Vispārējā izglītība

Rēzeknes pilsētā ir nodrošināta iespēja bērniem un jauniešiem iegūt gan pamatizglītību, gan vidējo izglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā vispārējās izglītības iestādē.

Rēzeknē ir 9 pilsētas pašvaldības dibinātās vispārizglītojošās skolas, t.sk.: sākumskola, Valsts ģimnāzija, 7 vidusskolas, pamatskola – attīstības centrs un Katoļu vidusskola, kuras dibinātājs ir Rēzeknes – Aglonas diecēze.

Skolēniem ir iespēja mācīties pašvaldības vai privātajā mācību iestādē. Izglītojamo uzņemšana pirmajā klasē notiek bez pārbaudījumiem. Visas izglītības iestādēs mācību procesu īsteno atbilstoši licencētajām un akreditētajām izglītības programmām.

Kā pieteikties mācībām?

Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, viens no vecākiem vai pilngadīgais izglītojamais iesniedz izglītības iestādes vadītājam (direktoram) adresētu iesniegumu (pielikumā). Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumā norāda:

  • vecāku vai atbildīgās amatpersonas vārdu un uzvārdu;
  • izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;
  • izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;
  • izvēlēto izglītības programmu;
  • saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot arī elektroniskā pasta adresi (ja ir).

Iesniegumam pievieno:

  • iepriekš iegūto izglītību (ja ir) apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram;
  • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u), stājoties speciālās pirmsskolas izglītības grupā un 1.klasē;
  • izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību;
  • valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ir ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā;
  • aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram.

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija

Adrese: Dzirnavu iela 3a, Rēzekne, LV 4601.
Tālruņi: 646 07372 (sekretāre), 646 07371 (direktors), 646 07370 (vietnieki).
Fakss 64622638.
E-pasta adrese: rv1g@rezekne.lv
Mājaslapa: www.rv1g.lv
Vadības komanda: direktors Jānis Poplavskis, direktora vietnieces izglītības jomā Sandra Drelinga, direktora vietniece audzināšanas darbā Astra Prīdāne, direktora vietniece informātikas jautājumos Vēsma Poplavska, metodiskā centra vadītāja A.Deksne.

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija

Adrese: Lubānas iela 49, Rēzekne, LV 4600.
Tālrunis/fakss 646 36680.
E-pasta adrese poluvsk@rezekne.lv
Mājaslapa: www.rezpvsk.lv
Vadības komanda: direktore Olga Burova, direktores vietniece mācību un audzināšanas darbā Līga Abricka, direktores vietniece ārpusklases darbā Bernadeta Geikina-Tolstova, direktores vietniece informātikas jautājumos Anna Skripačenoka.

Rēzeknes 2. vidusskola

Adrese: Dārzu iela 17, Rēzekne, LV 4601.
Tālrunis/fakss 646 07980, 646 22643.
E-pasta adrese rez2vsk@rezekne.lv
Mājaslapa: www.r2vsk.lv
Vadības komanda: direktors Igors Sergejevs, direktora vietnieki: Alla Bombira, Svetlana Meiere, Vladimirs Dukulis, Marina Smirnova, Marina Sergejeva, Irīna Jurča.

Rēzeknes 3. pamatskola

Adrese: 18.novembra iela 33, Rēzekne, LV 4600.
Tālruņi: 646 22654 (direktors), 646 22656 (sekretāre), 646 25205 (vietniece mācību darbā).
E-pasta adrese 3vsk@rezekne.lv
Mājaslapa: www.rez3vsk.lv
Vadības komanda: direktore Kristīne Ustinova, direktores vietnieces mācību darbā Jevģēnija Puzirjova un Olga Sekirnikova, direktores vietnieks audzināšanas darbā Gunārs Gžibovskis.

Rēzeknes 4. vidusskola

Adrese: Viļānu iela 2, Rēzekne, LV 4601.
Tālrunis 646 21830.
E-pasta adrese 4vsk@rezekne.lv
Mājaslapa: www.r4v.lv
Vadības komanda: direktors Jānis Gailis, direktora vietniece mācību darbā Aina Selezņova, direktora vietniece audzināšanas darbā Marija Romanova.

Rēzeknes 5. pamatskola

Adrese: Rūpnīcas iela 11, Rēzekne, LV 4604 (Sākumskola – Metālistu iela 2, Rēzekne, LV 4604).
Tālruņi: 646 33413 (sekretāre), 646 33640 (sākumskola).
E-pasta adrese 5vsk@rezekne.lv
Mājaslapa: www.rezeknes5vsk.lv
Vadības komanda: direktore Vija Poikāne, direktora vietniece izglītības jomā 1.-6.klasēs Olga Mičule, direktora vietniece izglītības jomā 7.-12.klasēs Anita Štikāne, direktora vietniece audzināšanas jomā 1.-12.klasēs Ināra Skrule, klašu ar padziļinātu mūzikas apmācību direktores vietniece Iveta Kepule, direktora vietnieks informātikas jautājumos Raitis Vēkšējs.

Rēzeknes 6. pamatskola

Adrese: Kosmonautu iela 6, Rēzekne, LV 4604.
Tālruņi: 646 33660 (sekretāre), 646 07070 (direktore).
Fakss 64607073.
E-pasta adrese 6vsk@rezekne.lv
Mājaslapa: www.6vsk.lv
Vadības komanda: direktore Raisa Meiere, direktores vietnieki: Nikolajs Golubevs, Ludmila Saperina, Andrejs Ivanovs, Ludmila Raģinska, Liāna Broka, Ņina Tičkina.

Rēzeknes sākumskola

Adrese: Kaļķu iela 12, Rēzekne, LV 4601.
Tālrunis: 646 23758
E-pasta adrese sakumskola@rezekne.lv
Mājaslapa: www.rezeknessakumskola.lv
Vadības komanda: direktore Ilona Stramkale, direktores vietnieki: izglītības jomā Silvija Studena, audzināšanas jomā Gunita Ozoliņa, saimniecības pārzine – Ziedīte Komule.

Rēzeknes pamatskola - attīstības centrs

Adrese: Varslavāna iela 5, Rēzekne, LV 4601.
Tālruņi: 646 25003, 646 22658.
E-pasta adrese: logopeduskola@rezekne.lv
Mājaslapa: www.riac.lv
Vadības komanda: direktore Rita Zommere, direktora vietnieki: Anna Deksne, Aivars Augustovs, Ilona Saule, Irēna Zdanovska, Pēteris Binduks, Irina Kruste.

Rēzeknes katoļu vidusskola

Adrese: Latgales iela 82, Rēzekne, LV 4601.
Tālruņi: 26197988, t./fakss 646 25180.
E-pasta adreses: rekat@inbox.lv
Mājaslapa: www.rekat.lv
Vadības komanda: direktore Inese Mikaskina, direktores vietnieki: Vija Armuška, Diāna Bogova.

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?