gads 2012. gads 2013. gads 2014. gads 2015. gads 2016. gads 2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads
Publiskās bibliotēkas skaits 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Krājumi publiskajās bibliotēkās eksemplāri, tūkst. 108 87 89 83 85 87 95 95 97 96 94 95
Kultūras un tautas nami skaits 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Muzeji skaits 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Austrumlatvijas koncertzāle skaits 1 1 1 1 1 1 1 1
Rādītāji Mērvienība 2008. gads 2009. gads 2010. gads 2011. gads 2012. gads 2013. gads 2014. gads 2015. gads 2016. gads 2017. gads 2018. gads 2019. gads
Apkalpoto personu skaits skaits 17558 10751 12292 12356 13696 16173 17367 16275 16307 22015 23406 26786
Apkalpoto ārzemnieku skaits procentuāli 22,5 34,6 41,7 39,2 38,9 41,5 39,0 36,1 42,62  43 47 55,3
skaits 3949 3715 5122 4846 5323 6704 6727 5874 6950  9543 10898 12832
Rādītāji Mērvienība 2008. gads 2009. gads 2010. gads 2011. gads 2012. gads 2013. gads 2014. gads 2015. gads 2016. gads 2017. gads 2018. gads 2019. gads
Pārvadāti pasažieri pilsētas satiksmes maršrutu autobusos tūkst. cilv. 3428 2306 2421 2155 2414 2572 2483 2160 2117 2960 3333 3199
Vieglo automobiļu skaits skaits 12898 12803 9148 8843 8746 8742 8780 8944 8666 8532 8767 9419
Vieglo automobiļu skaits iedzīvotāju personiskajā īpašumā skaits uz 1000 iedz. 344 352 260* 262 268 276 299 311 296 356 369 9004
Ceļu satiksmes negadījumi skaits 31 27 29 19 31 22 30 30 24 29 32 18

*ar 2010. g. ieviesta jauna norma – transportlīdzekļu izslēgšana no reģistra (30.12.2009. MK noteikumi “Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi”)
Izmantoti CSP un Lursoft dati.

Rādītāji Mērvienība 2008. gads 2009. gads 2010. gads 2011. gads 2012. gads 2013. gads 2014. gads 2015. gads 2016. gads 2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads
Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits Rēzeknē skaits 744 839 867 907 707 792 841 817 737 639 641 589 573
Noziedzīgu nodarījumu skaits uz 10 000 iedzīvotājiem Rēzeknē skaits 214 247 249 283 228 261 284 281  259  227 229 213 213

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?